ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 15

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 15 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομική Ανάλυση ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09102/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

H Mακροοικονομική έχει σαν αντικείμενο μελέτης την οικονομία μιας χώρας στο σύνολό της. Aρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και οι εθνικοί λογαριασμοί. Στην ανάλυση γίνεται διάκριση μεταξύ ονομαστικού και πραγματικού ΑΕΠ και παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του δείκτη τιμών καταναλωτή. Πραγματοποιείται μία εισαγωγή στη θεωρία της κατανάλωσης, της αποταμίευσης και της επένδυσης και γίνεται προσδιορισμός του εισοδήματος ισορροπίας. Προσδιορίζονται οι πολλαπλασιαστές των δημοσίων δαπανών, των φόρων και της επένδυσης. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μία εισαγωγή στο νομισματικό σύστημα και προσδιορίζεται η ισορροπία στην αγορά χρήματος. Τέλος, παρουσιάζονται οι έννοιες της ανεργίας και του πληθωρισμού.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να υπολογίζουν τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών, καθώς και τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

(β) Να μετατρέπουν το ΑΕΠ από τρέχουσες σε σταθερές τιμές.

(γ) Να προσδιορίζουν αλγεβρικά και διαγραμματικά το εισόδημα ισορροπίας της οικονομίας.

(δ) Να υπολογίζουν τους πολλαπλασιαστές των δημοσίων δαπανών, των φόρων και της επένδυσης.

(ε) Να προσδιορίζουν την ισορροπία στην αγορά χρήματος.

(στ) Να κατανοούν τις έννοιες της ανεργίας και του πληθωρισμού.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ø  Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Ø  Εθνικοί λογαριασμοί

Ø  Η μέτρηση του κόστους ζωής

Ø  Θεωρία κατανάλωσης και αποταμίευσης

Ø  Θεωρία επένδυσης

Ø  Προσδιορισμός του εισοδήματος

Ø  Πολλαπλασιαστές

Ø  Xρήμα και σύγχρονη τραπεζική

Ø  Κεντρική τράπεζα και νομισματικό σύστημα

Ø  Ανεργία

Ø  Πληθωρισμός

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση power point κατά την παράδοση του μαθήματος.

2. Ανάρτηση διδακτικού υλικού, βιβλιογραφίας, διαφανειών, ασκήσεων, περιγράμματος, τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων στο e-class.

3. Διανομή βοηθητικού διδακτικού υλικού, π.χ. διαφάνειες, εκφωνήσεις ασκήσεων κ.λπ. κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

4. Χρήση polls, brainstorming, mentimentor, breakout rooms ή δημιουργία ομάδων εργασίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης και με τη χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτήτριες/ητές και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. 39
2. Φροντιστήρια: Κατά την διάρκειά τους παρουσιάζονται ασκήσεις και παραδείγματα για εμπέδωση της ύλης του μαθήματος και επιλύονται απορίες φοιτητριών/ητών. 10
3. Επίσκεψη σε φορείς που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος, π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος κοκ. ή πρόσκληση ομιλητών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανσιμούς που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος. 11
Μελέτη στο σπίτι 50
Επίλυση προβλημάτων 40
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, συμπλήρωσης, μικρής ανάπτυξης και ασκήσεις.

Εναλλακτικά, οι φοιτήτριες/ητές έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε δύο γραπτές προόδους που θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Μάρτιο/Απρίλιο και Μάιο/Ιούνιο. Οι πρόοδοι είναι προαιρετικές και αντικαθιστούν τη γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι φοιτήτριες/ητές θα πρέπει να βαθμολογηθούν τουλάχιστον με το βαθμό πέντε (5) σε κάθε πρόοδο, ώστε να αποφύγουν την τελική εξέταση. Ο βαθμός του μαθήματος θα προέλθει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν στις δύο προόδους. Οι φοιτήτριες/ητές οφείλουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόοδο του Μαρτίου/Απριλίου μία εβδομάδα πριν από την πραγματοποίησή της. Ειδάλλως, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν.

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Υποχρεωτική

·   Krugman P. & Wells, R., 2022. Οικονομική-Μικροοικονομική και Μακροοικονομική. Έκδοση Β΄. Αθήνα: Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd.

·   Διαφάνειες μαθήματος

·   Σημειώσεις διαλέξεων

 

Προαιρετική

·   Acemoglu, D., Laibson, P. & List, J. A., 2015, Μακροοικονομική, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

·   Krugman P. & Wells, R., 2018. Μακροοικονομική σε διδακτικές ενότητες. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

·   Begg, D., Dornbusch, R., & Fischer, S., 2006. Εισαγωγή στην Οικονομική. Τόμος B΄, Έκδοση Β΄. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

·   Parkin M., Powell, M. & Matthews, K., 2013. Αρχές οικονομικής. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

·   McConnell, C., Flynn, S., Brue, S., 2016. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη.  Αθήνα: Εκδόσεις Rosili.

·   Ferguson, K., 2004. Βασικές Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

·   Samuelson, Ρ. & Nordhaus, W., 2000. Oικονομική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

·   Γεωργακόπουλος, Θ., Λιανός, Θ., Μπένος, Θ., Τσεκούρας, Γ., Χατζηπροκοπίου, Μ. & Χρήστου, Γ., 2007. Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία. Έκδοση Ζ΄. Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου.

·   Βελέντζας, Κ., 2011. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση: Αριθμητικά παραδείγματα και εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Ευγ. Μπένου.