ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 49

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 49 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o & 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομική του Περιβάλλοντος
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09134/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση των βασικών εννοιών και του αντικειμένου της οικονομικής του περιβάλλοντος καθώς και διαφόρων σύγχρονων θεμάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο των οικονομικών του περιβάλλοντος.

Αρχικά, μελετώνται οι εξωτερικές επιδράσεις και ειδικότερα οι περιπτώσεις των αρνητικών μικτών εξωτερικών επιδράσεων καθώς και των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων στην παραγωγή και η σύνδεσή τους με διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα. Στην συνέχεια, διερευνώνται οι τρόποι αντιμετώπισης των εξωτερικών επιδράσεων, τόσο όσον αφορά τις ιδιωτικές όσο και τις κρατικές λύσεις. Έπειτα, παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα και αναπτύσσονται τα οικονομικά εργαλεία και οι πολιτικές, που προτάθηκαν ή υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπισή τους. Τέλος, εξετάζονται οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να συνδέουν τις εξωτερικές επιδράσεις και ειδικότερα τις αρνητικές μικτές εξωτερικές επιδράσεις καθώς και τις αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις στην παραγωγή με διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα.

(β) Να εξοικειωθούν με τους τρόπους αντιμετώπισης των εξωτερικών επιδράσεων, τόσο όσον αφορά τις ιδιωτικές όσο και τις κρατικές λύσεις.

(γ) Να γνωρίσουν τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα και να αναπτύσσουν τα οικονομικά εργαλεία και τις πολιτικές, που προτείνονται ή υιοθετούνται για την αντιμετώπισή τους

(δ) Να διερευνούν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

(ε) Να αναζητούν και να μελετούν βιβλιογραφία ενός θέματος Οικονομικών του Περιβάλλοντος, να εκπονούν μία γραπτή εργασία και να την παρουσιάζουν με τη μορφή διάλεξης με τη χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας ενώπιον κοινού και να επιλύουν τυχόν απορίες.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία ή Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων είναι:

Ø  Σκοπός του μαθήματος, περίγραμμα και τρόπος αξιολόγησης

Ø   Οδηγίες συγγραφής εργασιών

Ø  Εξωτερικές επιδράσεις. Αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις.
Ø  Τρόποι αντιμετώπισης εξωτερικών επιδράσεων: Ιδιωτικές και κρατικές λύσεις
Ø  Περιβαλλοντικά προβλήματα

Ø  Οικονομικά εργαλεία και πολιτικές αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων

Ø  Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων

Ø  Παρουσίαση εργασιών

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1.       Χρήση power point κατά την παράδοση του μαθήματος και προβολή ταινιών.

2.       Χρήση power point κατά την παρουσίαση εργασιών και δημιουργία εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού (π.χ. εικόνεςταινίεςδιαδραστικά περιβάλλοντα, μοντέλα, ηχογραφημένες ομιλίες και φυσικά αντικείμενα), τα οποία θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά ή/και βοηθητικά στην παρουσίαση του θέματος της εργασίας.

3.       Ανάρτηση διδακτικού υλικού, βιβλιογραφίας, διαφανειών, ασκήσεων, σημειώσεων, περιγράμματος, τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων στο e-class.

4.      Χρήση polls, brainstorming, mentimentor, breakout rooms ή δημιουργία ομάδων εργασίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης και με τη χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτήτριες/ητές και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. 39

 

 

2. Φροντιστήρια: Κατά την διάρκειά τους παρουσιάζονται ασκήσεις και παραδείγματα για εμπέδωση της ύλης του μαθήματος και επιλύονται απορίες φοιτητριών/ητών. 40
3. Προβολή εκπαιδευτικών ταινιών αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος 21
Συγγραφή και παρουσίαση μίας γραπτής εργασίας 40
Δημιουργία εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού (καλλιτεχνική δημιουργία) 10
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

  • Συγγραφή και παρουσίαση μίας γραπτής εργασίας (40%)
  • Μία εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (60%)

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ø Field, B. and Field, M. 2020. Οικονομικά του Περιβάλλοντος, Aθήνα: Εκδόσεις Broken Hill.

Ø Tietenberg, T,. and Lewis, L. 2010. Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Ø Νικολάου, Ι., Ευαγγελινός, Κ. και Σοφούλης, Κ. 2020. Το Οικονομικό Πλαίσιο: Για την Κοινωνικά Υπεύθυνη, Ηθική και Πράσινη Οικονομία,  Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Ø Πεμπετζόγλου, Μ. 2022. Σημειώσεις στο μάθημα Δημόσια Οικονομική στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος «Δημόσια Οικονομική» του Δ΄ εξαμήνου του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δ.Π.Θ.