ΠΟΙΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 44

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 44 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο & 7Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/438186/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μετά το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι σε θέση: α. να περιγράφουν τις έννοιες της απόκλισης και του κοινωνικού ελέγχου, β. να προσδιορίζουν τις διαδικασίες εγκληματοποίησης, γ. να διακρίνουν μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων (κύριοι εκφραστές, ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, βασικές θέσεις) για την απόκλιση, δ. να περιγράφουν την εξέλιξη του ποινικού ελέγχου στην Ελλάδα και να κατανοούν τη λειτουργία της ποινικής διαδικασίας, ε. να συνδυάζουν τα κοινωνικά ζητήματα του σύγχρονου κόσμου με τις βασικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία και την εγκληματολογία, στ. να πλαισιώνουν τις αποκλίνουσες συμπεριφορές που παρατηρούν στο περιβάλλον τους, άμεσο ή έμμεσο, με τους παράγοντες που καθορίζουν τον χαρακτηρισμό μιας συμπεριφοράς ως αποκλίνουσας, ζ. να εξετάζουν τα κοινωνικά φαινόμενα (και ιδίως το έγκλημα) σφαιρικά και με κριτική σκέψη. Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα μπορούν: α. να εφαρμόζουν προγράμματα και παρεμβάσεις ποινικής και εξω-ποινικής πολιτικής, β. να αξιολογούν προγράμματα και παρεμβάσεις, ως προς τη θεωρητική τους πλαισίωση και την καταλληλότητα των μεθόδων παρέμβασης ή/και έρευνας, γ. να συμβάλλουν στον σχεδιασμό αντεγκληματικής πολιτικής.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι το ποινικό φαινόμενο, δηλαδή η εξέταση της πορείας, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών εγκληματοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξετασθούν οι προσεγγίσεις για την αποκλίνουσα συμπεριφορά, τον τυπικό κοινωνικό έλεγχο και τους όρους υπό την οποίους η πρώτη αποτελεί ή μεταβάλλεται σε αντικείμενο του δεύτερου. Το μάθημα θα εστιάσει στην ιστορική και κοινωνιακή διάσταση της ανάδειξης της “αντικανονικότητας ως αντικειμένου του Συστήματος Απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι βασικές αρχές του ποινικού ελέγχου στην Ελλάδα, όπως διαμορφώθηκαν ιστορικά και στο πλαίσιο της εκάστοτε κοινωνικοπολιτικής φάσης.

Περίγραμμα μαθήματος:

Το μάθημα θα αναπτυχθεί στις ακόλουθες ενότητες:

1. Γνωριμία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τους μαθησιακούς στόχους και σχετική ανατροφοδότηση ως προς τις προσδοκίες τους. Παρουσίαση των βασικών αξόνων των διαλέξεων και του τρόπου διεξαγωγής του μαθήματος και των εξετάσεων. Ορισμός της έννοιας του “ποινικού φαινομένου”. Ποινικό φαινόμενο και κοινωνική αντίδραση. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στις έννοιες της “αποκλίνουσας συμπεριφοράς”, της “αντικανονικότητας” και της “παρανομίας”. Συνόψιση και συμπεράσματα.

2. Ορισμός της έννοιας της “αποκλίνουσας συμπεριφοράς”. Η κοινωνιολογική πραγμάτευση της έννοιας στο πέρασμα του χρόνου: απόλυτες και σχετικές προσεγγίσεις και η αξιοποίηση του υποπολιτισμού. Η αποτύπωση των σχέσεων εξουσίας στον καθορισμό των αποκλινουσών συμπεριφορών (το έγκλημα ως πολιτικό φαινόμενο). Το παράδειγμα της ομοφυλοφιλίας ως κατηγορίας παρέκκλισης και οι σχετικές θεωρήσεις. Μελέτες περίπτωσης: Φίλιππος της Ορλεάνης versus Δήμητρα της Λέσβου, ανάγνωση κειμένου από το έργο “Η ιστορία της σεξουαλικότητας” του Μ. Φουκώ. Συνόψιση και συμπεράσματα.

3. Συνέχεια στην έννοια της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για την εννοιολόγηση της απόκλισης, αφετηρίες και σημεία εστίασης. Μελέτη περίπτωσης: traphouses και τραπ μουσική. Συνόψιση και συμπεράσματα. Συζήτηση για τις εργασίες των φοιτητών/τριών.

4. Εξηγήσεις και ερμηνείες για την αποκλίνουσα συμπεριφορά. Η απόκλιση ως κοινωνικό γεγονός και η διάκριση μεταξύ παράβασης και απόδοσης του όρου αποκλίνων. Η γέννηση της έννοια της απόκλισης. Ιστορική αναδρομή στις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της απόκλισης (θετικιστικές, συμβολική αλληλεπίδραση, δομικές προσεγγίσεις). Συνόψιση και συμπεράσματα. Συζήτηση για τις εργασίες των φοιτητών/τριών.

5. Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας και η σχετικότητα της απόκλισης, η απόκλιση ως κοινωνικά προσδιορισμένη συμπεριφορά. Η σχετικότητα ως τρόπος προσέγγισης του αντικειμένου μελέτης. Παραδείγματα: Παρέλαση των Γυμνών στη Νέα Ορλεάνη και αιμομιξία (ανάγνωση κειμένων από τους “Τσέντσι” του Shelley και τα “100 χρόνια μοναξιάς” του Γ.Γ. Μάρκες). Συνόψιση και συμπεράσματα.

6. Αποκλίνουσα συμπεριφορά και έγκλημα. Το αποκλίνον πρόσωπο, το στίγμα και οι παράγοντες που επιδρούν στη διαδικασία του χαρακτηρισμού. Το έγκλημα σε διαφορετικές κοινωνίες. Ο λειτουργικός ρόλος της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Παραδείγματα: Κάπνισμα μαριχουάνας, χαρτοπαιξία και ανθρωποκτονία. Συνόψιση και συμπεράσματα.

7. Η έννοια του κοινωνικού ελέγχου. Ο κοινωνικός έλεγχος, η εξέλιξη του κράτους και ο ρόλος της καπιταλιστικής οικονομίας πριν τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο. Η πραγμάτευση της έννοιας του κοινωνικού ελέγχου μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής και η εξήγηση των διαφορών. Τα πρότυπα του κοινωνικού ελέγχου στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. και οι παράγοντες που επηρέασαν την διαφορετική εξέλιξη. Ο κοινωνικός έλεγχος στο πλαίσιο του οικονομικού συστήματος. Από τη νεωτερικότητα στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ανάγνωση κειμένου από το έργο “Επιτήρηση και Τιμωρία” του Μ. Φουκώ. Συνόψιση και βασικά συμπεράσματα.

8. Το κοινωνικό ζήτημα, ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος και ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος: Η εγκληματοποίηση των κοινωνικών προβλημάτων. Τυπικός κοινωνικός έλεγχος: θεραπευτικό πρότυπο μεταχείρισης και ποινικό σύστημα. Συνόψιση και συμπεράσματα.

9. Τυπικός κοινωνικός έλεγχος μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νεανική παραβατικότητα, πόλεμος στο Βιετνάμ, και κοινωνικά κινήματα. Μελέτη περίπτωσης: Mods and Rockers. Συζήτηση για τις ταινίες: α. “Κουρδιστό πορτοκάλι” του Σ. Κιούμπρικ και β. “Νόμος 4000” του Γ. Δαλιανίδη. Συνόψιση και συμπεράσματα.

10. Το νέο κοινωνικό ζήτημα: νεοσυντηρητικές θεωρήσεις και διαχείριση της φτώχειας. Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος και ο έλεγχος συγκεκριμένων τμημάτων του πληθυσμού: παράγοντες και επιφαινόμενα. Συνόψιση και συμπεράσματα.

11. Η διαδικασία της εγκληματοποίησης: συγκρουσιακή προσέγγιση, θεωρία της ετικέτας και κριτική εγκληματολογία. Μ.Μ.Ε. και ηθικοί πανικοί. Το τετράγωνο του εγκλήματος. Μελέτη περίπτωσης: η πολιτική για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα.

12. Το ποινικό φαινόμενο στην Ελλάδα: από τον Ποινικό Νόμο στον Ποινικό Κώδικα. Βασικές αρχές του ελληνικού ποινικού δικαίου. Η ποινική διαδικασία. Συνόψιση και συμπεράσματα.

13. Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου όλων των διαλέξεων και διερεύνηση/συζήτηση σχετικά με την κάλυψη των μαθησιακών στόχων και των προσδοκιών των φοιτητών και φοιτητριών. Συζήτηση.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων και της ηλεκτρονικής τάξης  για ανάρτηση διδακτικού υλικού και ανακοινώσεων καθώς και για την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/-ήτιρες. Επίσης  στη διδασκαλία χρησιμοποιείται  ppt και οπτικοακουστικό υλικό.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 14
Εκπόνηση  μελέτης 38
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 48
Παρουσίαση  μελέτης 9
Τελική Γραπτή Εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:

1) Η  συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προετοιμασία επιμέρους θεμάτων της διδακτέας ύλης, επεξεργασία και παρουσίαση θεμάτων, σχολιασμός θεμάτων επικαιρότητας με αξιοποίηση της ύλης του μαθήματος, επικοινωνία και συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες και επαγγελματίες του πεδίου).

2) Η  γραπτή εξέταση.

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

Ισχύουν τα κριτήρια της συγγραφής ακαδημαϊκών κειμένων, δοκιμίων και της παρουσίασης  ακαδημαϊκών εργασιών, όπως η ακρίβεια και σαφήνεια της χρήσης της ορολογίας, η δομή και οργάνωση του περιεχομένου και η αξιοποίηση βιβλιογραφίας και άλλων πηγών για την ανάπτυξη του θέματος της εργασίας. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη η συμμετοχή, η πρωτοβουλία, η κατανόηση του κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενου εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Βασική:

Βιδάλη, Σ. & Κουλούρης, Ν., (2012),  Αποκλίνουσα συμπεριφορά και ποινικό φαινόμενο, Αθήνα: Νοµική Βιβλιοθήκη

Φάκελος μαθήματος, αναρτημένος στο e-class

Προαιρετική:

Ελληνική

Aρχιμανδρίτου, M. (1996), H διαχρονική εξέλιξη της προσέγγισης της ετικέτας, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Βιδάλη, Σ. (2013), Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Βιδάλη, Σ. (2017), Πέρα από τα όρια. Η Αντεγκληματική Πολιτική σήμερα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Γασπαρινάτου, Μ. (2020), Επικινδυνότητα: Η διαδρομή μίας «επικίνδυνης» κατασκευής. Εγκληματολογική προσέγγιση, Αθήνα: Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ

Γασπαρινάτου, Μ. (2020), Νεανική Παραβατικότητα &Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Δασκαλάκης, Η. (1985), Η εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας

Καρύδης, Β. (2010), Όψεις κοινωνικού ελέγχου στην Ελλάδα. Ηθικοί πανικοί, ποινική δικαιοσύνη, Αθήνα – Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας

Κουκουτσάκη, Α. (2002), Χρήση ναρκωτικών, ομοφυλοφιλία. Συμπεριφορές μη συμμόρφωσης μεταξύ ποινικού και ιατρικού ελέγχου, Αθήνα: Κριτική

Κουράκης, Ν. (2005), Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τόμοι Α και Β, Αθήνα-Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας

Κωστάρας, Α. (2020), Ποινικό Δίκαιο. Έννοιες και θεσμοί του Γενικού Μέρους, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη (3η έκδοση)

Λάζος Γ. (2007), Κριτική Εγκληματολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Λαμπροπούλου Έ. (2012), Κοινωνιολογία του ποινικού δικαίου και των θεσμών της ποινικής δικαιοσύνης, Αθήνα: Ι. Σιδέρης (2η έκδοση)

Λαμπροπούλου, E. (1994), Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση Λαμπροπούλου, Ε. (1997), Η κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας και τα ΜΜΕ. Η περίπτωση της βίας και της εγκληματικότητας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Μαγγανάς, Α. (2007), Ιδιαίτερα ζητήματα ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Πανούσης, Γ. (2008), Καθ΄υπερβολήν. Χρήσεις και καταχρήσεις, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Σπινέλλη Κ.Δ. (2014), Εγκληματολογία, σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις. Αθήνα:

Νομική Βιβλιοθήκη

Τάτσης, Ν. και Θανοπούλου, Μ. (2009), Η κοινωνιολογία της Σχολής του Σικάγου, Αθήνα: Παπαζήσης.

Τζαννετάκη, Τ. (2006), Ο νεοσυντηρητισμός και η πολιτική της μηδενικής ανοχής, Αθήνα:

Αντ.Ν. Σάκκουλας

Φυτράκης Ε. (2007), Από τον επικίνδυνο στο μέσο συνετό άνθρωπο- Μυθολογία και εμπειρισμός στο (ποινικό) δίκαιο.. Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, σσ. 685-708

Χαραλαμπάκης, Α. (2012), Σύνοψη Ποινικού Δικαίου, Γενικό Μέρος, Ι. Αθήνα: Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας

Χάιδου, Α. (1996), Θετικιστική Εγκληματολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Ξενόγλωσση

Becker, H. [μτφρ. Κουτζόγλου, Α., Μπουρλιάσκος, Β.] (2000), Οι περιθωριοποιημένοι. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Cavadino, M. and Dignan, J. (2007), The penal system: an introduction, (4th ed.), London: Sage Publications Ltd

Cloward, R., Ohlin, J. (1960), Delinquency and Opportunity, N.Y.: The Free Press

Cohen, Α.Κ. (1955), Delinquent Boys. The Culture of the Gang, Glencoe, Ill.: Free Press

Cohen, S., (2002), Folk Devils and Moral Panics, London, New York: Routledge, Taylor & Francis

Downes, D., Rock, P. & McLaughlin, E. (2016), Understanding Deviance, Oxford: Oxford University Press

Findlay, M. (2008), Governing through globalised crime, Devon: Willan Publishing

Foucault, M. (2011), Επιτήρηση και τιμωρία, Η γέννηση της φυλακής, μετ. Μπέτζελος, Τ., Αθήνα: Πλέθρον

Foucault, M. (2013), Ιστορία της σεξουαλικότητας, μετ. Πατσογιάννης, Β., Αθήνα: Πλέθρον

Garland, D. (1990/1999), Punishment and modern society: A study in social theory, Oxford: Oxford University Press

Garland, D. (2001), The culture of control: Crime and social order in contemporary society, Oxford: Oxford University Press

Goffman, E. (1963/ 2001), Στίγμα. Σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας, μετ.. Μακρυνιώτη, Δ., Αθήνα: Αλεξάνδρεια

Hebdidge D. ( 1981), Υπο-κουλτούρα. Το νόημα του στυλ, μετ. Καλλιφατίδου, Ε., Αθήνα: Γνώση

Koukoutsaki, A. (2004), “Images of criminals. Deconstructing the law-breaker, constructing the criminal”, στο Albercht, H.J, T. Serassis, H. Kania (εισαγωγή- επιμέλεια) Images of Crime II, Freiburg im Br: Iuscrim

Melossi, D. (1999), ‘Η κοινωνική θεωρία και οι μεταβαλλόμενες αναπαραστάσεις του εγκληματία’, στο Α. Κουκουτσάκη (επιμ.), Εικόνες Εγκλήματος, Αθήνα: Πλέθρον

Presdee, M. (2000), Cultural criminology and the carnival of crime, London: Routledge

Sellin, Th. (2003), Πολιτισμική σύγκρουση και έγκλημα, μετ. Σαγκουνίδου-Δασκαλάκη, Η., Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Sumner, C. (1994), Sociology of Deviance. An Obituary, Buckingham: Open University Press

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μάθημα: ΠΟΙΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Κωδικός Μαθήματος 44
Διδάσκουσα Σοφία Σπυρέα, Δρ. Σωφρονιστικής Πολιτικής
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκουσα Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: sospyrea@sp.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: Ε, Ζ
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εκπόνηση δύο μικρών γραπτών εργασιών με μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις σε ερωτήσεις από κατάλογο θεμάτων (100% του τελικού βαθμού, από 50% καθεμιά ή 5 μονάδες).
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Ο συνολικός κατάλογος των θεμάτων των εργασιών ανακοινώνεται ως εξεταστέα ύλη στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος. Από τον κατάλογο αυτόν κάθε φοιτητής / φοιτήτρια λαμβάνει επίσης από την ηλεκτρονική τάξη την ημέρα και ώρα έναρξης της εξέτασης, που ανακοινώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής τρία ειδικότερα θέματα και έχει στη διάθεσή του / της δύο ώρες για να υποβάλει τις απαντήσεις του / της, έκτασης έως 1000 λέξεων συνολικά, σε δύο από αυτά ως «Εργασία», επίσης μέσω της πλατφόρμας open e-class, χρησιμοποιώντας ελεύθερα το σύγγραμμα που έχει παραλάβει ή τις σημειώσεις που είναι ελεύθερα διαθέσιμες από το διαδίκτυο. Οι απαντήσεις πρέπει να δίδονται με επεξεργασία της εξεταστέας ύλης, όχι με αντιγραφή αποσπασμάτων της, είτε από το σύγγραμμα είτε από τις σημειώσεις.

Η εκπόνηση εργασιών και οι παρουσιάσεις φοιτητών και φοιτητριών που γίνονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενισχυτικές του βαθμού κατά 2 το πολύ μονάδες. Για να προσμετρηθεί ο ενισχυτικός βαθμός οι εξεταζόμενοι/-ες φοιτητές/-ήτριες πρέπει να βαθμολογηθούν τουλάχιστον με πέντε στις γραπτές εξετάσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατή η επικοινωνία με τη διδάσκουσα με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας teams, με σύνδεσμο που ανακοινώνεται πριν από τις εξετάσεις. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας εξετάζονται προφορικά οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν αυτό το δικαίωμα, στα ίδια θέματα με αυτά των γραπτών εξετάσεων.

Εκπρόθεσμη υποβολή των απαντήσεων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα και ενημερωθεί η διδάσκουσα πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.