ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 59

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 59 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o  & 8o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ασφάλεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/438197/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μετά το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι σε θέση: α. να ορίζουν τις έννοιες των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και της «ασφάλειας», β. να συνδέουν την «ασφάλεια» με τις διαδικασίες εγκληματοποίησης και να στοχάζονται κριτικά για την έννοια του εγκλήματος ως «κοινωνικής κατασκευής» γ. να αντιλαμβάνονται τη σχέση της αντεγκληματικής πολιτικής με το τυπικό κοινωνικό έλεγχο και την αστυνόμευση, δ. να διακρίνουν μεταξύ των διαφορετικών προτύπων αστυνόμευσης, ε. να περιγράφουν το ελληνικό αστυνομικό σύστημα (διάρθρωση, οργάνωση), στ. να γνωρίζουν για τη θεσμική κατοχύρωση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζ. να στοχάζονται κριτικά ως προς τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να διακρίνουν τον συστημικό χαρακτήρα αυτών και να εντοπίζουν τις πληθυσμιακές ομάδες που είναι περισσότερο ευάλωτες, η. να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ερευνητικά προγράμματα μελέτης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κρατική εξουσία, θ. να συμβάλλουν στον σχεδιασμό αντεγκληματικής πολιτικής.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι έννοιες των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και της «ασφάλειας», υπό το πρίσμα της Αστυνομίας ως φορέα επιβολής του νόμου και άσκησης του τυπικού κοινωνικού ελέγχου. Σε αυτόν τον ορίζοντα, θα αναλυθεί το θεσμικό πλαίσιο κατοχύρωσης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (καθώς και το περιεχόμενό τους). Επιπλέον, θα εξετασθεί το αστυνομικό φαινόμενο ως θεσμός με συγκεκριμένη οργάνωση και στοχοθεσία (λειτουργίες, πρότυπα αστυνόμευσης) και ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων ιστορικών και κοινωνικοπολιτικών φάσεων. Το αστυνομικό σύστημα στην Ελλάδα, διακρινόμενο από την Ευρωπαϊκή και αγγλοσαξονική παράδοση, θα μελετηθεί ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, την οργάνωση και τις λειτουργίες του καθώς και τις τυπικές και άτυπες διαστάσεις της αστυνόμευσης.

Το μάθημα θα αναπτυχθεί στις ακόλουθες ενότητες:

1. Γνωριμία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τους μαθησιακούς στόχους και ανατροφοδότηση σχετικά με τις προσδοκίες τους. Παρουσίαση των βασικών αξόνων των διαλέξεων και του τρόπου διεξαγωγής του μαθήματος και των εξετάσεων. Εισαγωγή στις έννοιες των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», της «ασφάλειας» και της «δημόσιας ασφάλειας». Εισαγωγικές παρατηρήσεις στην έννοια της «κοινωνικής κατασκευής» του εγκλήματος και της επίδρασης που ασκεί στον ρόλο της αστυνομίας. Συνόψιση και συμπεράσματα.

2. Η θεσμική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Ο.Δ.Δ.Α., Ε.Σ.Δ.Α., Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η άρρηκτη σχέση τους με την κρατική εξουσία (εγκλήματα του κράτους): τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κριτήριο διακυβέρνησης. Συνόψιση και συμπεράσματα.

3. Η αστυνόμευση υπό το πρίσμα της εγκληματολογικής έρευνας (κριτική εγκληματολογία, αριστερός ρεαλισμός, νεο-κλασσικές θεωρίες, το τετράγωνο και το τρίγωνο του εγκλήματος). Η Αστυνομία: ρόλος, λειτουργίες, αποστολή. Ιστορική αναδρομή στην ανάπτυξη του αστυνομικού συστήματος. Φάσεις διαμόρφωσης του ζητήματος της ασφάλειας και της δημόσιας αστυνομίας. Συνόψιση και συμπεράσματα. Συζήτηση για τις εργασίες των φοιτητών και φοιτητριών.

4. Αστυνόμευση και αντεγκληματική πολιτική: καθοριστικοί παράγοντες για τις τάσεις της αντεγκληματικής πολιτικής τα τελευταία 30 χρόνια. Τα πρότυπα αστυνόμευσης: κοινοτική αστυνόμευση, αστυνόμευση ανάλογα με το πρόβλημα, αστυνόμευση με βάση την επεξεργασμένη πληροφορία, αστυνόμευση μέσω τρίτων. Συνόψιση και συμπεράσματα.

5. Συνέχεια στα πρότυπα αστυνόμευσης: αστυνόμευση των εγκληματολογικά βεβαρημένων μικρο-περιοχών, αξιολόγηση του έργου της αστυνομίας, αστυνόμευση βασισμένη στην επιστημονική έρευνα, αστυνόμευση για την «αποκατάσταση της ποιότητας ζωής» / Μηδενική ανοχή (στόχοι, χαρακτηριστικά, κριτική). Συνόψιση και συμπεράσματα. Ανάγνωση κειμένου από το έργο «Οι φυλακές της μιζέριας» του L. Wacquant

6. Το ελληνικό αστυνομικό σύστημα: ιδιαιτερότητες και επιδράσεις. Διοικητική διάρθρωση της Αστυνομίας. Η διάκριση μεταξύ Αστυνομίας τάξης και Αστυνομίας ασφάλειας. Πρότυπα Αστυνομίας και αστυνόμευσης μετά την μεταπολίτευση: κοινοτική περίοδος και «ασφαλιστική περίοδος». Συνόψιση και συμπεράσματα.

7. Οργάνωση του αστυνομικού έργου: προσωπικό (διοίκηση, επιτελικό προσωπικό και τακτικό προσωπικό), αποστολή, υπηρεσίες φρούρησης, κράτησης και προστασίας. Συνόψιση και συμπεράσματα.

8. Οργάνωση της αστυνόμευσης και λογοδοσία: άμεση αστυνόμευση, λογοδοσία και συντονισμός υπηρεσιών. Παράπονα (προϋποθέσεις) και πειθαρχικός έλεγχος. Αρμοδιότητες αστυνομίας: πρόληψη (έρευνες, προστασία ανηλίκων, επιτήρηση) και καταστολή («Δικαστική αστυνομία», συλλήψεις, προστατευτική φύλαξη, καταδίωξη και αναζήτηση, παράσταση στα δικαστήρια, συνδρομή σε αρχές και ιδιώτες). Συνόψιση και συμπεράσματα.

9. Οι συναθροίσεις, οι συγκεντρώσεις και η χρήση όπλων ως ειδική κατηγορία αρμοδιοτήτων. Έννοια και διακρίσεις, απαγόρευση και διάλυση συγκεντρώσεων και συναθροίσεων, χρήση όπλων. Τυπικές και άτυπες διαστάσεις της αστυνόμευσης: αποτελεσματικότητα, εγκληματικότητα της Αστυνομίας, επαγγελματική νοοτροπία και υποπολιτισμός, επαγγελματική διαμόρφωση και κοινωνικοποίηση του προσωπικού, το κοινωνικό προφίλ του αστυνομικού. Συνόψιση και συμπεράσματα. Προβολή μουσικού βίντεο: I can’ t breathe.

10. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι παραβιάσεις τους από την Αστυνομία. Εκθέσεις ελληνικών και διεθνών αρχών: βία της αστυνομίας κατά τις δημόσιες συναθροίσεις, κράτηση υπό την ευθύνη της αστυνομίας, κακομεταχείριση των Ρομά, προσαγωγές, συλλήψεις, έρευνες, ρατσιστικά εγκλήματα. Νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α.. Η αναποτελεσματικότητα στη διερεύνηση της κρατικής βίας ως αποτέλεσμα της έλλειψης ανεξάρτητου μηχανισμού ή φορέα ελέγχου και συστημικών παραγόντων. Μελέτες περίπτωσης: περιστατικά αστυνομικής βίας που αναφέρονται στο υποχρεωτικό σύγγραμμα και περιγραφή των «αμάχων» των ελληνικών πόλεων. Συνόψιση και συμπεράσματα.

11. Η Αστυνομία ως θύμα: ποσοτικά δεδομένα και λόγοι θυματοποίησης των αστυνομικών. Η ειδική περίπτωση της δυνατότητας αυτο-προστασίας εντός της αστυνομίας ως γραφειοκρατικού οργανισμού. Εκπαίδευση των αστυνομικών: η συνθετότητα του ζητήματος της εκπαίδευσης και προτεινόμενο πλαίσιο αρχών. Συνόψιση και συμπεράσματα. Συζήτηση με ειδικό προσκεκλημένο/η.

12. Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου όλων των διαλέξεων και διερεύνηση/συζήτηση σχετικά με την κάλυψη των μαθησιακών στόχων και των προσδοκιών των φοιτητών και φοιτητριών. Προβολή ταινίας: «Το Μίσος» του Μ. Κασσοβίτς. Συζήτηση.

13. Παρουσιάσεις των εργασιών των φοιτητών/τριών. Συζήτηση.

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, του eclass  για ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για την επικοινωνία με τους φοιτητές. Επίσης  στη διδασκαλία χρησιμοποιείται  ppt.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 14
Εκπόνηση  μελέτης 38
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 48
Παρουσίαση  μελέτης 9
Τελική Γραπτή Εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:

1) Η εκπόνηση μελέτης και η παρουσίαση μελέτης,

2) Η γραπτή εξέταση.

 

Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών:

Ισχύουν τα κριτήρια της συγγραφής ακαδημαϊκών κειμένων, δοκιμίων και της παρουσίασης  ακαδημαϊκών εργασιών. Τα κυριότερα κριτήρια είναι η ακρίβεια και σαφήνεια της χρήσης της ορολογίας, η ξεκάθαρη οργάνωση του περιεχομένου και η κατάλληλη αξιοποίηση της βιβλιογραφίας για την ανάπτυξη του θέματος της εργασίας. Στην παρουσίαση  είναι απαραίτητη η χρήση ΤΠΕ.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Βασική:

Βιδάλη, Σ. (2012), Αστυνοµία, έλεγχος του εγκλήµατος και ανθρώπινα δικαιώµατα. Αθήνα: Νοµική Βιβλιοθήκη

Φάκελος μαθήματος με επίσημες εκθέσεις ανεξάρτητων αρχών, οργανισμών προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου κ.λπ., αναρτημένος στο e-class

Πρόσθετη:

Ελληνική

Βιδάλη, Σ. (2007), Έλεγχος του εγκλήματος και Δημόσια Αστυνομία. Τομές και συνέχειες στην Αντεγκληματική Πολιτική, Α και Β. Αθήνα – Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας

Γασπαρινάτου, Μ. (2016), «Ανήλικοι εν δυνάμει παραβάτες και αστυνόμευση εν καιρώ κρίσης», σε Γασπαρινάτου, Μ. (2016), (επιμ.), Έγκλημα και ποινική καταστολή σε εποχή κρίσης, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ν. Κουράκη, Αθήνα: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σσ. 2044-2068.

Cohen, S. (2021), Καταστάσεις άρνησης: Μαθαίνοντας για τις θηριωδίες και τον πόνο, μτφρ. Σπυρέα, Σ., Αθήνα: Τόπος

Δουζίνας, Κ. (2006), Το τέλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αθήνα: Παπαζήσης

Λαμπροπούλου, Ε. (2001), Εσωτερική ασφάλεια και κοινωνία του ελέγχου, Αθήνα: Κριτική

Μαυρίδης Σ. (2015), Το δίλημμα Ελευθερία ή Ασφάλεια στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής και η περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Παπαθεοδώρου, Θ. (2005), Δημόσια ασφάλεια και αντεγκληματική πολιτική, Συγκριτική προσέγγιση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Παρασκευόπουλος, Ν. (2003), Οι πλειοψηφίες στο στόχαστρο. Τρομοκρατία και κράτος δικαίου, Αθήνα: Πατάκης

Σαματάς, Μ. [επιμ.] (2010), Όψεις της νέας παρακολούθησης. Διεθνείς και Ελληνικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Βιβλιόραμα

Σπανού, Κ. (2005), Η πραγματικότητα των δικαιωμάτων, πολιτικές και πρόσβαση σε υπηρεσίες, Αθήνα: Σαββάλας

Σταμούλη, Ε. (2015), Πολιτικές ασφάλειας στην Ελλάδα σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία και οι συνέπειες τους στην αντεγκληματική πολιτική, Διδακτορική Διατριβή διαθέσιμη στο: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/36625#page/24/mode/2up

Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ε. (2013), Κατάχρηση εξουσίας & ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας

Τζαννετάκη, Τ. (2006), Ο νεοσυντηρητισμός και η πολιτική της μηδενικής ανοχής, Αθήνα: Αντ.Ν. Σάκκουλας

Τσαπόγας Μ., Χριστόπουλος, Δ. [επιμ.] (2004), Τα δικαιώματα στην Ελλάδα 1953-2003. Από το τέλος του εμφυλίου στο τέλος της μεταπολίτευσης, Αθήνα: Καστανιώτης

Ξενόγλωσση

Brodgen, M. (1987), ‘The emergence of the police: the colonial dimension’, British Journal of Criminology 27(1): 4-14

Downes, D., Rock, P., Chinkin, C., Gearty, C. [eds] (2011), Crime, Social Control and Human Rights. From Moral Panics to States of Denial. Essays in Honour of Stanley Cohen, Oxon: Routledge

Green, P., Ward T. (2004), State Crime. Governments, Violence and Corruption, London: Pluto Press

Kutnjak Ivkovic, S. (2005), Fallen blue knights: controlling police corruption, Oxford: Oxford University Press

Lea, J., Young, J. (1993), What is to be done about Law and Order?, London: Pluto Press

O’ Neil, M., Marks, M., Singh, A.M. (2007), Police occupational culture: new debates and directions, Amsterdam: Elsevier JAI

Tonry, M. and Morris, N. (1992), Modern policing, Chicago: University of Chicago Press

Rawlings, P. (2002), Policing: a short history, Cullompton: Willan Publishing

Reiner, R. (2000), Politics of the police, Oxford: Oxford University Press

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μάθημα: Ασφάλεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Κωδικός Μαθήματος 59
Διδάσκουσα: Σοφία Σπυρέα
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκουσα Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: sospyrea@sp.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: ΣΤ, Ζ (εαρινό)
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εκπόνηση δύο μικρών γραπτών εργασιών με μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις σε ερωτήσεις από κατάλογο θεμάτων (100% του τελικού βαθμού, από 50% καθεμιά ή 5 μονάδες).
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Ο συνολικός κατάλογος των θεμάτων των εργασιών ανακοινώνεται ως εξεταστέα ύλη στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος. Από τον κατάλογο αυτόν κάθε φοιτητής / φοιτήτρια λαμβάνει επίσης από την ηλεκτρονική τάξη την ημέρα και ώρα έναρξης της εξέτασης, που ανακοινώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής τρία ειδικότερα θέματα και έχει στη διάθεσή του / της δύο ώρες για να υποβάλει τις απαντήσεις του / της, έκτασης έως 1000 λέξεων συνολικά, σε δύο από αυτά ως «Εργασία», επίσης μέσω της πλατφόρμας open e-class, χρησιμοποιώντας ελεύθερα το σύγγραμμα που έχει παραλάβει ή τις σημειώσεις που είναι ελεύθερα διαθέσιμες από το διαδίκτυο. Οι απαντήσεις πρέπει να δίδονται με επεξεργασία της εξεταστέας ύλης, όχι με αντιγραφή αποσπασμάτων της, είτε από το σύγγραμμα είτε από τις σημειώσεις.

Η εκπόνηση εργασιών και οι παρουσιάσεις φοιτητών και φοιτητριών που γίνονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενισχυτικές του βαθμού κατά 2 το πολύ μονάδες. Για να προσμετρηθεί ο ενισχυτικός βαθμός οι εξεταζόμενοι/-ες φοιτητές/-ήτριες πρέπει να βαθμολογηθούν τουλάχιστον με πέντε στις γραπτές εξετάσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατή η επικοινωνία με τη διδάσκουσα με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας teams, με σύνδεσμο που ανακοινώνεται πριν από τις εξετάσεις. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας εξετάζονται προφορικά οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν αυτό το δικαίωμα, στα ίδια θέματα με αυτά των γραπτών εξετάσεων.

Εκπρόθεσμη υποβολή των απαντήσεων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα και ενημερωθεί η διδάσκουσα πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.