ΠΟΙΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 44 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο & 7Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09125/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

να εξοικειωθούν  με το ποινικό φαινόμενο και ειδικότερα α) με τις διαδικασίες και τους όρους εγκληματοποίησης και β) με τη συγκρότηση και λειτουργία του μηχανισμού ποινικού ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό μελετάται η έννοια της αποκλίνουσας συμπεριφοράς ως το σημείο εκκίνησης της κοινωνικής πορείας προς τη δημιουργία τυπικών κανόνων, αποτυπώνεται η σχετικότητα της και η σύνδεση της με το ιστορικό- κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ορίζεται ως τέτοια.

Βασικοί άξονες του μαθήματος είναι η εξέταση και αποτύπωση α) της σύνδεσης μεταξύ απόκλισης και  κοινωνικού ελέγχου, β) των όρων υπαγωγής μιας συμπεριφοράς σε έγκλημα (εγκληματοποίηση) και γ) των διαδικασιών, όρων και κανόνων μέσα από τους οποίους πραγματώνεται η ποινική αντίδραση. Επίσης, βασική επιδίωξη είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις εν λόγω διαδικασίες δημιουργίας κανόνων και της τυπικής τους θεσμοθέτησης σε  ποινικούς νόμους και να εξοικειωθούν με τις θεωρητικές προσεγγίσεις που τις ερμηνεύουν.

Ειδικότεροι στόχοι είναι:

–          Η κατανόηση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων για την έννοια και την εξήγηση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς

–          Η προσέγγιση και εξήγηση της έννοιας του κοινωνικού ελέγχου

–          Η κατανόηση των διαδικασιών εγκληματοποίησης (έννοια κανόνα, συνέπειες παραβίασης, τυποποίηση κανόνα, ποινική αντίδραση)

–          Η εξοικείωση με τη συγκρότηση του μηχανισμού ποινικού ελέγχου στην Ελλάδα και των βασικών αρχών που διέπουν το ποινικό δίκαιο και την ποινική δικονομία

Επίσης επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες:

–          Να αναπτύξουν κριτική κοινωνική σκέψη στην ανάλυση κοινωνικών φαινομένων, όπως το έγκλημα και την ποινική αντίδραση

–          Να αποκτήσουν ένα γνωστικό εργαλείο που θα χρησιμεύει στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων ποινικής και εξω-ποινικής πολιτικής εντός και εκτός ποινικοκατασταλτικού συστήματος.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι το ποινικό φαινόμενο, δηλαδή η εξέταση της πορείας, των όρων και των διαδικασιών εγκληματοποίησης και στη συνέχεια η εξέταση των βασικών αρχών και στοιχείων του ουσιαστικού και δικονομικού Ποινικού Δικαίου και του συστήματος απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης. Εξετάζονται οι βασικές θεωρήσεις, η συγκρότηση, οι αρχές και η λειτουργία του ποινικού φαινομένου, μέσα από μία σύνθεση εγκληματολογικών θεωρήσεων και βασικών αρχών του ποινικού δικαίου και ως εκ τούτου το μάθημα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό κύριους άξονες του μαθήματος αποτελούν οι άτυποι κανόνες και η αποκλίνουσα ή παρεκκλίνουσα ή έκτροπη συμπεριφορά (deviance), η συσχέτισή της με τον λεγόμενο κοινωνικό έλεγχο (τους τυπικούς και άτυπους μηχανισμούς επιβολής κανόνων), οι όροι τυποποίησης των ανεπιθύμητων ή επιβλαβών συμπεριφορών ως εγκλημάτων (εγκληματοποίηση) και οι κανόνες ποινικής αντίδρασης στο έγκλημα.

Το μάθημα διαρθρώνεται σε τρεις κύριες ενότητες.

Στην πρώτη εισαγωγική ενότητα εξετάζονται η έννοια, οι  σημασίες και οι διαστάσεις του όρου απόκλιση ή παρέκκλιση (deviance), οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την προσέγγιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, η σχετικότητα του όρου και των καταστάσεων που συνδέονται με αυτόν και τέλος τη σχέση αποκλίνουσας συμπεριφοράς και εγκλήματος υπό την έννοια των όρων ανάδειξης μιας συμπεριφοράς σε έγκλημα και της ποινικής τυποποίησής της. Τα ζητήματα αυτά εξετάζονται από την οπτική της Κοινωνιολογίας της Παρέκκλισης (Sociology of Deviance) με έμφαση στις προσεγγίσεις της νέας, κριτικής ή ριζοσπαστικής Εγκληματολογίας και του κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος.

Στη δεύτερη ενότητα υπό το πρίσμα της ιστορικής συγκυρίας και των σχέσεων εξουσίας που υποβάλλουν κάθε φορά ένα συγκεκριμένο σύστημα κοινωνικής ευταξίας,  εξετάζεται ο πολιτικός χαρακτήρας των διαδικασιών εγκληματοποίησης, δηλαδή η επίδραση των σχέσεων εξουσίας στις διαδικασίες χαρακτηρισμού και απονομής στίγματος και στις διαδικασίες εγκληματοποίησης. Το Κράτος και ο κοινωνικός έλεγχος και ειδικά ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος (δηλαδή η εμπλοκή των θεσμικών κανόνων και φορέων στην επιβολή της κοινωνικής τάξης) και οι λειτουργίες του για την «τακτοποίηση» των κατωτέρων στρωμάτων στο κοινωνικό σύστημα αποτελούν αντικείμενο της δεύτερης ενότητας. Εξετάζονται αρχικά οι όροι και το ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσης κυρίως του τυπικού κοινωνικού ελέγχου και ειδικότερα, οι καθοδηγητικές ιδέες, η φιλοσοφία και οι συνθήκες διαμόρφωσης του ποινικού δικαίου κατά τον εικοστό αιώνα σε σχέση με το φαινόμενα ολοκληρωτικής τροπής του στο Μεσοπόλεμο, τις νεανικές επαναστάσεις και το φυλετικό ρατσισμό μετά τον Πόλεμο και τέλος, σε σχέση με την επανάκαμψη του ποινικο-κατασταλτικού συντηρητισμού τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα στο πλαίσιο της μαζικής Δημοκρατίας. Αναδεικνύονται οι διαδικασίες εγκληματοποίησης συμπεριφορών που ενεργοποιούνται μέσω του κοινωνικού ελέγχου και ειδικά του ποινικοκατασταλτικού συστήματος και του συστήματος εξουσίας, σύμφωνα με θεωρητικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται από την Κριτική Εγκληματολογία.

Στην τρίτη ενότητα αναλύονται οι βασικές αρχές του ποινικού ελέγχου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα, οι βασικές αρχές του ποινικού δικαίου και η λειτουργία της ποινικής διαδικασίας. Στην συνέχεια εξετάζονται βασικά στοιχεία του ποινικού δικαίου, δηλαδή οι θεμελιώδεις αρχές, θεωρήσεις και ποινικές τυποποιήσεις της εγκληματικής πράξης με άξονα το έννομο αγαθό, οι διακρίσεις των εγκλημάτων, τα όρια και οι βασικές αρχές του αξιόποινου (άδικο, υπαιτιότητα, καταλογισμός κ.λπ.), η ποιοτική βαρύτητα –αντικειμενική υπόσταση της εγκληματικής πράξης και οι ειδικές μορφές εμφάνισής της (π.χ. απόπειρα, συμμετοχή), και τέλος, το σύστημα κυρώσεων του ποινικού κώδικα.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων και της ηλεκτρονικής τάξης  για ανάρτηση διδακτικού υλικού και ανακοινώσεων καθώς και για την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/-ήτιρες. Επίσης  στη διδασκαλία χρησιμοποιείται  ppt και οπτικοακουστικό υλικό.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 14
Εκπόνηση  μελέτης 38
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 48
Παρουσίαση  μελέτης 9
Τελική Γραπτή Εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:

1) Η εκπόνηση εργασίας ή η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προετοιμασία επιμέρους θεμάτων της διδακτέας ύλης, επεξεργασία και παρουσίαση τεκμηρίων, σχολιασμός θεμάτων επικαιρότητας με αξιοποίηση της ύλης του μαθήματος, επικοινωνία και συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες και επαγγελματίες του πεδίου).

2) Η  γραπτή εξέταση.

Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

Ισχύουν τα κριτήρια της συγγραφής ακαδημαϊκών κειμένων, δοκιμίων και της παρουσίασης  ακαδημαϊκών εργασιών, όπως η ακρίβεια και σαφήνεια της χρήσης της ορολογίας, η δομή και οργάνωση του περιεχομένου και η αξιοποίηση βιβλιογραφίας και άλλων πηγών για την ανάπτυξη του θέματος της εργασίας. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη η συμμετοχή, η πρωτοβουλία, η κατανόηση του κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενου εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Βασική:

Βιδάλη, Σ. & Κουλούρης, Ν., (2012),  Αποκλίνουσα συμπεριφορά και ποινικό φαινόμενο, Αθήνα: Νοµική Βιβλιοθήκη

Φάκελος μαθήματος, αναρτημένος στο e-class

Πρόσθετη:

Aρχιμανδρίτου, M., (1996),  H διαχρονική εξέλιξη της προσέγγισης της ετικέτας, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Αστρινάκης, A., (1991),  Nεανικές υποκουλτούρες, Aθήνα: Παπαζήσης

Βιδάλη, Σ., (2013), Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Βιδάλη, Σ., (2017), Πέρα από τα όρια. Η Αντεγκληματική Πολιτική σήμερα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Γασπαρινάτου, Μ. (2020), Επικινδυνότητα: Η διαδρομή μίας «επικίνδυνης» κατασκευής. Εγκληματολογική προσέγγιση, Αθήνα: Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ

Γασπαρινάτου, Μ. (2020), Νεανική Παραβατικότητα & Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Καρύδης, Β., (2010), Όψεις κοινωνικού ελέγχου στην Ελλάδα. Ηθικοί πανικοί, ποινική δικαιοσύνη,  Αθήνα – Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας

Κουκουτσάκη, Α., (2002),  Χρήση ναρκωτικών, ομοφυλοφιλία. Συμπεριφορές μη συμμόρφωσης μεταξύ ποινικού και ιατρικού ελέγχου, Αθήνα: Κριτική

Κουράκης, Ν. (2005), Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τόμοι Α και Β, Αθήνα-Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας

Κωστάρας, Α. (2020), Ποινικό Δίκαιο. Έννοιες και θεσμοί του Γενικού Μέρους, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη (3η έκδοση)

Λαμπροπούλου Έ., (2012), Κοινωνιολογία του ποινικού δικαίου και των θεσμών της ποινικής δικαιοσύνης, Αθήνα:  Ι. Σιδέρης (2η έκδοση)

Λαμπροπούλου, E., (1994), Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος, Αθήνα:  εκδ. Παπαζήση

Λαμπροπούλου, Ε., (1997) Η κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας και τα ΜΜΕ. Η περίπτωση της βίας και της εγκληματικότητας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα,

Μανωλεδάκης, Ι., (2004), Γενική Θεωρία του Ποινικού Δικαίου, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Πανούσης, Γ., (2008), Καθ΄υπερβολήν. Χρήσεις και καταχρήσεις, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Σπινέλλη Κ.Δ., (2014), Εγκληματολογία, σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Τάτσης, Ν., Θανοπούλου, Μ., (2009), Η κοινωνιολογία της Σχολής του Σικάγου, Αθήνα: Παπαζήσης.

Φυτράκης Ε., (2007), «Από τον επικίνδυνο στο μέσο συνετό άνθρωπο- Μυθολογία και εμπειρισμός στο (ποινικό) δίκαιο». Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, σσ. 685-708

Χαραλαµπάκης, Α., (2012),  Σύνοψη Ποινικού Δικαίου, Γενικό Μέρος, Ι. Αθήνα: Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας

Becker, H. [μτφρ. Κουτζόγλου, Α., Μπουρλιάσκος, Β.], (2000), Οι περιθωριοποιημένοι. Αθήνα: Νοµική Βιβλιοθήκη

Cloward, R., L. Ohlin (1960), Delinquency and Opportunity,  N.Y.: The Free Press

Cohen, Α.Κ.  (1955), Delinquent Boys. The Culture of the Gang, Glencoe, Ill. κ.α.: Free Press

Cohen, S., (2002), Folk Devils and Moral Panics, London, New York: Routledge, Taylor & Francis

Downes, D., Rock, P. & McLaughlin, E., 2016, Understanding Deviance, Oxford: Oxford University Press

Garland, D. (1990/1999), Punishment and modern society: A study in social theory,  Oxford: Oxford University Press

Garland, D. (2001), The culture of control: Crime and social order in contemporary society, Oxford: Oxford University Press

Goffman, E., (1963/ 2001), Στίγμα. Σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, επιμέλεια, μετάφραση, Δήμητρα Μακρυνιώτη

Hall, S. et al. «Η αστυνόμευση της κρίσης- Η εξισορρόπηση των εκδοχών: η εκμετάλλευση του Χάντσγουορθ, στο Κομνηνού, Μ., Χ. Λυριντζής (εισαγωγή, επιμέλεια), (1989), Κοινωνία, εξουσία και μέσα μαζικής επικοινωνίας,  Αθήνα: Παπαζήσης

Hebdidge D. ( 1981), Υπο-κουλτούρα. Το νόημα του στυλ, Αθήνα: Εκδόσεις Γνώση

Koukoutsaki, A. (2004), “Images of criminals. Deconstructing the law-breaker, constructing the criminal”, στο Albercht, H.J, T. Serassis, H. Kania (εισαγωγή- επιμέλεια) Images of Crime II, Freiburg im Br: Iuscrim

Melossi, D. (1999), ‘Η κοινωνική θεωρία και οι μεταβαλλόμενες αναπαραστάσεις του εγκληματία’, στο Α. Κουκουτσάκη (επιμ.), Εικόνες Εγκλήματος, Αθήνα: Πλέθρον

Sellin, Th. [transalte by Sagunidou-Daskalaki, H.], 2003. Culture conflict and crime. Athens: Nomiki Vivliothiki (in Greek)

Sumner, C., 1994. Sociology of Deviance. An Obituary. Buckingham: Open University Press

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μάθημα: ΠΟΙΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Κωδικός Μαθήματος 44
Διδάσκοντες: Νικόλαος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις nkoulour@sp.duth.gr και mgaspari@sp.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: Ε, Ζ
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εκπόνηση δύο μικρών γραπτών εργασιών με μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις από κατάλογο θεμάτων (100% του τελικού βαθμού, από 50% καθεμιά ή 5 μονάδες).

 

Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Ο συνολικός κατάλογος των θεμάτων των εργασιών ανακοινώνεται ως εξεταστέα ύλη στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος (: https://eclass.duth.gr/courses/KOM09125/). Από τον κατάλογο αυτόν κάθε φοιτητής / φοιτήτρια λαμβάνει επίσης από την ηλεκτρονική τάξη την ημέρα και ώρα έναρξης της εξέτασης που ανακοινώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, τρία ειδικότερα θέματα και έχει στη διάθεσή του / της δύο ώρες για να υποβάλει τις απαντήσεις του / της, έκτασης έως 1000 λέξεων συνολικά, σε δύο από αυτά ως «Εργασία», επίσης μέσω της πλατφόρμας open e-class, χρησιμοποιώντας ελεύθερα το σύγγραμμα που έχει παραλάβει ή τις σημειώσεις που είναι ελεύθερα διαθέσιμες από το διαδίκτυο. Οι απαντήσεις πρέπει να δίδονται με επεξεργασία της εξεταστέας ύλης, όχι με αντιγραφή αποσπασμάτων της, είτε από το σύγγραμμα είτε από τις σημειώσεις.

Η εκπόνηση εργασιών και οι παρουσιάσεις φοιτητών και φοιτητριών που γίνονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενισχυτικές του βαθμού κατά 3 το πολύ μονάδες. Για να προσμετρηθεί ο ενισχυτικός βαθμός οι εξεταζόμενοι/-ες φοιτητές/-ήτριες πρέπει να βαθμολογηθούν τουλάχιστον με πέντε στις γραπτές εξετάσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατή η επικοινωνία με τους διδάσκοντες με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας teams, με σύνδεσμο που ανακοινώνεται πριν από τις εξετάσεις. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας εξετάζονται προφορικά οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν αυτό το δικαίωμα, στα ίδια θέματα με αυτά των γραπτών εξετάσεων.

Εκπρόθεσμη υποβολή των απαντήσεων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα και ενημερωθεί ο διδάσκων πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.