ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 17

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 17 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρήση Η/Υ στις Κοινωνικές Επιστήμες
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09109/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη χρήση των Η/Υ, του Διαδικτύου και των εργαλείων που προσφέρουν, ώστε να είναι να είναι σε θέση να τα αξιοποιήσουν για επαγγελματικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των Κοινωνικών Επιστημόνων με εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ανάλυσης δεδομένων και υπηρεσίες του Διαδικτύου.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες θα έχουν αποκτήσει εξοικείωση με τη χρήσηεργαλείων αυτοματισμού γραφείου, διαχείρισης δεδομένων και υπηρεσιών του Διαδικτύου.
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·         Εργαλεία αυτοματισμού γραφείου: Word, PowerPoint

·         Εργαλεία διαχείρισης δεδομένων: Excel, Access

·         Υπηρεσίες του Διαδικτύου: μηχανές αναζήτησης, blogs, forums, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης

Αναλυτικά:

·         Εισαγωγή στους υπολογιστές: Μάθετε πώς να χειρίζεστε έναν υπολογιστή: συνδεθείτε, περιηγηθείτε στην επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε / κλείστε το λογισμικό, αποθηκεύστε / βρείτε αρχεία και φακέλους και χρησιμοποιήστε διάφορα μέσα και συντομεύσεις.

·         Εισαγωγή στις εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση “στην εργασία και στο σπίτι”. Το Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος των Windows, συν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και τα εργαλεία παραγωγικότητας Web2.0 για συνεργατική ομαδική εργασία.

·         Εισαγωγή στην ψηφιακό αλφαβητισμό: Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία του υπολογιστή και στον ψηφιακό γραμματισμό. Περιλαμβάνει τη χρήση χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών συστημάτων (E-CLASS, E-LEARNING) του πανεπιστημίου για την αποτελεσματική επικοινωνία και συμμετοχή στα μαθήματα, διαχείριση, αποθήκευση, ανάκτηση και κοινή χρήση αρχείων σε διάφορες ψηφιακές μορφές και βασική επεξεργασία κειμένου σε υπολογιστή ή MAC.

·         Διαδικτυακές επικοινωνίες: Εισαγωγή στις επικοινωνίες μέσω Διαδικτύου: Πώς και πότε να τις χρησιμοποιήσετε (με ασφάλεια), όπως: World Wide Web, μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνομιλία, συζητήσεις, blogs, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, Web2.0, Instantmessaging / texting κ.λπ.

·         Word: Σχεδιασμένο για όλους τους χρήστες υπολογιστών, το μάθημα καλύπτει τα βασικά χαρακτηριστικά του Word. Τα θέματα περιλαμβάνουν αριθμούς σελίδων, επικεφαλίδες / υποσέλιδα, τμήματα, στυλ, πρότυπα, περιγράμματα, γραφικά, έγγραφα Internet για Internet / intranet, στήλες, πίνακες. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αναφορές, βιογραφικά, έντυπα, επιστολές, ετικέτες αλληλογραφίας, ενημερωτικά δελτία, ιστοσελίδες.

·         Excel: Εισαγωγή στα υπολογιστικά φύλλα με χρήση του Excel. Περιλαμβάνει σχεδιασμό και δημιουργία βιβλίων εργασίας / φύλλων εργασίας, μορφοποίηση, γραφήματα, λήψη αποφάσεων, καταλόγους, διαχείριση και ανταλλαγή δεδομένων.

·         Access: Εισαγωγή στο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων της Microsoft Access. Αυτό το μάθημα εφαρμογής περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη συντήρηση πινάκων βάσης δεδομένων, τη δημιουργία μακροεντολών, την αναζήτηση πινάκων βάσης δεδομένων, το σχεδιασμό φορμών και τη δημιουργία αναφορών.

·         Powerpoint: Σχεδιάστε, δημιουργήστε, τροποποιήστε και παραδώστε αποτελεσματικές παρουσιάσεις στην οθόνη, προσωπικά και από απόσταση στον Ιστό, χρησιμοποιώντας βασικές και εξειδικευμένες λειτουργίες του Powerpoint. Βελτιώστε τις παρουσιάσεις με γραφικά, πρότυπα σχεδίασης, χρωματικά σχήματα, κινούμενα σχέδια, διαγράμματα, οργανογράμματα και σημειώσεις ομιλητή.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Εργαστηριακή Εκπαίδευσημε εξάσκηση στα αντικείμενα του μαθήματος.Χρήσηeclassγια ανάρτηση διδακτικού υλικού, ανακοινώσεων και για την επικοινωνία με τους φοιτητές. Παρουσιάσεις σε PowerPoint.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
Εργαστηριακές ασκήσεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 61
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 48
Τελική Γραπτή Εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:

1) Η αποστολή ισάριθμων με τις διδακτικές εβδομάδες εργασιών (ασκήσεων) μέσω του eclass

2) Τελική εργαστηριακή εξέταση.

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τσαδήρας, A., 2017. Microsoft Windows και Office – Χρήση και Εργαστηριακές Ασκήσεις για Κοινωνικούς και Πολιτικούς Επιστήμονες προσέγγιση βήμα-βήμα. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.