Πληροφορίες


Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε σαράντα (40) μαθήματα, είκοσι (20) υποχρεωτικά και είκοσι (20) επιλογής.

Υπάρχουν τρεις εξεταστικές περίοδοι:

α) Ιανουάριος / Φεβρουάριος,

β) Ιούνιος και

γ) Σεπτέμβριος.

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου / Φεβρουαρίου οι φοιτήτριες/τές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μόνο για μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, ενώ κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις μόνο για μαθήματα του εαρινού εξαμήνου.Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, οι φοιτήτριες/τές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού).

Μετά την ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου μαθημάτων (δηλαδή οκτώ (8) εξαμήνων σπουδών), οι φοιτήτριες/τές έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν επανειλημμένα σε εξετάσεις για κάθε μάθημα που έχουν αποτύχει πριν, ανεξάρτητα από το εξάμηνο που διδάσκεται κανονικά αυτό το μάθημα. Αυτό ισχύει μόνο για τα υποχρεωτικά μαθήματα. Η αξιολόγηση των φοιτητριών/τών βασίζεται σε γραπτές και / ή προφορικές εξετάσεις, σε εργασίες και σε περιοδικές εξετάσεις (προόδους).

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητριών/-των στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής έγινε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Στο Τμήμα εντάσσονται, επίσης, και όλες/όλοι οι φοιτήτριες/τές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Κοινωνικής Διοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης που είχαν εισαχθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από την υποβολή σχετικής δήλωσης προτίμησης (μέχρι 31/7/2019).

Όσες/οι φοιτήτριες/τές είχαν εισαχθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και όσες/οι από τις/τους φοιτήτριες/τές είχαν εισαχθεί στην εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, και δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών των εισαγωγικών κατευθύνσεων του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης και λαμβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών.