ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομική Ανάλυση Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09121/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται, σε εισαγωγικό επίπεδο, οι βασικές έννοιες, οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η οικονομική επιστήμη κατά τη διερεύνηση κεντρικών προβλημάτων των σύγχρονων κοινωνιών. Το κέντρο βάρους εστιάζεται σε θέματα μικροοικονομικής ανάλυσης, όπως αυτή αναπτύσσεται στο πλαίσιο του παραδείγματος της νεοκλασικής θεωρίας, το οποίο κυριαρχεί σήμερα στο χώρο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας. Η μικροοικονομική ανάλυση ασχολείται κυρίως με την διερεύνηση των αποφάσεων των επιμέρους οικονομικών μονάδων (άτομα, επιχειρήσεις και δημόσιος τομέας) για την παραγωγή, διανομή και κατανάλωση συγκεκριμένων αγαθών, χωρίς να θεματοποιεί την επίπτωση των επιμέρους αυτών αποφάσεων στο σύνολο της οικονομίας (μακροοικονομικό επίπεδο).

Στο μάθημα αυτό γίνεται επίσης και μία σύντομη επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης της οικονομικής σκέψης και των βασικών εναλλακτικών θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα στον 19ο και 20ο αιώνα. Η ιστορική αυτή οπτική προσφέρει στους φοιτητές η δυνατότητα να αξιολογήσουν και να προσεγγίσουν κριτικά την δομή των επιχειρημάτων και τα συμπεράσματα της σύγχρονης Μικροοικονομικής Ανάλυσης.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα να έχουν αποκτήσει τις παρακάτω γνώσεις και ικανότητες :

•Να έχουν εξοικειωθεί με τις υποθέσεις και τα βασικά εργαλεία και μεθόδους της οικονομικής ανάλυσης στην αποτύπωση και διερεύνηση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.

•Να κατανοούν τον μηχανισμό και τον τρόπο λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς σύμφωνα με το νεοκλασικό υπόδειγμα.

•Να  γνωρίζουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν την προσφορά και τη ζήτηση αγαθών και συντελεστών παραγωγής.

•Να υπολογίζουν τις ποσοτικές διαστάσεις της προσφοράς και ζήτησης αγαθών.

•Να κατανοούν το τρόπο συμπεριφοράς και οργάνωσης των επιχειρήσεων.

•Να αποτιμούν κριτικά τη θεωρητική προσέγγιση της μικροοικονομικής νεοκλασικής θεωρίας.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Οικονομική θεωρία. Βασικές έννοιες. Σύντομη ιστορική επισκόπηση και βασικές σχολές σκέψης. Οικονομική επιστήμη και οικονομία. Θετική και κανονιστική οικονομική. Μικροοικονομική και Μακροοικονομική προσέγγιση.
 • Οικονομικά υποδείγματα και θεωρίες. Οικονομικά στοιχεία, διαγράμματα, μετρήσεις. Αριθμοδείκτες και πληθωρισμός. Ονομαστικές και αποπληθωρισμένες τιμές.
 • Μικτή οικονομία και ο ρόλος τους κράτους.
 • Βασικές έννοιες στην μικροοικονομική ανάλυση. Ζήτηση και προσφορά αγαθών. Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά (προϊόντων και συντελεστών παραγωγής). Ο ρόλος της αγοράς. Τιμές και ισορροπία. Υποκατάστατα και συμπληρωματικά αγαθά. Μεταβολή της ζήτησης και μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας. Γραφικές αναπαραστάσεις. Υπερβάλλουσα προσφορά και υπερβάλλουσα ζήτηση. Μετατοπίσεις της προσφοράς και της ζήτησης.
 • Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς, εισοδηματική ελαστικότητα, σταυροειδής ελαστικότητα. Ορισμοί και τύποι. Υπολογισμός ελαστικότητας. Κανονικά και κατώτερα αγαθά. Πολυτελή και αναγκαία αγαθά. Συνολική δαπάνη για ένα αγαθό (και συνολικά έσοδα του παραγωγού) όταν μεταβάλλεται η τιμή του. Βραχυχρόνια και μακροχρόνια ελαστικότητα.
 • Προτιμήσεις του καταναλωτή και εισοδηματικός περιορισμός. Καμπύλες αδιαφορίας.
 • Οργάνωση των επιχειρήσεων και παραγωγή. Προϊόν, κόστος, έσοδα, κέρδη. Υπολογισμός οριακού κόστους από το συνολικό κόστος. Καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και της αγοράς. Μακροχρόνια και βραχυχρόνια περίοδος. Υπολογισμός οριακού εσόδου. Επιλογή επιπέδου προϊόντος και μεγιστοποίηση κερδών.
 • Δομή της αγοράς και ανταγωνισμός (τέλειος ανταγωνισμός, ατελής ανταγωνισμός, μονοπώλιο). Τέλειος ανταγωνισμός: προϋποθέσεις, καμπύλη ζήτησης. Καθαρό μονοπώλιο: προϋποθέσεις, καμπύλη ζήτησης. Σύγκριση με τέλειο ανταγωνισμό. Ατελής ανταγωνισμός και καμπύλη ζήτησης του προϊόντος. Ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός: προϋποθέσεις και επιπτώσεις.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση power point κατά την παράδοση του μαθήματος.

2. Ανάρτηση διδακτικού υλικού, βιβλιογραφίας, διαφανειών, ασκήσεων, σημειώσεων, περιγράμματος, τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων στο e-Class.

3. Χρήση brainstorming, και δημιουργία ομάδων εργασίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης και με τη χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτήτριες/ητές και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. 100

 

 

2. Φροντιστήρια: Κατά την διάρκειά τους παρουσιάζονται ασκήσεις και παραδείγματα για εμπέδωση της ύλης του μαθήματος και επιλύονται απορίες φοιτητριών/ητών.
3. Πρόσκληση ομιλητών από φορείς που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος.
Μελέτη στο σπίτι 30
Επίλυση προβλημάτων 20
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, ανάπτυξης και ασκήσεις.

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Υποχρεωτική

 • Krugman P. & Wells R., 2019, Μικροοικονομική σε Διδακτικές Ενότητες, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 • Πρόσθετες σημειώσεις και ασκήσεις των διδασκόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

Προαιρετική

Η τυποποίηση της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού στα πανεπιστημιακά προγράμματα έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μίας πληθώρας διδακτικών βοηθημάτων που ανταποκρίνονται επαρκώς στην κατανόηση των παραπάνω θεματικών ενοτήτων. Παραθέτονται, ενδεικτικά, μόνο ορισμένα από τα εγχειρίδια αυτά. Επίσης παραθέτονται και ορισμένα βιβλία που θα βοηθήσουν τους φοιτητές στην κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης της οικονομικής σκέψης και των εναλλακτικών θεωρητικών προσεγγίσεων.

 

 • Begg D., Fischer S. & Dornbusch, 2006. Εισαγωγή στην Οικονομική. Τόμος Α΄. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Mankiw, G.N. & Taylor M.P., 2010. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Τόμος A’. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
 • Bowles, S. &Edwards, R. 2000. Κατανοώντας τον Καπιταλισμό. Τόμος Α΄. Αθήνα: Gutenberg,.
 • Ferguson, K., 2004. Βασικές Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Heilbroner, R.L., 2000. Οι Φιλόσοφοι του Οικονομικού Κόσμου. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Heilbroner, R.L. καιThurow, L.C., 1984. Για την Κατανόηση της Μικροοικονομικής. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης.
 • Parkin, M., Powell, και Matthews, K. (2013), Αρχές Οικονομικής, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική
 • Robinson, J. καιEatwell, J., 1973. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Οικονομική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης.
 • Πετραλιάς, Ν.Σ., 1991. Πολιτική Οικονομία Ι (Πανεπιστημιακές Παραδόσεις 1991-92). Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Samuelson, R. A. &Dordhaus, W. D., 2000. Οικονομική. 16η διεθνής έκδοση. Τόμος Α΄. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης.
 • Σταμάτης, Γ., 1991, Νεοκλασική Μικροοικονομική Θεωρία, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική
 • Varian, H. (2006) Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη Προσέγγιση. Εκδόσεις Κριτική