05.04.2022 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ”


O Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών διοργανώνει σειρά διαδικτυακών διαλέξεων με τίτλο «Σύγχρονοι προβληματισμοί στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες», σε τρεις κύκλους, από την 1η Απριλίου έως και την 27η Μαΐου 2022, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Η 2η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022, ώρα 17:00-19:30, με θέμα «Γλωσσολογία και εκπαίδευση» και ομιλήτριες την κα Ευγενία Μαγουλά, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ, με θέμα «Γλωσσικές δεξιότητες και γλωσσικό σύστημα στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό» και την κα Γεωργία Κατσούδα, Διευθύντρια Ερευνών, Ι.Λ.Ν.Ε, Ακαδημία Αθηνών, με θέμα «Οι νεοελληνικές διάλεκτοι και το Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών: εφαρμογές στην Εκπαίδευση».

Παρακαλούμε να προωθήσετε το επισυναπτόμενο πρόγραμμα σε όλες τις ομάδες διδασκόντων και τους διοικητικούς υπαλλήλους καθώς και τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματός σας.

Σύνδεσμος:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6KGRhZG8Ms_8TU0yfuWwVUV3LVzaw62KprT0gTMzLuo1%40thread.tacv2/1647334157978?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2227210ff3-f21b-41a8-8623-e225a16fbf34%22%7d

Σας ευχαριστούμε.

Εκ μέρους της Διευθύντριας του ΤΑκΚΕ του ΠΤΔΕ,
Μαρία Αντωνίου
Μέλος ΕΔΙΠ του ΠΤΔΕ

Σειρά διαλέξεων του ΤΑκΚΕ του ΠΤΔΕ Αφίσα-Πρόγραμμα (2)