ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o & 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πολιτική Υγείας και Κοινωνικό Κράτος
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 6
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/438182/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Υγείας και Κοινωνικό Κράτος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·         Να γνωρίζουν βασικές έννοιες ως προς τις πολιτικές υγείας.

·         Να κατανοούν τη σύνδεση της κοινωνικής προστασίας, της φτώχειας και των δικαιωμάτων του ατόμου με τις πολιτικές υγείας.

·         Να συγκρίνουν πολιτικές υγείας σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

·         Να ασκούν κριτική ως προς το εθνικό σύστημα υγείας σε σχέση με ζητήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

·         Να στοχάζονται ως προς τις εξεταζόμενες θεματικές του μαθήματος.

·         Να αφομοιώνουν έννοιες που αναλύθηκαν στις διαλέξεις και στις μελέτες περίπτωσης που εξετάστηκαν μέσω της μελέτης των διδακτικών συγγραμμάτων και της σχετικής βιβλιογραφίας.

·         Να συγγράφουν εργασίες που σχετίζονται με την Πολιτική Υγείας και Κοινωνικό Κράτος.

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Ø  Αυτόνομη εργασία

Ø  Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Ø  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Ø  Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ø  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων είναι:

Ø  Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και προσανατολισμός ως προς την Πολιτική Υγείας και το Κοινωνικό Κράτος.

Ø  Ειδικά θέματα της Πολιτικής Υγείας και του Κοινωνικού Κράτους, όπως ασυμμετρία πληροφόρησης, αβεβαιότητα, δυσμενής επιλογή, ηθικός κίνδυνος, και η πληροφορημένη συναίνεση.

Ø  Κοινωνική προστασία, φτώχεια και δικαιώματα ατόμου.

Ø  Κοινωνική προστασία σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ø  Πολιτικές υγείας σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Ø  Ανισότητες και υγειονομική περίθαλψη: δείκτες μέτρησης της υγείας και προσδιοριστικοί παράγοντες (θεωρίες και εμπειρικές μελέτες).

Ø  Ζήτηση υπηρεσιών υγείας: οι έννοιες της επένδυσης, απόσβεσης και χρησιμότητας της υγείας.

Ø  Η δομή του τομέα της υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα μοντέλα συστημάτων υγείας ανά τον κόσμο.

Ø  Σύνδεση πολιτικών υγείας με ζητήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Ø  Δράσεις αντιμετώπισης ανισοτήτων σε θέματα υγείας.

Ø  Εξωτερικότητες στη υγεία: πως ορίζονται, θετικές – αρνητικές, ιδιωτική – κοινωνική ευημερία, κοινωνική απώλεια – πλεόνασμα.

Ø  Εξωτερικότητες στη υγεία: οικονομική επιδημιολογία και επίκαιρα θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Ø  Στοχασμός ως προς τις εξεταζόμενες θεματικές του μαθήματος – Παρουσίαση εργασιών.

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος power point, βίντεο και σχετικό ψηφιακό υλικό.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στη βιβλιογραφία και σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων για την εργασία του μαθήματος.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
13 τρίωρες Διαλέξεις

 

39
Μελέτες περιπτώσεων για την καλύτερη κατανόηση της ύλης από τους/τις φοιτητές/τριες

 

21
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 35
Συγγραφή εργασίας 45
Μελέτη για γραπτές εξετάσεις και συμμετοχή σε εξετάσεις. 15
   
Σύνολο Μαθήματος

(25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

150
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Ενδιάμεση προφορική παρουσίαση εργασίας και υλοποίηση γραπτής εργασίας ή τελική γραπτή εξέταση (εξεταστική του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου) (100%)

 

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Υπηρεσίες Υγείας: Συστήματα και Πολιτικές. Πολυσυγγραφικό, Συντονισμός: Παύλος Σαράφης, Κωδικός Βιβλίου: 94643644, Broken Hill Publishers LTD, Αθήνα 2020

Πρόσθετη βιβλιογραφία

Τσεβρένης, Β. (2014). Κοινωνικό κράτος και δημόσιες πολιτικές υγείας. Καινοτόµες εθνικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης ως µοχλός ανάσχεσης των ανισοτήτων κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, Αθήνα: Σάκκουλα.

Αντωνοπούλου Λ. (2014), Οικονομία της Υγείας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα

Συλλογικός τόμος (2010). Θεσμοί και πολιτικές υγείας, Αθήνα: Παπαζήση.

Οικονόμου, Χ. (2004). Πολιτικές υγείας στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, Αθήνα: Διόνικος.

Σουλιώτης, Κ. (2019). Τεκμηριωμένη πολιτική υγείας, Αθήνα: Παπαζήση.

Τούντας, Γ. (2002). Πολιτική υγείας, Αθήνα: Οδυσσέας.