ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 31

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 31 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  & 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τοπική Ανάπτυξη και Κοινωνική Πολιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 6
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

 

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

●    Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

●    Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

●    Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των δυνατοτήτων και των ορίων της τοπικής κλίμακας για το σχεδιασμό και την υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής. Οι φοιτητές/τριες στο τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

●        Διακρίνουν τις έννοιες της μεγέθυνσης και της ανάπτυξης.

●        Γνωρίζουν την κριτική που έχει ασκηθεί στα προγράμματα ανάπτυξης από τη σκοπιά των θεωριών εξάρτησης, μητρόπολης-περιφέρειας.

●        Εξοικειωθούν με τις βασικά σημεία της προσέγγισης της αποανάπτυξης.

●        Γνωρίζουν την προσέγγιση των ποικίλων οικονομιών ως μια εναλλακτική θεώρηση για την οικονομία.

●        Αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές ένοιες της κοινότητας.

●        Προσδιορίζουν εννοιολογικά τις έννοιες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και της μεταξύ τους σύνθεσης.

●        Αντιλαμβάνονται την έννοια και την προσέγγιση των Κοινών ως εναλλακτικού παραδείγματος κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης.

●        Εξοικειωθούν με τα διαφορετικά εγχειρήματα που εντάσσονται στην ΚΑΛΟ (συνεταιρισμοί, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις).

●        Διακρίνουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας.

●        Εξοικειωθούν με διάφορες πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση και υπεράσπιση αστικών κοινών.

●        Γνωρίζουν τη νέα γενιά μετασχηματιστικών δημόσιων πολιτικών με έμφαση στην τοπική κλίμακα.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Το μάθημα έχει σκοπό να αναδείξει την προβληματική και τη δυναμική της τοπικής κλίμακας ως τον χώρο στον οποίο σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η κοινωνική πολιτική.

Στο πρώτο μέρος, διακρίνονται οι έννοιες της μεγέθυνσης και της ανάπτυξης. Στη συνέχεια, ασκείται κριτική στην ανάπτυξη ως θεωρία και πρακτική μέσα από την ανάδειξη των πρώτων προσπαθειών εξήγησης της άνισης καταπιλιαστικής ανάπτυξης (θεωρίες εξάρτησης) και της εμπειρίας των πρώτων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται προσεγγίσεις οι οποίες ασκούν κριτική στο κυρίαρχο μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης, επιχειρώντας να αναδείξουν μία

διαφορετική προσέγγιση της οικονομίας με έμφαση στην τοπική κλίμακα και τη συμμετοχή των πολιτών.

Στο τρίτο μέρος, παρουσιάζονται μετασχηματιστικές δημόσιες πολιτικές οι οποίες επιχειρούν να επολύσουν ταυτόχρονα τις προκλήσεις των της σημερινής εποχής στο πλαίσιο της πολυδιάστατης κρίσης μέσα από τη συμμετοχή των πολιτιών.

Περίγραμμα μαθήματος:

●        Μεγέθυνση και ανάπτυξη

●        Κριτική στο κυρίαρχο μοντέλο της ανάπτυξης

●        Η προσέγγιση της αποανάπτυξης

●        Η προσέγγιση των ποικίλων οικονομιών

●        Η έννοια της κοινότητας

●        Η έννοια της κοινωνικής καινοτομίας

●        Η προσέγγιση των Κοινών

●        Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

●        Αστικά κοινά και πόλεις σε μετάβαση

●        Μετασχηματιστικές δημόσιες πολιτικές με έμφαση στην τοπική κλίμακα

●        Συμμετοχικός δημοτικός προϋπολογισμός

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, οπτικο-ακουστικού υλικού και παρουσιάσεων ppt. To eclass χρησιμοποιείται για ανάρτηση διδακτικού υλικού και ανακοινώσεων καθώς και για την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ριες.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα   Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις               30

Διαδραστική διδασκαλία    9

Προετοιμασία και επόνηση ομαδικών προφορικών παρουσιάσεων  31

Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 80

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)         150

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Εκπόνηση προφορικής παρουσίασης

Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

●        Αδάμ, Σ. (2021). Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Μια άλλη προσέγγιση για την οικονομία. Από το βιβλίο Τα Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής. Εκδόσεις Διόνικος.

●        Αδάμ, Σ., Κιουπκιολής, Α., Κωστάκης, Β., Liegey, V., Παπαδοπούλου, Χ., Πετρίδης, Π. (2019). Συνθέτοντας Οραματικές Αφηγήσεις για το Μέλλον, ΚΑΛΟ και κοινά. Αποανάπτυξη και Βασικό Καθολικό Εισόδημα, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Θεσσαλονίκης.

●        Ζαϊμάκης, Γ. (2011). Κοινοτική Εργασία και Τοπικές Κοινωνίες. Ανάπτυξη, Συλλογικές Δράσεις, Πολυπολιτισμικότητα, Πλέθρον, Αθήνα.

●        Καραγκούνης, Β. (2008). Κοινοτική Εργασία και Τοπική Ανάπτυξη, Τόπος (Μοτίβο), Αθήνα.

●        Συμμετοχικός δημοτικός προϋπολογισμός. Ένα δημοκρατικό πείραμα. Μελέτη-έκδοση Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης.

●        Σημειώσεις και διαφάνειες του μαθήματος.

●         edukalomathe.gr α) Θεματική Ενότητα για τα Κοινά: Μαθήματα Εισαγωγή στα Κοινά, Εμβαθύνοντας στα Αστικά Κοινά και Δημόσιες Πολιτικές για τα Κοινά, β) Θεματική Ενότητα Κοινοτική Οικονομική Ανάπτυξη: Μαθήματα Κριτική των Υπαρχόντων Μοντέλων Ανάπτυξης, Για ποια εναλλακτική ανάπτυξη μιλάμε; Για ποια κοινότητα μιλάμε και πώς τη χτίζουμε;