ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 30 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο και 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πολιτική Οικονομία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και η συζήτηση στην προβληματική της πολιτικής οικονομίας. Το μάθημα, μετά από τη σχετική εισαγωγή στις έννοιες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των θεματικών που θα το απασχολήσουν, επικεντρώνεται στη συζήτηση της προβληματικής που αφορά στη σχέση της πολιτικής οικονομίας, με την ανάπτυξη και λειτουργία των θεσμών και των μηχανισμών που επιδρούν στην οργάνωση και λειτουργία του οικονομικού συστήματος και της οικονομικής ζωής στο πλαίσιο του Καπιταλισμού.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των βασικών ρευμάτων που επηρέασαν την οικονομική επιστήμη, όπως και στην ανάλυση των βασικών εννοιών της Μικροοικονομίας και της Μακροοικονομίας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

α) να μπορούν να κατανοήσουν τη συσχέτιση της πολιτικής οικονομίας με την ανάπτυξη και λειτουργία του Καπιταλισμού

β) να γνωρίζουν τα βασικά θεωρητικά ρεύματα που διαμόρφωσαν την πολιτική οικονομία

γ) να κατανοήσουν τα βασικά μεγέθη της Μικροοικονομίας και της Μακροοικονομίας

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αυτόνομη εργασία,  εργασία σε διεθνές περιβάλλον,  εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,  παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα,  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου,  άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,  προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, σύνταξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών προτάσεων

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

I. Εισαγωγή στην έννοια της πολιτικής οικονομίας

II. Η ανάπτυξη και εξέλιξη του Καπιταλισμού

III. Βασικοί Θεωρητικοί: Adam Smith, Karl Marx, Joseph Schumpeter, Amartya Sen

IV. Προσφορά και ζήτηση

V. Μισθοί και Εργασία

VI. Ανισότητα και Φτώχεια

VII. Θεωρίες Μεγέθυνσης και Εκσυγχρονισμού

VIII. Νεομαρξιστικές Θεωρίες περί υπανάπτυξης και εξάρτησης

IX. Μονοπωλιακός Καπιταλισμός

Χ. Πατερναλιστικός Καπιταλισμός

X. Ο διεθνής καταμερισμός εργασίας και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις

XI. Οικονομικές κρίσεις και κυρίαρχη οικονομική πολιτική

ΧΙΙ. Μεθοδολογικά συμπεράσματα

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος prower point.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία και φάκελος κλασικών κειμένων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Στις διαλέξεις πραγματοποιείται ανάπτυξη της ύλης και με την χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, κυρίως με τη μέθοδο των ερωτήσεων απαντήσεων, αλλά και μέσω ομάδων με παραδείγματα ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτητές/τριες και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, αλλά και η κατανόηση της ύλης. 75

 

 

2. Σεμινάρια: Κατά την των διάρκειά τους παρουσιάζονται και αναλύονται ειδικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος. Τα Σεμινάρια εστιάζουν στη διεπιστημονικότητα, καθώς η πολιτική οικονομία εμπλουτίζεται με στοιχεία από την Ιστορία και την πολιτική κοινωνιολογία προκειμένου οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μια δυνατότητα σύγκρισης της εξέλιξης της οικονομικής πολιτικής  και συνθετική σκέψη, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάλυση των διαφοροποιήσεων των οικονομικών θεωριών από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα
Μελέτη στο σπίτι/στη βιβλιοθήκη 60
Εκπόνηση μελέτης (project). Η συγγραφή μη απαλλακτικών (ατομικών) εργασιών αλλά και βιβλιοπαρουσιάσεων (λογοτεχνικών) βιβλίων σχετικά με την ύλη του μαθήματος ,  που λειτουργούν συμπληρωματικά του μαθήματος, οδηγεί στην εκμάθηση, στην κατανόηση και στην απόδοση του επιστημονικού λόγου του μαθήματος, ενισχύει την ακαδημαϊκή συγκρότηση του φοιτητή/τριας και αυριανού/ής επιστήμονα, και προσφέρει τη δυνατότητα συνθετικής ανάλυσης και παρουσίασης θεμάτων, ενισχύοντας την επιχειρηματολογία, μέσα από τη διαδικασία της προετοιμασίας-οργάνωσης της δημόσιας παρουσίασης-υποστήριξης της εργασίας ή της βιβλιοπαρουσίασης. 15
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική) (100%)

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Bowles, S., Edwards, R. & Roosevelt, F., (2014), Κατανοώντας τον καπιταλισμό: Ανταγωνισμός, εντολή και μεταβολή στην οικονομία των ΗΠΑ, Αθήνα: Gutenberg

Βλάχου, Α., (επιμ.), (2009), Πολιτική οικονομία του καπιταλισμού, Αθήνα: Κριτική

Ashton, T., (2007), Η βιομηχανική επανάσταση, Αθήνα: Τόπος, επιστημονική επιμέλεια Β. Καρδάσης.

Baran, P., (1980), Η πολιτική οικονομία της σχεδιασμένης οικονομίας, Αθήνα: Κάλβος

Baran, P., (1977), Η πολιτική οικονομία της ανάπτυξης, Αθήνα: Κάλβος

Βαρουφάκης Γ., (2011), Παγκόσμιος Μινώταυρος: Οι πραγματικές αιτίες της κρίσης, Αθήνα: Α.Α. Λιβάνη.

Βαρουφάκης Γ., (2007), Πολιτική Οικονομία: Η οικονομική θεωρία στο φως της κριτικής, Αθήνα: Gutenberg.

Callinicos, A., (2016), Η αποκρυπτογράφηση του Κεφαλαίου: Το Κεφάλαιο του Μάρξ και η πορεία του, Αθήνα: Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Γεωργακόπουλος, Θ., Λιανός, Θ., Μπένος, Θ., Τσεκούρας, Γ., Χατζηπροκοπίου, Μ., Χρήστου, Γ., (1991), Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία, Πειραιάς: Α. Σταμούλης.

Gillis, M., Perkins, H.D, Roemer, M., & Snodgrass, R.D, (2001), Οικονομική της ανάπτυξης, Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.

Heilbroner  L. R., (2000), Οι φιλόσοφοι του οικονομικού κόσμου: Η ζωή και οι ιδέες τους, Αθήνα: Κριτική

 Keynes. M.J., (2009), Οι οικονομικές συνέπειες της ειρήνης, Αθήνα: Παπαζήση.

Keynes. M.J., (2001), Η γενική θεωρία της απασχόλησης, του τόκου και του χρήματος, Αθήνα: Παπαζήση.

Martinussen, J., (2007), Κοινωνία, Κράτος, Αγορά: Θεωρίες της ανάπτυξης, Αθήνα: Σαββάλας.

Marx, K., (1984), Μισθός τιμή κέρδος, Αθήνα: Θεμέλιο.

Marx, K., (1984), Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο, Αθήνα: Θεμέλιο.

Παπανδρέου, Α., (1974), Πατερναλιστικός Καπιταλισμός, Αθήνα: Καρανάση.

Piketty, T., (2007), Η οικονομία των ανισοτήτων, Αθήνα: Πόλις.

Ρόμπινσον Α. Τζέιμς, Ατζέμογλου Ν., (2013), Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη: Οι καταβολές της ισχύος, της ευημερίας και της φτώχειας, Αθήνα: Α.Α Λιβάνη.

Rousseau, J.J., (2004), Λόγος περί πολιτικής οικονομίας, Αθήνα: Σαββάλας.

Schumpeter, J.A., (2006), Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία, Αθήνα: Παπαζήσης.

Sweezy P., (2004), Η θεωρία της καπιταλιστικής ανάπτυξης: Αρχές της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας, Αθήνα: Gutenberg.