ΦΥΛΟ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  40  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o & 4o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φύλο, Ιστορία και Κοινωνική Πολιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM03178/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Για ποιο λόγο μελετάμε την ιστορία των γυναικών και τι σημαίνει ιστορία του φύλου; Το μάθημα εισάγει την αναλυτική κατηγορία του φύλου στην Ευρωπαϊκή ιστορία και εξετάζει τις αντιλήψεις για την θέση των γυναικών στην κοινωνία καθώς και τον ρόλο τους στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Η εξέλιξη του querelles des femmes τον 18ο αιώνα, ο ρόλος των γυναικών στη διάρκεια της Γαλλικής επανάστασης και τα σπουδαιότερα κείμενα της περιόδου σχετικά με την θέση της γυναίκας την περίοδο αυτή, οι αντιλήψεις των ουτοπιστών σοσιαλιστών τις πρώτες των χρόνων της εκβιομηχάνισης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, οι γυναικείες οργανώσεις των μέσων του 19ουκαι η διεκδίκηση της ψήφου, ο ρόλος των γυναικών στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο και στην επαναστατική Ρωσία, η εργασία των γυναικών στο μεσοπόλεμο και  η δράση τους στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, καθώς και η διαμόρφωση του κράτους πρόνοιας σύμφωνα με τις αντιλήψεις για την θέση των γυναικών στην μεταπολεμική κοινωνία είναι μερικά από τα θέματα που συζητούνται στο μάθημα.

 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Η ανάλυση και η κατανόηση του μετασχηματισμού των αντιλήψεων σχετικά με την θέση της γυναίκας στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, κι ακόμα η ανάλυση της δράσης των γυναικών για κοινωνική ένταξη με ισότιμους όρους στη διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται καθώς και τους μηχανισμούς αποκλεισμού και περιθωριοποίησής τους.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη εργασία

Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Έρευνα στην βιβλιογραφία

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

1.      Τι είναι η ιστορία των γυναικών; Γιατί ιστορία των γυναικών;

2.      Εγγραμματισμός των γυναικών και οι αντιλήψεις για τις γυναίκες στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη Querelle des femmes και η Mary Astell

3.      Οι αντιλήψεις των Διαφωτιστών για τις γυναίκες και η δράση των γυναικών κατά την Γαλλική Επανάσταση: Olympe de Gouges και Mary Wollstonecraft

4.      Οι ουτοπιστές σοσιαλιστές και οι ιδέες των φιλελευθέρων περί ισότητας στα μέσα του 19ου αιώνα

5.      Ο φιλελευθερισμός και η εργασία των γυναικών τον 19ο αιώνα στην Βρετανία και στην Γαλλία. Ο John Stuart Mill και η ματαίωση της πολιτικής χειραφέτησης

6.      Η διεκδίκηση της ψήφου και το τέλος του 19ου αιώνα. Είναι οι γυναίκες πολιτικά υποκείμενα;

7.      Η εργασία των γυναικών στο γύρισμα του αιώνα:  εκσυγχρονισμός, α’ παγκόσμιος πόλεμος και επανάσταση. Η περίπτωση της Γερμανίας και της Ρωσίας

8.       Ελληνίδες στο μεσοπόλεμο

9.      Μετά την ψήφο: Οι γυναίκες στην Ευρώπη στο μεσοπόλεμο, εργασία και «η νέα γυναίκα»

10.  Ο δεύτερος παγκόσμιος: οι γυναίκες στο πεδίο μάχης και στα μετόπισθεν

11.  Γυναίκες και κράτος πρόνοιας

12.  Μετά τα δικαιώματα: Θέματα ισότητας και πατριαρχίας τέλος του 20ου αιώνα

13.  Me too. Υπάρχει σήμερα φεμινισμός;

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος κειμένων και προβολή ταινιών για σχολιασμό.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στην βιβλιογραφία μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συζητούν τις απορίες τους σχετικά με τις παραδόσεις. 50

 

 

Εκπόνηση εργασίας  ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες  40
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις  50
Τελική Γραπτή Εξέταση  10
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Τελική γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου (100% για όσους δεν έχουν κάνει εργασία ή παρουσίαση ενός επιλεγμένου θέματος και 70% για όσους έχουν αναλάβει εργασία η αξιολόγηση της οποίας αποτελεί το 30%).

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
      Βιβλία/εγχειρίδια:

  1. Βιβλίο [24317]: Φεμινιστική πολιτική θεωρία, Bryson Valerie Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [50656372]: Το φύλο στην Ιστορία: Αποτιμήσεις και παραδείγματα, Γλαύκη Γκότση, Ανδρονίκη Διαλέτη, Ελένη Φουρναράκη (επ.) Λεπτομέρειες

                Βιβλιογραφία στα ελληνικά και αγγλικά:

                Γενικά βιβλία ιστορίας των Γυναικών/ Φύλο και ταυτότητες

1. ΌλουενΧάφτον, Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη, (1500-1800), Νεφέλη Αθήνα 2003
2. Gisela Bock, Women in European History, Blackwell Oxford, 2002
3. Joan Wallace Scott, Gender and the Politics of History, Columbia University Press 1988.
4. Μπακαλάκη, Α. (1994) Ανθρωπολογία Γυναίκες και Φύλο, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
5. Έφη Αβδελά Αγγέλικα Ψαρρά, (επιμ.), Σιωπηρές Ιστορίες, Γυναίκες και Φύλο στην Ιστορική Αφήγηση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997
6. Ελένη Βαρίκα, Με Διαφορετικό Πρόσωπο, Φύλο Διαφορά και Οικουμενικότητα, Κατάρτι, Αθήνα 2000,2005
7. Laqueur, Thomas, 2003. Κατασκευάζοντας το φύλο: Σώμα και κοινωνικό φύλο από τους αρχαίους Έλληνες έως τον Φρόιντ (μτφρ. Πελαγία Μαρκέτου). Αθήνα: Πολύτροπον.