ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 21 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές / τις φοιτήτριες στη συγκριτική ανάλυση διαφορετικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας καθώς και στη διερεύνηση των μεταβολών που έχουν υποστεί με το χρόνο. Η έννοια των «καθεστώτων» καπιταλισμού της ευημερίας (Esping-Andersen) χρησιμοποιείται για τη συγκριτική διερεύνηση του κράτους πρόνοιας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται εναλλακτικές «τυπολογίες» καθεστώτων κοινωνικής ευημερίας, καθώς και οι προσεγγίσεις που προβάλλουν τη σημασία της διάστασης του φύλου για την κατανόηση των διαφορετικών «μειγμάτων» κοινωνικής ευημερίας. Αναλύονται οι τάσεις μετασχηματισμού του κοινωνικού κράτους υπό το πρίσμα της κοινωνικής αλλαγής, των «νέων κινδύνων», και των επιδράσεων που ασκούν η Ευρωπαϊκή ενοποίηση και οι διαδικασίες παγκοσμιοποίησης. Επιπλέον, διερευνάται η ερμηνευτική σημασία και η εμβέλεια των διαφόρων προσεγγίσεων με βάση εμπειρικά στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένους τομείς κοινωνικής πολιτικής (κοινωνική ασφάλεια και πολιτική για την απασχόληση, υγεία και κοινωνική φροντίδα). Ξεχωριστή έμφαση δίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (καθυστερημένη ανάπτυξη του κοινωνικού κράτος σε σύγκριση με τις χώρες της Βορειο-δυτικής Ευρώπης, ο ρόλος της ΕΕ στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής). Τέλος, εξετάζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στην πορεία κοινωνικής μεταρρύθμισης στον Ευρωπαϊκό χώρο, το μέλλον της «Κοινωνικής Ευρώπης» και οι προοπτικές για την εκ νέου ενίσχυση των αξιών και αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

·          Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και όρους της συγκριτικής ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας

·          Να εμβαθύνουν στις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των καθεστώτων ευημερίας

·          Να αναπτύσσουν τα κατάλληλα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση και σύνθεση διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων για την κοινωνική πολιτική και το κράτος πρόνοιας.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Πώς και γιατί συγκρίνουμε;
 • Η συγκριτική μέθοδος στη μελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής
 • Ιστορική Εξέλιξη συστημάτων κοινωνικής προστασίας πριν από το 1990
 • Οι Τρεις κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας (Esping-Andersen)
 • Εναλλακτικές τυπολογίες και κύρια θέματα μετά το 1990
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις (η υπόθεση της επίδρασης της εκβιομηχάνισης, η θεωρία των πόρων εξουσίας, η υπόθεση της επίδρασης των εθνικών αξιών, η υπόθεση της επίδρασης της ισχύος των επιχειρήσεων)
 • Καθιερωμένα κράτη πρόνοιας (Σκανδιναβικές χώρες, χώρες τις Ηπειρωτικής Ευρώπης, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, οι αγγλόφωνες χώρες)
 • Αναδυόμενα κράτη πρόνοιας (οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι χώρες της Ανατολικής Ασίας, οι Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και η Ρωσία)
 • Παράδειγμα συγκριτικής ανάλυσης στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, του eclass  για ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ριες. Επίσης  στη διδασκαλία χρησιμοποιείται  ppt ως συνοδευτικό διδακτικό υλικό.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 60
Διαδραστική διδασκαλία 40
Προετοιμασία για γραπτή εξέταση 48
Συμμετοχή στη γραπτή εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή εξέταση, ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων η οποία αφορά στο 100% της αξιολόγησης.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Βασική

 • Esping-Andersen, C. (2014). Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας, μετ. Γολέμη, Α., Τόπος (Μοτίβο), Αθήνα.
 • Διαφάνειες και σημειώσεις του μαθήματος.

Πρόσθετη

 • Λαλιώτη, Β. (2018). Όψεις συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής, Τόπος (Μοτίβο), Αθήνα.