ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 59 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο  & 8Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ασφάλεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 6
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09110/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

α. Να εξοικειωθούν µε την έννοια, τη θεωρία και τους όρους διερεύνησης του ζητούμενου της Ασφάλειας, ως βασικής παραμέτρου των σύγχρονων κοινωνικών σχέσεων, να κατανοήσουν και να μπορούν να προσεγγίσουν κριτικά τις διαστάσεις και το σχετικό εύρος της προστασίας της.

β. Να εισαχθούν στην προβληματική των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τόσο σε ότι αφορά το ουσιαστικό νόημα και τη θεσμική τους κατοχύρωση ως πυλώνα των σχέσεων κράτους-πολίτη και ως πραγματικού προβλήματος, που προκύπτει στην καθημερινή πρακτική της σχέσης αυτής, µε βασικό φορέα – παράδειγμα την αστυνομία.

γ. Να εμβαθύνουν στη σχέση ανάμεσα στα επικρατέστερα πρότυπα αστυνόμευσης, την ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό αστυνομικό σύστημα και τις επιπτώσεις τους στην εμπέδωση της ασφάλειας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

δ. Να αποκτήσουν  βασικές γνώσεις σχετικά µε τα εργαλεία συστηματικής διερεύνησης και αντιμετώπισης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συστήματος κρατικής καταστολής, όχι μόνον ως ατομικής συμπεριφοράς αλλά ως δομικού προβλήματος συνυφασμένου µε τις δυσλειτουργίες της άσκησης της κρατικής εξουσίας (λαμβάνοντας ως βασικό φορέα-  «παράδειγμα» την αστυνομία): η οργάνωση της αστυνομίας, η εκπαίδευση, το θεσμικό πλαίσιο της αστυνόμευσης η επαγγελματική – εργασιακή νοοτροπία, πολιτισμικοί και ψυχολογικοί παράγοντες και το σύστημα έρευνας και κυρώσεων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα αποτελέσουν παραμέτρους κριτικής εμβάθυνσης και ανάλυσης κατά τη διδασκαλία.

–           

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

 

Το μάθημα διαρθρώνεται σε τρεις κύριες ενότητες:

 

Στην πρώτη οι φοιτητές εισάγονται στις έννοιες, τη θεωρία και τη φαινομενολογία για την Ασφάλεια και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από την οπτική της Εγκληματολογίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του βασικού φορέα άσκησης νόμιμης βίας και καταστολής, της αστυνομίας. Εξετάζεται η ιστορία της θεσμικής κατοχύρωσης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και η σημασία της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (OHCHR) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αναλύεται η σχέση ανάμεσα στην ασφάλεια, τον έλεγχο του εγκλήματος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως προκύπτουν κυρίως από τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ειδικότερης εμβάθυνσης τυγχάνουν συγκεκριμένα άρθρα της ΕΣΔΑ και οι παραβιάσεις τους, που συνδέονται άμεσα µε το έργο της αστυνομίας και τη λειτουργία της.

 

Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται οι επιπτώσεις που έχει η λειτουργία της αστυνομίας στην εμπέδωση της ασφάλειας αλλά και στην καλλιέργεια ανασφάλειας σε διαφορετικές περιπτώσεις και η σχέση ανάμεσα στην ασφάλεια και τα πρότυπα αστυνόμευσης. Στο πλαίσιο αυτό, ειδική έμφαση δίνεται στα πρότυπα αστυνόμευσης κι ελέγχου του εγκλήματος σε διεθνές επίπεδο και στο ελληνικό αστυνομικό σύστημα.

 

Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται το σύστημα οργάνωσης του αστυνομικού έργου, οι κανονισμοί εκτέλεσης υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, το εύρος και οι αρμοδιότητες της δικαιοδοσίας της, οι όροι και οι συνθήκες αστυνόμευσης όπως πραγματικά επιτελείται στα αστικά κέντρα και η σχέση της µε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η φύση των παραβιάσεων ως συστημικού και ως ατομικού φαινομένου. Αναλύονται οι όροι και οι συνθήκες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (modus operandi) από την αστυνομία στην Ελλάδα, το σύστημα λογοδοσίας και η αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων µε βάση πραγματικά περιστατικά, όπως καταγράφονται σε επίσημες εκθέσεις και αναφορές, στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.λπ. Τέλος, εξετάζεται η υπαγωγή των φαινομένων κατάχρησης εξουσίας, αστυνομικής αυθαιρεσίας και καταστολής στην τυπολογία των εγκλημάτων του κράτους (state crimes), καθώς και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον εξορθολογισμό και την κανονικοποίηση τους.

 

Περίγραμμα Μαθήματος:

 

1. Εισαγωγή στο μάθημα: αντικείμενο του μαθήματος, διάρθρωση ύλης και μαθησιακοί στόχοι. Εισαγωγή στην προβληματική της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έννοια της ασφάλειας στο σημερινό κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο- κράτος ασφαλείας /η έννοια της δημόσιας ασφάλειας και οι απαντήσεις κατά του εγκλήματος–κατασταλτική αστυνόμευση

2.  Ανθρώπινα δικαιώματα/ η ιστορία της θεσμικής κατοχύρωσης τους. Η διεθνής και ευρωπαϊκή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανθρώπινα δικαιώματα και αστυνόμευση. Διατάξεις που διέπουν τη δράση της αστυνομίας. Άρθρα 2 και 3 της ΕΣΔΑ

3.  Χρήση οπτικοακουστικού υλικού και συζήτηση  Μέρος Ι. Προβολή ντοκιμαντέρ με θέμα τη θεμελίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  Μέρος ΙΙ. Προβολή ντοκιμαντέρ με θέμα την αστυνομική αυθαιρεσία και την αστυνομική βία.

4. Πραγματικές και συμβολικές λειτουργίες της αστυνομίας. Πρότυπα αστυνόμευσης Ι (Κοινοτική αστυνόμευση)

5.  Πρότυπα αστυνόμευσης ΙΙ  (Η αστυνόμευση ανάλογα με το πρόβλημα η αστυνόμευση με βάση την επεξεργασμένη πληροφορία, Η αστυνόμευση μέσω τρίτων, η αστυνόμευση των εγκληματολογικά βεβαρημένων μικρο-περιοχών, αστυνόμευση και επιστημονική έρευνα, αστυνόμευση και μηδενική ανοχή

6. Το ελληνικό αστυνομικό σύστημα:  ιδιαιτερότητες και διάρθρωση

7. Εσωτερική οργάνωση του αστυνομικού έργου, οργάνωση της αστυνόμευσης και λογοδοσία, Πειθαρχικός έλεγχος

8. Πρόληψη και καταστολή. Διακρίσεις και έννοια. Αστυνόμευση συναθροίσεων και χρήση όπλων.

9. Τυπικές και άτυπες διαστάσεις. Διαφθορά στην αστυνομία. Επαγγελματική νοοτροπία και υποπολιτισμός. Το κοινωνικό προφίλ του αστυνομικού

10.  Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αστυνομία Ι. Παράγοντες που επιδρούν.

11. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αστυνομία ΙΙ. Επίσημες Εκθέσεις και νομολογία του ΕΣΔΑ. Μελέτη περίπτωσης.

12. Η υπαγωγή των φαινομένων κατάχρησης εξουσίας, αστυνομικής αυθαιρεσίας και καταστολής στην τυπολογία των εγκλημάτων του κράτους (state crimes), καθώς και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον εξορθολογισμό και την κανονικοποίηση τους.

13. Προβολή ντοκιμαντέρ-ταινίας, σχολιασμός – συζήτηση ή εναλλακτικά παρουσίαση εργασιών επί των θεματικών του μαθήματος.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, του classweb  για ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για την επικοινωνία με τους φοιτητές. Επίσης  στη διδασκαλία χρησιμοποιείται  ppt.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 14
Εκπόνηση  μελέτης 38
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 48
Παρουσίαση  μελέτης 9
Τελική Γραπτή Εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
   
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:

1) Η εκπόνηση μελέτης

2) Η παρουσίαση  μελέτης

3) Η γραπτή εξέταση.

 

Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών:

Ισχύουν τα κριτήρια της συγγραφής ακαδημαϊκών κειμένων, δοκιμίων και της παρουσίασης  ακαδημαϊκών εργασιών. Τα κυριότερα κριτήρια είναι η ακρίβεια και σαφήνεια της χρήσης της ορολογίας, η ξεκάθαρη οργάνωση του περιεχομένου και η κατάλληλη αξιοποίηση της βιβλιογραφίας για την ανάπτυξη του θέματος της εργασίας. Στην παρουσίαση  είναι απαραίτητη η χρήση ΤΠΕ.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Βασική:

Βιδάλη, Σ., 2012. Αστυνοµία, έλεγχος του εγκλήµατος και ανθρώπινα δικαιώµατα. Αθήνα: Νοµική Βιβλιοθήκη

Φάκελος μαθήματος με επίσημες εκθέσεις ανεξάρτητων αρχών, οργανισμών προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου κ.λπ., αναρτημένος στο e-class

Πρόσθετη:

Βιδάλη, Σ., 2007. Έλεγχος του εγκλήματος και Δημόσια Αστυνομία. Τοµές και συνέχειες στην Αντεγκληµατική Πολιτική, Α και Β. Αθήνα – Κοµοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας

Γασπαρινάτου, Μ. (2016),  «Ανήλικοι εν δυνάμει παραβάτες και αστυνόμευση εν καιρώ κρίσης», σε Μ. Γασπαρινάτου (2016), (επιμ.), Έγκλημα και ποινική καταστολή σε εποχή κρίσης, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ν. Κουράκη, Αθήνα: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σσ. 2044-2068.

Cohen, S. (2021), Καταστάσεις άρνησης: Μαθαίνοντας για τις θηριωδίες και τον πόνο, μτφρ. Σοφία Σπυρέα, Αθήνα: εκδ. Τόπος

Δουζίνας, Κ., 2006. Το τέλος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αθήνα: Παπαζήσης

Μαυρίδης Σ., 2015. Το δίλημμα Ελευθερία ή Ασφάλεια στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής και η περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Παρασκευόπουλος, Ν., 2003. Οι πλειοψηφίες στο στόχαστρο. Τροµοκρατία και κράτος δικαίου. Αθήνα: Πατάκης

Σαματάς, Μ. [επιμ.], 2010. Όψεις της νέας παρακολούθησης. Διεθνείς και Ελληνικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Βιβλιόραμα

Σπανού, Κ., 2005.Η πραγµατικότητα των δικαιωµάτων,  πολιτικές και πρόσβαση σε υπηρεσίες. Αθήνα: Σαββάλας

Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ε. (2013), Κατάχρηση εξουσίας & ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας

Τσαπόγας Μ., Χριστόπουλος, Δ. [επιμ.], 2004. Τα δικαιώματα στην Ελλάδα 1953-2003. Από το τέλος του εμφυλίου στο τέλος της μεταπολίτευσης. Αθήνα: Καστανιώτης

Cohen, S., 2000.States of Denial: Knowing About Atrocities and Suffering.Cambridge: Polity Press

Downes, D., Rock, P., Chinkin, C., Gearty, C. [eds], 2011. Crime, Social Control and Human Rights. From Moral Panics to States of Denial. Essays in Honour of Stanley Cohen. Oxon: Routledge

Green, P., Ward T., 2004, State Crime. Governments, Violence and Corruption. London: Pluto Press

Lea,J., Young,J., 1993. What is to be done about Law and Order? London: PlutoPress

O’ Neil, M., Marks, M., Singh, A.M., 2007. Police occupational culture: new debates and directions, Amsterdam: Elsevier JAI

Pallida,S., 2000.Polizia postmoderna, Milano: Feltrinelli, collana «Interzione»

Papanikolaou. G., Rigakos. G., 2014. Democratizing the Police in Europe with a particular Emphasis on Greece, Discussion Paper 4.Vienna: Transform! European Network for Alternative Thinking and Political Dialogue and Nicos Poulantzas Institute.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μάθημα: Ασφάλεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Κωδικός Μαθήματος 59
Διδάσκοντες: Νικόλαος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις nkoulour@sp.duth.gr και mgaspari@sp.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: ΣΤ, Ζ (εαρινό)
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εκπόνηση δύο μικρών γραπτών εργασιών με μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις από κατάλογο θεμάτων (100% του τελικού βαθμού, από 50% καθεμιά ή 5 μονάδες).

 

Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Ο συνολικός κατάλογος των θεμάτων των εργασιών ανακοινώνεται ως εξεταστέα ύλη στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος (πλατφόρμα open e-class: https://eclass.duth.gr/courses/KOM09110/). Από τον κατάλογο αυτόν κάθε φοιτητής / φοιτήτρια λαμβάνει επίσης από την ηλεκτρονική τάξη την ημέρα και ώρα έναρξης της εξέτασης που ανακοινώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, τρία ειδικότερα θέματα και έχει στη διάθεσή του / της δύο ώρες για να υποβάλει τις απαντήσεις του / της, έκτασης έως 1000 λέξεων συνολικά, σε δύο από αυτά ως «Εργασία», επίσης μέσω της πλατφόρμας open e-class, χρησιμοποιώντας ελεύθερα το σύγγραμμα που έχει παραλάβει ή τις σημειώσεις που είναι ελεύθερα διαθέσιμες από το διαδίκτυο. Οι απαντήσεις πρέπει να δίδονται με επεξεργασία της εξεταστέας ύλης, όχι με αντιγραφή αποσπασμάτων της, είτε από το σύγγραμμα είτε από τις σημειώσεις.

Η εκπόνηση εργασιών και οι παρουσιάσεις φοιτητών και φοιτητριών που γίνονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενισχυτικές του βαθμού κατά 3 το πολύ μονάδες. Για να προσμετρηθεί ο ενισχυτικός βαθμός οι εξεταζόμενοι/-ες φοιτητές/-ήτριες πρέπει να βαθμολογηθούν τουλάχιστον με πέντε στις γραπτές εξετάσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατή η επικοινωνία με τους διδάσκοντες με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας teams, με σύνδεσμο που ανακοινώνεται πριν από τις εξετάσεις. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας εξετάζονται προφορικά οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν αυτό το δικαίωμα, στα ίδια θέματα με αυτά των γραπτών εξετάσεων.

Εκπρόθεσμη υποβολή των απαντήσεων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα και ενημερωθεί ο διδάσκων πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *