Πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων (ΕCDL)


Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, στην αριθ. 62/12.09.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα να επικαιροποιήσει την με αριθ. ΔΠΘ/ΤΚΠ/23703/550/16.12.2022 απόφασή της, που ελήφθη στη με αριθ. 50/14.12.2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για χορήγηση βεβαιώσεων γνώσης χειρισμού Η/Υ των αποφοίτων, ως εξής:

 

Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων (4) εκ των κάτωθι μαθημάτων Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ:

 

  1. Εισαγωγή στην Πληροφορική.
  2. Χρήση Η/Υ στις Κοινωνικές Επιστήμες (για τα παλιά προγράμματα σπουδών: Πληροφορική Ι // Πληροφορική Ι: Χρήση υπολογιστών και εφαρμογές γραφείου).
  3. Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας – Στατιστική Ανάλυση με Χρήση Η/Υ (για τα παλιά προγράμματα σπουδών: Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας // Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας Ι // Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων // Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι).
  4. Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη Χρήση Η/Υ: Εφαρμογή στο πεδίο //Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη Χρήση Η/Υ // Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη Χρήση Η/Υ (για τα παλιά προγράμματα σπουδών: Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών).
  5. Φύλο και Νέες Τεχνολογίες.
  6. Για τα παλιά προγράμματα σπουδών: Πληροφορική ΙΙ // Πληροφορική ΙΙ: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ.