ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 64 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09117/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει τους φοιτητές στον τρόπο χρήσης οικονομικών μεθόδων στη διερεύνηση και ερμηνεία θεμάτων που σχετίζονται με την Κοινωνική Προστασία και γενικότερα την Κοινωνική Πολιτική. Θα αναφερθούν κυρίως οι βασικοί προβληματισμοί που αναπτύχθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο της νεοκλασικής σκέψης, παρέχοντας – όπου είναι σκόπιμο – αναφορές σε άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις, και ενθαρρύνοντας έτσι την κριτική προσέγγιση των διαπραγματευόμενων ζητημάτων. Η νεοκλασική οικονομική σχολή χαρακτηρίζεται συχνά ως συμβατική ή καθιερωμένη (conventional), ως κυρίαρχη (mainstream) ή ακόμα και ως ορθόδοξη (orthodox) κλπ. Αυτοί οι επιθετικοί προσδιορισμοί δεν συνεπάγονται μια καθολική αποδοχή της ορθότητας των νεοκλασικών θεωρημάτων. Σηματοδοτούν μόνο την κυριαρχία της σχολής αυτής στην σύγχρονη πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι και η νεοκλασική θεωρία δεν αποτελεί μία συμπαγή ενότητα. Εύκολα διακρίνει κανείς διαφορετικές προσεγγίσεις ή και αντιθέσεις στην ανάλυση επιμέρους ζητημάτων.

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα εισαχθούν στην εφαρμογή συγκεκριμένων οικονομικών επιχειρημάτων, στο πλαίσιο των εναλλακτικών θεωρητικών «παραδειγμάτων», στην ανάλυση ζητημάτων που αφορούν (ή σχετίζονται με) την Κοινωνική Πολιτική. Συχνά, τα ζητήματα αυτά αποτελούν εξειδικευμένα τμήματα της οικονομικής ανάλυσης που συνήθως διδάσκονται σε προχωρημένο επίπεδο, με τη χρήση απαιτητικών τεχνικών. Δίνεται έμφαση στην θεμελίωση και την εξαγωγή των βασικών επιχειρημάτων που αναπτύσσονται στην ανάλυση επιμέρους θεμάτων της Κοινωνικής Προστασίας. Στόχος είναι η δημιουργία των κατάλληλων ερεθισμάτων για μία κριτική προσέγγιση του ιδιαίτερου στίγματος που δίνει η οικονομική επιστήμη στο ρολό της Κοινωνικής Προστασίας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται:

•Να έχουν εξοικειωθεί με τις υποθέσεις και τα βασικά εργαλεία και μεθόδους της οικονομικής ανάλυσης στην αποτύπωση και διερεύνηση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής.

•Να έχουν αναπτύξει μία κριτική προσέγγιση του ιδιαίτερου στίγματος που αποδίδει η οικονομική επιστήμη στο ρόλο της Κοινωνικής Προστασίας, τόσο συνολικά όσο και στην ανάλυση των επιμέρους θεμάτων που παραδοσιακά διαπραγματεύεται η Κοινωνική Πολιτική.

•Να έχουν κατανοήσει τις βασικές υποθέσεις και επιχειρήματα της οικονομικής επιστήμης στην ερμηνεία και κατανόηση παρεμβάσεων στο ευρύτερο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής.

•Να έχουν εξοικειωθεί με την χρήση βασικών εργαλείων και μεθόδων της οικονομικής ανάλυσης στην διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τον ευρύτερο ρόλο της Κοινωνικής Προστασίας στις σύγχρονες κοινωνίες.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Κοινωνική δικαιοσύνη και κράτος.
 • Οικονομική θεωρία και τα βασικά επιχειρήματα ως προς την κρατική παρέμβαση..
 • Οικονομική επιστήμη και κοινωνική πολιτική. Εναλλακτικές θεωρήσεις στο πλαίσιο των διαφορετικών θεωρητικών παραδειγμάτων
 • Εισαγωγή στις βασικές οικονομικές έννοιες και ορισμούς. Εναλλακτικές θεωρήσεις. Ζητήματα παραγωγής και διανομής. Ο ρόλος της αγοράς.
 • Οικονομικά και κοινωνική ευημερία, κοινωνικοί στόχοι και κατανομή πόρων. Αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη. Οικονομικοί λόγοι για τη παρέμβαση του κράτους. Αποτυχίες της αγοράς.
 • Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, διανομή και αναδιανομή του εισοδήματος, φτώχεια.
 • Εξωτερικές οικονομίες.
 • Ανάλυση κόστους-οφέλους και η εφαρμογή της στην αξιολόγηση κοινωνικών προγραμμάτων.
 • Υγεία – περίθαλψη.
 • Εκπαίδευση.
 • Απασχόληση-ανεργία.
 • Ασφάλιση – κοινωνική ασφάλιση.
 • Κοινωνική πρόνοια.
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση power point κατά την παράδοση του μαθήματος.

2. Ανάρτηση διδακτικού υλικού, βιβλιογραφίας, διαφανειών, ασκήσεων, σημειώσεων, περιγράμματος, τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων στο e-Class.

3. Χρήση brainstorming, και δημιουργία ομάδων εργασίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης και με τη χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτήτριες/ητές και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. 100

 

 

2. Φροντιστήρια: Κατά την διάρκειά τους παρουσιάζονται ασκήσεις και παραδείγματα για εμπέδωση της ύλης του μαθήματος και επιλύονται απορίες φοιτητριών/ητών.
3. Πρόσκληση ομιλητών από φορείς που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος.
Μελέτη στο σπίτι 30
Επίλυση προβλημάτων 20
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, ανάπτυξης και ασκήσεις.

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Υποχρεωτική

 • Παπαθεοδώρου, Χ., Σακελλαρόπουλος, Θ., 2020, Τα Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής. Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος.

Προαιρετική

 • Stiglitz, J., 1992. Οικονομική του δημόσιου τομέα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Rosen, H. S., Gayer, Τ., Ράπανος, Β. Θ. & Καπλάνογλου, Γ., 2011. Δημόσια Οικονομική. Νέα βελτιωμένη έκδοση προσαρμοσμένη στην περίπτωση της Ελλάδος. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Atkinson, A. B., 1983. TheEconomicsofInequality. 2ndEdition. Oxford: ClarendonPress,.
 • Barry, N., 1990. Welfare. Buckingham: Open University Press.
 • BarrN., 2012, TheEconomicsofWelfareState (5th Edition), Oxford: OxfordUniversityPress
 • Begg D., Fischer S., & Dornbusch, 1998. Εισαγωγή στην Οικονομική. Τόμοι Α΄ και Β΄. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Βενιέρης, Δ. & Παπαθεοδώρου, Χ., (εκδότες) 2003. Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 • Culyer, A. J., 1973.The Economics of Social Policy. London: Martin Robertson.
 • Eatwell, J., Milgate, M. & Newman, P., (eds) 1989.Social Economics. London: The New Palgrave, Macmillan.
 • Forder, A., Caslin, T., Ponton, G. & Walklate, S., 1984.Theories of Welfare. London: Routlege & Kegan Paul.
 • George, V. & Page, R., 1995.Modern Thinkers on Welfare. London: Harvester Wheatsheaf.
 • George, V. & Wilding, P., 1994.Welfare and Ideology. London: Harvester Wheatsheaf.
 • Gough, I., 2008. Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας
 • Καράγιωργας, Δ. Π., 1979. Δημόσια Οικονομική 1: Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Knapp, 1994.The Economics of Social Care. London: Macmillan.
 • Le Grand, J., Propper, C. & Robinson, R., 1992.The Economics of Social Problems. 3rd Edition. London: Macmillan.
 • Πετμεζίδου, Μ. & Παπαθεοδώρου, Χ., (επιμ.) 2004. Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Αθήνα: Εξάντας.
 • Ψαλιδόπουλος, Μ., 1997. Οικονομικές Θεωρίες και Κοινωνική Πολιτική. Η Βρετανική Προσέγγιση.Β’ Έκδοση.Αθήνα: ΕκδόσειςΑίολος.