Φόρμα Παραπόνων Φοιτητών


Β17: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΠΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εγκρίθηκαν στις 18 Ιανουαρίου 2022 από την 34η συνεδρίαση
της Συνέλευσης του Τμήματος

 

Διαδικασίες υποβολής παραπόνων και ενστάσεων
(Παράρτημα Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής)

 

Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής προβλέπονται έξι διαδικασίες υποβολής παραπόνων από την
πλευρά των φοιτητριών/των του Τμήματος:

1. Εφόσον το παράπονο αφορά σε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτήτριες/τές
το συζητούν με τη διδάσκουσα/τον διδάσκοντα είτε με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε σε δια ζώσης συνάντηση με τη διδάσκουσα/τον
διδάσκοντα, κατά τις ώρες γραφείου της/του. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν
επιλυθεί, οι φοιτήτριες/τές έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μία από τις κάτωθι
διαδικασίες.

2. Οι φοιτήτριες/τές έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τυχόν παράπονά τους στον
Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο Σπουδών. Το θέμα επιλύεται σε επίπεδο Ακαδημαϊκού
Συμβούλου, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Ακαδημαϊκός
Σύμβουλος ενημερώνει την/τον Πρόεδρο, η/ο οποία/ος προτείνει λύσεις ή παραπέμπει το
θέμα σε Συνέλευση για λήψη απόφασης. Eάν το παράπονο που εισάγεται στη Συνέλευση
του Τμήματος αφορά μέλος της Συνέλευσης, το μέλος αυτό δεν παρίσταται κατά τη
συζήτηση του θέματος και, εάν πρόκειται για την/τον Πρόεδρο, τη Συνέλευση καλεί η/ο
αναπληρώτρια/ωτής της/του.

3. Εναλλακτικά, οι φοιτήτριες/τές δύνανται να μεταφέρουν τα παράπονά τους απευθείας
στην/στον Πρόεδρο του Τμήματος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε σε δια
ζώσης συνάντηση μαζί της/του. Το θέμα επιλύεται σε επίπεδο Προέδρου, εφόσον αυτό
είναι εφικτό, ή η/ο Πρόεδρος παραπέμπει το θέμα σε Συνέλευση για τη λήψη απόφασης.

4. Επίσης, για την υποβολή οποιουδήποτε παραπόνου, οι φοιτήτριες/τές δύνανται να
συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα «Διαδικασία υποβολής παραπόνων» που βρίσκεται
στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον σύνδεσμο:
https://sp.duth.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83
%ce%af%ce%b1-
%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bd%cf%89%ce%bd-
%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd/

Τα παράπονα που συγκεντρώνονται μέσω της παραπάνω φόρμας αποστέλλονται
αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην/στον Πρόεδρο και στη Γραμματέα του
Τμήματος. Η/Ο Πρόεδρος προτείνει τρόπους επίλυσης ή τα παραπέμπει για λήψη
απόφασης στη Συνέλευση του Τμήματος.

5. Οι φοιτήτριες/τές έχουν, ακόμη, τη δυνατότητα να υποβάλλουν τυχόν παράπονά τους
εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος. Κατόπιν κοινοποιούνται στην/στον Πρόεδρο,
η οποία προτείνει τρόπους επίλυσης ή τα παραπέμπει στη Συνέλευση του Τμήματος.

6. Τέλος, οι φοιτήτριες/τές δύνανται να μεταφέρουν τυχόν παράπονά τους στον Φοιτητικό
Σύλλογο. Ο Σύλλογος τα διαβιβάζει στην/στον Πρόεδρο, συνήθως σε μία δια ζώσης
συνάντηση, και μετά από συζήτηση προτείνονται οι τρόποι επίλυσης. Εναλλακτικά, ο
Σύλλογος Φοιτητών δύναται να φέρει το θέμα προς συζήτηση στη Συνέλευση του
Τμήματος.

Οι ανωτέρω διαδικασίες δεν εμποδίζουν την προσφυγή των ενδιαφερόμενων φοιτητριών/τών
στον Συνήγορο του Φοιτητή ή σε άλλα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του ΔΠΘ, όταν
συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Επίσης, δεν επηρεάζουν ειδικές προβλέψεις
υποβολής ενστάσεων (π.χ. ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων για την Πρακτική Άσκηση).

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Για την υποβολή οποιουδήποτε παραπόνου, οι φοιτήτριες/φοιτητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας