ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 21

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 21 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/438167/

 

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές / τις φοιτήτριες στη συγκριτική ανάλυση διαφορετικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας καθώς και στη διερεύνηση των μεταβολών που έχουν υποστεί με το χρόνο. Η έννοια των «καθεστώτων» του καπιταλισμού της ευημερίας (Esping-Andersen) χρησιμοποιείται για τη συγκριτική διερεύνηση του κράτους πρόνοιας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται εναλλακτικές «τυπολογίες» καθεστώτων κοινωνικής ευημερίας, καθώς και οι προσεγγίσεις που προβάλλουν τη σημασία της διάστασης του φύλου για την κατανόηση των διαφορετικών «μειγμάτων» κοινωνικής ευημερίας. Αναλύονται οι τάσεις μετασχηματισμού του κοινωνικού κράτους υπό το πρίσμα της κοινωνικής αλλαγής, των νέων κοινωνικών κινδύνων, και των επιδράσεων που ασκούν η Ευρωπαϊκή ενοποίηση και οι διαδικασίες παγκοσμιοποίησης. Επιπλέον, διερευνάται η ερμηνευτική σημασία και η εμβέλεια των διαφόρων προσεγγίσεων με βάση εμπειρικά στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένους τομείς κοινωνικής πολιτικής (κοινωνική ασφάλεια και πολιτική για την απασχόληση, υγεία και κοινωνική φροντίδα). Ξεχωριστή έμφαση δίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (καθυστερημένη ανάπτυξη του κοινωνικού κράτος σε σύγκριση με τις χώρες της Βορειο-δυτικής Ευρώπης, ο ρόλος της ΕΕ στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής). Τέλος, εξετάζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στην πορεία κοινωνικής μεταρρύθμισης στον Ευρωπαϊκό χώρο, το μέλλον της «Κοινωνικής Ευρώπης» και οι προοπτικές για την εκ νέου ενίσχυση των αξιών και αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

·            Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και όρους της συγκριτικής ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας.

·            Να εμβαθύνουν στις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των καθεστώτων ευημερίας.

·            Να αναπτύσσουν τα κατάλληλα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση και σύνθεση διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων για την κοινωνική πολιτική και το κράτος πρόνοιας.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές / τις φοιτήτριες στη συγκριτική ανάλυση διαφορετικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας καθώς και στη διερεύνηση των μεταβολών που έχουν υποστεί με το χρόνο. Η έννοια των «καθεστώτων» του καπιταλισμού της ευημερίας (Esping-Andersen) χρησιμοποιείται για τη συγκριτική διερεύνηση του κράτους πρόνοιας.

Στο πρώτο μέρος, αποσαφηνίζεται το αντικείμενο της συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνονται οι βασικές θεωρίες για την ανάδυση του κράτους πρόνοις και αναδεικνύεται η συμβολή-τομή της θεωρητικής προσέγγισης του Esping-Andersen. Τέλος, προσδιορίζονται βασικές έννοιες για τη συγκριτική κινωνική πολιτική και συγκεκριμένα η έννοια της αποεμπορευματοποίησης και η λειουργία του κράτους πρόνοιας ως δομής διαστρωμάτωσης.

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η τυπολογία των καθεστώτων ευημερίας του Esping-Andersen, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των επιμέρους καθεστώτων και εξηγείται η ανάδυσή τους.

Στο τρίτο μέρος, παρουσιάζονται οι μελέτες που ασκούν κριτική στην τυπολογία του Esping-Andersen από τη σκοπιά του φύλου, με βάση τη συμπερίληωη άλλων πεδίων της κοινωνικής πολιτικής. Τέλος, διερευνάται η ύπαρξη διακριτού νοτιοευρωπαϊκού μοντέλου πρόνοιας και παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των κρατών πρόνοιας σε άλλες γεωγραφικές περιοχές πλην της Ευρώπης.

Περίγραμμα μαθήματος:

·         Εισαγωγή στη συγκριτική κοινωνική πολιτική

·         Θεωρίες για την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας

·         Η έννοια της αποεμπορευματοποίησης

·         Το κράτος πρόνοιας ως δομή διαστρωμάτωσης

·         Η τυπολογία των καθεστώτων ευημερίας: τα βασικά χαρακτηριστικά

·         Η τυπολογία των καθεστώτων πρόνοιας: πώς προέκυψαν οι διαφορές των καθεστώτων ευημερίας;

·         Η τυπολογία των καθεστώτων ευημερίας στη μετα-βιομηχανική εποχή.

·         Κριτική στην τυπολογία του Esping-Andersen από τη σκοπιά του φύλου.

·         Κριτική στην τυπολογία με βάση την επικέντρωση σε άλλα πεδία κοινωνικής πολιτικής.

·         Το νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο κράτους πρόνοιας.

·         Αναδυόμενα κράτη πρόνοιας: Λατινική Αμερική

·         Αναδυόμενα κράτη πρόνοιας:  Ανατολική Ασία

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, του eclass  για ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ριες. Επίσης  στη διδασκαλία χρησιμοποιείται  ppt ως συνοδευτικό διδακτικό υλικό.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα   Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις               30

Διαδραστική διδασκαλία    9

Εκπόνηση προφορικής εργασίας 31

Προετοιμασία για γραπτή εξέταση   80

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Εκπόνηση προφορικής παρουσίασης

Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·         Esping-Andersen, C. (2014). Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας, μετ. Γολέμη, Α., Τόπος (Μοτίβο), Αθήνα.

·         Διαφάνειες και σημειώσεις του μαθήματος.

·         Λαλιώτη, Β. (2018). Όψεις συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής, Τόπος (Μοτίβο), Αθήνα.