ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 56

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 56 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  5o & 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πρακτική Άσκηση
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ – δεν διεξάγονται εξετάσεις
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OKA174/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα                                                                                                                                     
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Α) Η εξοικείωση των φοιτητριών/-ών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου,

Β) η ομαλή μετάβαση των φοιτητριών/-ών από τον ακαδημαϊκό χώρο στο εργασιακό πεδίο των συνεργαζόμενων φορέων,

Γ) η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας καθώς και δημιουργίας σχέσεων με τον χώρο εργασίας.

Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης αναμένεται οι φοιτητές και φοιτήτριες να έχουν γνωρίσει και εξοικειωθεί με το έργο φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (όπως υπουργεία, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, ΝΠΔΔ, ΝΠΔ, Ανεξάρτητες Αρχές, κλπ.), του ιδιωτικού τομέα καθώς και του τρίτου τομέα της οικονομίας (ΜΚΟ, κοινωνική οικονομία, σωματεία, συνεταιρισμοί, συνδικαλιστικοί φορείς κ.λπ.) όσον αφορά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής πρόνοιας και ειδικότερα της παιδικής προστασίας, της υγείας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, της μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής, της στέγασης, της απονομής της δικαιοσύνης και της αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής, της περιβαλλοντικής πολιτικής, της ισότητας των φύλων, της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, της απεξάρτησης, της ψυχικής υγείας, της προστασίας και επανένταξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων κ.λπ.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ όσον αφορά το ωράριο και τις άδειες των ασκούμενων φοιτητριών/-ητών, με τρόπο ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πανεπιστημιακών σπουδών και εργασιακού χώρου και να αφομοιωθεί η ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική γνώση σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Η/Ο εκάστοτε υπεύθυνη/-ος για την Πρακτική Άσκηση καθηγήτρια/-ής συνεργάζεται με τους φορείς απασχόλησης των ασκούμενων φοιτητριών/-ών για τον ορισμό εποπτών των φοιτητριών και φοιτητών από στελέχη των φορέων αυτών, προκειμένου να καθορίζεται το αντικείμενο και να παρακολουθείται το πρόγραμμα απασχόλησης κάθε ασκούμενης/-ου φοιτήτριας/-ητή, που πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο των σπουδών τους. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει τακτική επικοινωνία με τις/τους επόπτες και με τις/τους ασκούμενες/-ους φοιτήτριες/-ητές, οργανώνονται συναντήσεις με τις/τους ασκούμενες/-ους φοιτήτριες/-ητές στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και, εφόσον είναι δυνατόν, πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις της/του υπεύθυνης/-ου καθηγήτριας/-ητή στους συμμετέχοντες φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτήτριες/-ητές ενημερώνονται για την επιλογή συνεργαζόμενων φορέων, την απασχόλησή τους στους φορείς όπου θα απασχοληθούν, παρακολουθούν ημερίδα του γραφείου διασύνδεσης, συζητούν και ανταλλάσσουν εντυπώσεις από την εμπειρία τους μεταξύ τους και με εκπροσώπους των φορέων.

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο κατά την εβδομαδιαία εποπτεία
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Καθοδήγηση από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-class (https://eclass.duth.gr/courses/OKA174/)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα   Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Εβδομαδιαίες ατομικές συναντήσεις εποπτείας              3

 

Επιτόπια συνεργασία με Φορείς Υποδοχής 2

320 ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ 125 ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΕ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Επιτόπια συνεργασία στις θέσεις απασχόλησης στους συνεργαζόμενους φορείς

Απασχόληση σε φορέα πρακτικής άσκησης

Μελέτη στο σπίτι 10

Επίλυση προβλημάτων       5

Συγγραφή έκθεσης πεπραγμένων      5

Σύνολο Μαθήματος             150

               

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Για την αξιολόγησή τους οι ασκούμενες/-οι φοιτήτριες/-ητές συντάσσουν έκθεση πεπραγμένων και την παραδίδουν στην/στον υπεύθυνη/-ο καθηγήτρια/-ητή για την Πρακτική Άσκηση την τελευταία εβδομάδα της άσκησής τους. Η/Ο επόπτης του φορέα απασχόλησης τις/τους αξιολογεί ως προς τη συνέπεια και την ανταπόκρισή τους στα καθήκοντα που ανέλαβαν κατά το διάστημα της Πρακτικής Άσκησης αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ. Η/Ο υπεύθυνη/-ος καθηγήτρια/-ητής αξιολογεί τις/τους ασκούμενες/-ους φοιτήτριες/-ητές βάσει της συμμετοχής τους στις τακτικές συναντήσεις που έχει μαζί τους στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και της συνολικής παρουσίας και επίδοσης των ασκούμενων φοιτητριών/-τών, όπως προκύπτει από την επικοινωνία της/του με τις/τους επόπτες των φορέων απασχόλησης και τις/τους ασκούμενες/-ους φοιτήτριες/-ητές στους χώρους απασχόλησής τους, εφόσον είναι δυνατό να τους επισκεφθεί. Ο βαθμός με τον οποίο αξιολογείται η έκθεση πεπραγμένων των ασκούμενων φοιτητριών/-ητών αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού βαθμού τους για την Πρακτική Άσκηση. Η αξιολόγηση της/του επόπτριας/-η του φορέα απασχόλησης αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού βαθμού και η αξιολόγηση της/του υπεύθυνης/-ου καθηγήτριας/-ητή για την ΠΑ στο 20% του συνολικού βαθμού.
  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Διαφορετική, ανάλογα με τον φορέα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και το αντικείμενο της θέσης απασχόλησης. Περιλαμβάνει υλικό με περιγραφή του φορέα της Πρακτικής Άσκησης και των αρμοδιοτήτων του και υλικό από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που έχουν σχέση με το πεδίο παρέμβασής του (υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, δικαιοσύνη, μετανάστευση κ.λπ.).