02.10.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Β΄ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ


Ανακοίνωση_υποβολή δικαιολογητικών σίτισης από φοιτητές Β΄ έτους έως πτυχίο

Συν1_Αίτηση Σίτισης (1)

Συν2_ΣΙΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ