ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ –        [Εκπόνηση μελέτης] ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο και 8ο εξάμηνο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  Η πτυχιακή εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ, δεν περιλαμβάνει διδασκαλία. 12
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΝΑΙ, επιτυχής ολοκλήρωση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων, μη οφειλή περισσότερων από ένα υποχρεωτικών μαθημάτων του πέμπτου εξαμήνου.
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://sp.duth.gr/προπτυχιακά/πτυχιακή-εργασία/ [Κανονισμός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας]
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα                                                                                                                    
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·    Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·    Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·    Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

– να αναζητούν βιβλιογραφικές πηγές,

– να συνθέτουν πληροφορίες από τις βιβλιογραφικές πηγές και να τις τεκμηριώνουν,

– να σχεδιάζουν και να εκπονούν μικρής έκτασης / πειραματική εμπειρική έρευνα,

– να συγγράφουν την εργασία,

– να συντάσσουν τις βιβλιογραφικές αναφορές σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές,

– να συνεργάζονται με τον επιβλέποντα καθηγητή,

– να προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν την τελική διπλωματική εργασία.

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. Οι διδάσκουσες/οντες του Τμήματος κοινοποιούν στις/στους φοιτήτριες/ητές τα θέματα πτυχιακών εργασιών που προτίθενται να αναλάβουν κάθε ακαδημαϊκό έτος που δεν μπορούν να ξεπερνούν τα δύο ανά διδάσκουσα/οντα. Στη συνέχεια, οι φοιτήτριες/ητές επιλέγουν από τα προτεινόμενα θέματα το θέμα της πτυχιακής εργασίας που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν. Οι φοιτήτριες/ητές συνεργάζονται με την/τον επιβλέπουσα/οντα καθηγήτρια/ητή καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας. Η πτυχιακή εργασία συντάσσεται σε ένα δακτυλογραφημένο κείμενο που έχει έκταση 8.000 – 10.000 λέξεις, χωρίς τη βιβλιογραφία και τα παραρτήματα, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που ορίζονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών. Η πτυχιακή εργασία αξιολογείται με τη δημόσια υποστήριξη στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του 4ου έτους σπουδών, μετά από βεβαίωση της/του επιβλέπουσας/οντος ότι η εκπόνησή της έχει ολοκληρωθεί και ενώπιον τριμελούς επιτροπής που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με εισήγησή της/του.
  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο κατά τις συναντήσεις της/του φοιτήτριας/-ητή με την/τον επιβλέπουσα/ποντα καθηγήτρια/ητή και εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του τηλεφώνου.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος ΕργασίαςΈτους
Συλλογή βιβλιογραφίας 50
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 70
Σχεδιασμός και εκπόνηση έρευνας 40
Συγγραφή εργασίας 80
Επίβλεψη επιβλέποντα 40
Προετοιμασία τελικής παρουσίασης 20
Σύνολο Μαθήματος 300
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του 4ου έτους σπουδών με δημόσια προφορική παρουσίαση ενώπιον τριμελούς επιτροπής που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η τριμελής επιτροπή απαρτίζεται από την/τον επιβλέπουσα/οντα καθηγήτρια/ητή και δύο επιπλέον μέλη με συναφές γνωστικό αντικείμενο.  Κατά τη δημόσια υποστήριξη η τριμελής επιτροπή ενδέχεται να προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις της πτυχιακής εργασίας στις οποίες προβαίνει η/ο φοιτήτρια/-ητής και υποβάλλει το τελικό κείμενο.
  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Η συνιστώμενη βιβλιογραφία είναι διαφορετική ανάλογα με την επιστημονική περιοχή στην οποία εντάσσεται το αντικείμενο και το θέμα της πτυχιακής εργασίας. Οι φοιτήτριες/ητές προβαίνουν στη συλλογή και επεξεργασία της συναφούς βιβλιογραφίας και στη συνέχεια επιλέγουν τις βιβλιογραφίες αναφορές που ανταποκρίνονται πληρέστερα στο θέμα και τα επιμέρους ζητήματα που πραγματεύονται κατά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.