ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Μάθημα: Οικονομική του Περιβάλλοντος

Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Μαρία Πεμπετζόγλου

e-mail: mariap@sp.duth.gr

web-site: https://eclass.duth.gr/courses/KOM09134/

 

 

Περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξέταση των βασικών εννοιών και του αντικειμένου της Οικονομικής του Περιβάλλοντος καθώς και διαφόρων σύγχρονων θεμάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο των Οικονομικών του Περιβάλλοντος.

Οι φοιτήτριες/φοιτητές συγκροτούν μία ομάδα των 2 ατόμων, επιλέγουν ένα κεφάλαιο από σύγγραμμα με αντικείμενο την Οικονομική του Περιβάλλοντος και σχεδιάζουν και κατασκευάζουν μία ηλεκτρονική παρουσίαση με τη χρήση του λογισμικού παρουσιάσεων PowerPoint. Στη συνέχεια το παρουσιάζουν με τη μορφή διάλεξης ενώπιον όλων των φοιτητριών/φοιτητών που δήλωσαν το μάθημα. Η ηλεκτρονική παρουσίαση θα διατεθεί σε όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές του μαθήματος και θα αποτελέσει το υλικό για την εξέτασή τους.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Εισαγωγή στην Οικονομική του Περιβάλλοντος
 • Αποτυχία της αγοράς και Εξωτερικές επιδράσεις.
 • Ανάλυση Οφέλους-Κόστους
 • Περιβαλλοντικά προβλήματα
 • Οικονομικά εργαλεία και πολιτικές αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων
 • Στόχοι και Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Περιβάλλον και Φτώχεια
 • Πληθυσμός και Περιβάλλον
 • Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη
 • Διεθνείς Θεσμοί για το Περιβάλλον

 

Προγραμματισμός μαθήματος:

4/10/2023 Σκοπός του μαθήματος.

Περίγραμμα μαθήματος και προγραμματισμός συναντήσεων.

Τρόπος αξιολόγησης.

11/10/2023 Επιλογή και ανάλυση κεφαλαίων.
18/10/2023 Οδηγίες προετοιμασίας ηλεκτρονικής παρουσίασης και διάλεξης.

Λήξη προθεσμίας δήλωσης κεφαλαίου.

1/11/2023 Παρουσίαση κεφαλαίων
8/11/2023 Παρουσίαση κεφαλαίων
15/11/2023 Παρουσίαση κεφαλαίων
22/11/2023 Παρουσίαση κεφαλαίων
29/11/2023 Παρουσίαση κεφαλαίων
6/12/2023 Παρουσίαση κεφαλαίων
13/12/2023 Παρουσίαση κεφαλαίων
20/12/2023 Παρουσίαση κεφαλαίων
10/1/2024 Εξέταση μαθήματος
17/1/2024 Εξέταση μαθήματος

Αξιολόγηση:

Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα αξιολογηθούν με βάση τρία κριτήρια:

 • Σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρονικής παρουσίασης και πραγματοποίηση διάλεξης (60%) και
 • Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (40%) και
 • Παρουσίες στις διαλέξεις (20%) (ως bonus)

 

Αρχικά, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να συγκροτήσουν μία ομάδα των 2 ατόμων και να επιλέξουν ένα κεφάλαιο από σύγγραμμα με αντικείμενο την Οικονομική του Περιβάλλοντος (οι τίτλοι των κεφαλαίων θα διατεθούν από τη διδάσκουσα). Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν τον τίτλο του κεφαλαίου που επιλέγουν, είτε με e-mail (mariap@sp.duth.gr) μέχρι 18/10/2023, είτε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μέχρι την ημερομηνία αυτή. Μετά από την ημερομηνία αυτή, δε θα γίνεται δεκτή δήλωση τίτλου κεφαλαίου.

Στη συνέχεια, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν το κεφάλαιο, να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν την ηλεκτρονική παρουσίασή του με τη χρήση του λογισμικού παρουσιάσεων PowerPoint.  Έπειτα, οι ομάδες των φοιτητριών/φοιτητών θα πρέπει να παρουσιάσουν το κεφάλαιό τους ενώπιον όλων των φοιτητριών/φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα. Οι παρουσιάσεις των κεφαλαίων θα ξεκινήσουν από 1 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρουσιάσεων που θα ανακοινωθεί στις 20 Οκτωβρίου. Αλλαγές στις ημερομηνίες παρουσιάσεων δεν επιτρέπονται, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, π.χ. ασθένεια. Η ηλεκτρονική παρουσίαση θα διατεθεί σε όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές του μαθήματος και θα αποτελέσει το υλικό για τη γραπτή εξέτασή τους (βλ. παρακάτω). Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της ηλεκτρονικής παρουσίασης καθώς και η διάλεξη βαθμολογούνται με το 40% του συνολικού βαθμού του μαθήματος. Η παρακολούθηση των παρουσιάσεων από τις φοιτήτριες/τους φοιτητές βαθμολογείται με το 20% του συνολικού βαθμού του μαθήματος.

Τον Ιανουάριο 2024 θα πραγματοποιηθεί γραπτή εξέταση με ύλη τις ηλεκτρονικές παρουσιάσεις των κεφαλαίων, η οποία βαθμολογείται με το 40% του συνολικού βαθμού του μαθήματος.

 

Σημειώνεται ότι, για τις διαλέξεις ενθαρρύνεται η εκπόνηση εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού (π.χ. εικόνεςταινίεςδιαδραστικά περιβάλλοντα, μοντέλα, ηχογραφημένες ομιλίες και φυσικά αντικείμενα), το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά ή/και βοηθητικά στην παρουσίαση του κεφαλαίου.

 

 

Bιβλιογραφία

Ø Field, B., and Field, M. 2020. Οικονομικά του Περιβάλλοντος, Aθήνα: Εκδόσεις Broken Hill.

Ø Tietenberg, T,. and Lewis, L. 2010. Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Ø Harris, J., and Roach, B. 2023, Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.

Ø Χάλκος, Γ. 2021. Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Δίσιγμα.

Ø Δημαδάμα, Ζ. 2021. Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη: Η ενσωμάτωση των 17 Στόχων του ΟΗΕ, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

Ø Hussen, A., 2023. Aρχές Οικονομικής του Περιβάλλοντος και Αειφορία, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική