ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 76 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o & 8o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διδασκαλίας: Εφαρμογή στο πεδίο
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής Πρακτικής Άσκησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·         Να γνωρίζουν βασικές εισαγωγικές εκπαιδευτικές έννοιες.

·         Να γνωρίζουν τα Χαρακτηριστικά της καλής διδασκαλίας.

·         Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές.

·         Να διατυπώνουν εκπαιδευτικών στόχων.

·         Να δημιουργούν ασκήσεων και δραστηριοτήτων.

·         Να προβαίνουν στην ανάλυση διδακτικού πεδίου σύμφωνα με τη θεωρία.

·         Να σχεδιάζουν μικροδιδασκαλίες.

·         Να παρουσιάζουν μικροδιδασκαλίες.

·         Να σχεδιάζουν Προσχέδια διδασκαλίας.

·         Να παρουσιάζουν τα προσχέδια διδασκαλίας τους.

·         Να σχεδιάζουν Σενάρια διδασκαλίας.

·         Να πραγματοποιούν Διδασκαλία σε σχολικές μονάδες.

·         Να δέχονται Ανατροφοδότηση ως προς τη διδασκαλία τους.

·         Να στοχάζονται ως προς τις εξεταζόμενες θεματικές του μαθήματος.

·         Να αφομοιώνουν έννοιες που αναλύθηκαν στις διαλέξεις και στις μελέτες περίπτωσης που εξετάστηκανμέσω της μελέτης των διδακτικών συγγραμμάτων και της σχετικής βιβλιογραφίας.

·         Να συγγράφουν εργασίες που σχετίζονται με τη διδακτική πρακτική άσκηση.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ø  Αυτόνομη εργασία

Ø  Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Ø  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Ø  Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ø  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων είναι:

Ø  Εισαγωγική σε βασικές έννοιες και προσανατολισμός ως προς την οργάνωση της πρακτικής άσκησης.

Ø  Χαρακτηριστικά καλής διδασκαλίας.

Ø  Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές.

Ø  Διατύπωση εκπαιδευτικών στόχων.

Ø  Δημιουργία ασκήσεων και δραστηριοτήτων.

Ø  Ανάλυση διδακτικού πεδίου.

Ø  Εργαστηριακός εκπαιδευτικός σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας.

Ø  Εργαστηριακός εκπαιδευτικός σχεδιασμός Προσχέδιου διδασκαλίας.

Ø  Εργαστηριακός εκπαιδευτικός σχεδιασμός Σεναρίου διδασκαλίας.

Ø  Πρακτική εξάσκηση: Διδασκαλία σε σχολικές μονάδες.

Ø  Ανατροφοδότηση διδασκαλίας.

Ø  Στοχασμός ως προς τις εξεταζόμενες θεματικές του μαθήματος.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος power point, βίντεο και σχετικό ψηφιακό υλικό.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στη βιβλιογραφία και σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων για την εργασία του μαθήματος.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
13 τρίωρες Διαλέξεις

 

39
Μελέτες περιπτώσεων για την καλύτερη κατανόηση της ύλης από τους/τις φοιτητές/τριες

 

21
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 35
Συγγραφή εργασίας 45
Ανάλυση διδακτικού πεδίου και διδασκαλία σε σχολικές μονάδες 15
Σύνολο Μαθήματος

(25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Ø  Τελική εξέταση (γραπτή κατά την εξεταστική του Ιουνίου) (30%)

 

Ø  Πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες (30%)

 

Ø  Γραπτή εργασία και παρουσίαση (40%)

 

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σοφός, Α. (2015). Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της μεντορείας, Αθήνα: Γρηγόρης.

Ματσαγγούρας, Η. (2011). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Ενιαίο. Αθήνα: Gutenberg.

Κωνσταντίνου, Κ. (2015). Το καλό σχολείο, ο ικανός εκπαιδευτικός και η κατάλληλη αγωγή ως παιδαγωγική θεωρία και πράξη. Αθήνα: Gutenberg.

Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ. (2013), Μάθηση και Διδασκαλία, Σύγχρονες απόψεις για τις διαδικασίες της μάθησης και της μεθοδολογίας της διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρης.

Παπαδοπούλου, Β. (2010). Παρατήρηση Διδασκαλίας: Θεωρητικό Πλαίσιο και Εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Κουγιουρούκη, Μ. (2003). Ο ρόλος της Μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης και της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Δημητριάδου, Κ. (2016). Νέοι Προσανατολισμοί της Διδακτικής. Προσαρμογή της διδασκαλίας στις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Αθήνα: Gutenberg.

Ιωαννίδου – Κουτσελίνη, Μ. (2013). Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία. Αθήνα: Πεδίο.

Kalantzis, M. & Cope, B. (2013). Βασικές αρχές για την επιστήμη της εκπαίδευσης (Μετάφρ. Γ. Χρηστίδης). Αθήνα: Κριτική.