Πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων (ΕCDL)


 Η  Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος  Κοινωνικής Πολιτικής, στην αριθ. 16/03.09.2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση βεβαιώσεων γνώσης χειρισμού Η/Υ των αποφοίτων ως πρόσθετο προσόν διορισμού.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, η γνώση χειρισμού Η/Υ:

Α) για τους εισαχθέντες έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, αποδεικνύεται με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων (4) εκ των κάτωθι πέντε (5) μαθημάτων Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ:

  1. Εισαγωγή στην Πληροφορική.
  2. Πληροφορική Ι: Χρήση υπολογιστών και εφαρμογές γραφείου.
  3. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι / Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας – Στατιστική Ανάλυση με Χρήση Η/Υ.
  4. Πληροφορική ΙΙ: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ / Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών με τη Χρήση Η/Υ.
  5. Φύλο και Νέες Τεχνολογίες.

Β)  για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και μετά, αποδεικνύεται με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων (4) εκ των κάτωθι πέντε (5) μαθημάτων Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ:

  1. Εισαγωγή στην Πληροφορική.
  2. Χρήση Η/Υ στις Κοινωνικές Επιστήμες.
  3. Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας – Στατιστική Ανάλυση με Χρήση Η/Υ.
  4. Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών με τη Χρήση Η/Υ.
  5. Φύλο και Νέες Τεχνολογίες.