ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 31 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο  & 3Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τοπική Ανάπτυξη και Κοινωνική Πολιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των δυνατοτήτων και των ορίων της τοπικής κλίμακας για το σχεδιασμό και την υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής. Οι φοιτητές/τριες στο τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τη σημασία του τοπικού ως δυνατότητα για το σχεδιασμό και την άσκηση μίας άλλης κοινωνικής πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης.
 • Αντιλαμβάνονται τα όρια ανάδειξης και επίλυσης κοινωνικών ζητημάτων στην τοπική κλίμακα.
 • Γνωρίζουν συγκεκριμένες πρακτικές και εργαλεία για τη δημιουργία κοινότητας και την αποτύπωση αναγκών.
 • Γνωρίζουν τα βασικά βήματα και εργαλεία της συμμετοχικής έρευνας δράσης.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα έχει σκοπό να αναδείξει την προβληματική και τη δυναμική της τοπικής κλίμακας ως το χώρο στον οποίο σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η κοινωνική πολιτική.

Στο πρώτο μέρος, διερευνώνται οι έννοιες των κοινωνικών αναγκών και της κοινότητας μέσα από διαφορετικές εννοιολογικές προσεγγίσεις. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται προσεγγίσεις οι οποίες κατευθύνουν το σχεδιασμό και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής στην τοπική κλίμακα, όπως η κοινοτική οικονομική ανάπτυξη, η κοινοτική εργασία, η αποανάπτυξη, τα κοινά και η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία. Στο τρίτο μέρος, γίνεται ανάλυση των δρώντων υποκειμένων στην τοπική κλίμακα (τοπική αυτοδιοίκηση και οργανώσεις της τοπικής κοινότητας). Στο τέταρτο μέρος, παρουσιάζονται παραδείγματα δημόσιων πολιτικών οι οποίες εστιάζουν στην τοπική κλίμακα και την κοινωνική πολιτική. Τέλος, παρουσιάζονται πρακτικές και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση όπως η συμμετοχική έρευνα δράσης.

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Προσεγγίζοντας τις κοινωνικές ανάγκες στην τοπική κλίμακα
 • Τι είναι η κοινότητα
 • Κοινοτική ανάπτυξη και ποικίλες οικονομίες (Gibson-Graham)
 • Κοινωνική πολιτική στην τοπική κλίμακα
 • Αποανάπτυξη και τοπικοποίηση
 • Η πόλη ως κοινό
 • Το παράδειγμα του νέου δημοτισμού
 • Οικοδομώντας την κοινότητα
 • Αποτύπωση αναγκών
 • Συμμετοχική έρευνα δράσης
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, του eclass  για ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ριες. Επίσης  στη διδασκαλία χρησιμοποιείται  ppt ως συνοδευτικό διδακτικό υλικό.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 60
Διαδραστική διδασκαλία 40
Αυτοτελής προετοιμασία εργασίας για προφορική παρουσίαση 30
Παρουσίαση προφορικής εργασίας και ανατροφοδότηση 20
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Προφορική παρουσίαση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος ή/και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (Ιανουάριος-Φεβρουάριος) (100%).

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Υποχρεωτική:

 • Καραγκούνης, Β. (2008). Κοινοτική Εργασία και Τοπική Ανάπτυξη, Τόπος (Μοτίβο), Αθήνα.
 • Αδάμ, Σ., Κιουπκιολής, Α., Κωστάκης, Β., Liegey, V., Παπαδοπούλου, Χ., Πετρίδης, Π. (2019). Συνθέτοντας Οραματικές Αφηγήσεις για το Μέλλον, ΚΑΛΟ και κοινά. Αποανάπτυξη και Βασικό Καθολικό Εισόδημα, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Θεσσαλονίκης.
 • Σημειώσεις και διαφάνειες του μαθήματος.

Πρόσθετη:

 • Ζαϊμάκης, Γ. (2011). Κοινοτική Εργασία και Τοπικές Κοινωνίες. Ανάπτυξη, Συλλογικές Δράσεις, Πολυπολιτισμικότητα, Πλέθρον, Αθήνα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *