ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 19 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/438157
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται:
(α) Να κατανοούν την κλασική τριπλή διάκριση των συνταγματικών δικαιωμάτων σε ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά ανάλογα με τη νομική τους φύση.(β) Να περιγράφουν τη δομή, τη λειτουργία και τα πεδία προστασίας τους.(γ)  Να κατανοούν το περιεχόμενο, την κανονιστική εμβέλεια και τη σημασία της κατοχύρωσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων για την ατομική ελευθερία, την κοινωνική ευημερία και την κοινωνική δικαιοσύνη, την άμβλυνση των διακρίσεων και των ανισοτήτων, καθώς και την οριοθέτηση της κρατικής δράσης και τον περιορισμό της κρατικής αυθαιρεσίας.(δ) Να αντιλαμβάνονται τη σχετικότητα, τους περιορισμούς και τις προσβολές τους.(ε)  Να γνωρίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των φορέων, αρχών και μηχανισμών προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.(στ) Να αξιολογούν τους συσχετισμούς και τα αποτελέσματα των σταθμίσεων βάσει των οποίων διαμορφώνονται οι πολιτικές όσον αφορά την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την άσκησή τους, τις προσβολές και την προστασία τους από την πλευρά της κρατικής εξουσίας, των φορέων των δικαιωμάτων αυτών και των μηχανισμών προστασίας τους.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή Λήψη αποφάσεων

Εργασία σε νέων ερευνητικών ιδεών

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
​Αντικείμενο του μαθήματος είναι το σύστημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενεάς στο πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγματος. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ατομικά δικαιώματα (που προστατεύουν την ύπαρξη και τη δράση του ατόμου από την κρατική αυθαιρεσία) και στα κοινωνικά δικαιώματα (που δημιουργούν υποχρεώσεις του κράτους να λαμβάνει θετικά μέτρα για την εξασφάλιση βασικών αγαθών στους πολίτες). Τα δικαιώματα αυτά, όπως διαμορφώθηκαν κατά την άνθηση του κοινωνικού κράτους δικαίου μεταπολεμικά, συνδέονται άμεσα με τον περιορισμό της καταπίεσης και των διακρίσεων,  με την οριοθέτηση της εξουσίας και της άσκησης της κρατικής βίας.

Σε ένα πρώτο επίπεδο παρουσιάζονται τα κοινά βασικά χαρακτηριστικά που ανάγονται στη δομή και τη λειτουργία των σχετικών συνταγματικών διατάξεων.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο γίνεται επιλογή και ερμηνευτική προσέγγιση ορισμένων επιμέρους ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η θεωρία και ανάλυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, άλλωστε, αποτελούν το συνταγματικό πλαίσιο συγκρότησης της κοινωνικής διοίκησης και της άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Σε ένα τρίτο επίπεδο εξετάζεται η σχετικοποίηση ή και αναίρεση των δικαιωμάτων στο όνομα διαφόρων νόμιμων περιορισμών ή εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων, όπως η εθνική ή κρατική ασφάλεια, το γενικό ή το δημόσιο συμφέρον, τα ήθη και η τάξη κ.ο.κ.., Περαιτέρω, εξετάζονται οι συνέπειες που έχουν στα θεμελιώδη δικαιώματα οι ποικίλες οικονομικο-πολιτικές κρίσεις, οι οποίες θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμοποίηση των θεσμών και οδηγούν σε αποδόμηση των προνοιακών μηχανισμών και σε ανθρωπιστικές κρίσεις.

Τέλος, στο μάθημα επιχειρείται η εξέταση και ανάλυση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η ισότητα, η προσωπική ελευθερία, η ελευθερία της έκφρασης κ.λπ.  από την οπτική θεσμικών αρχών και φορέων προστασίας σε εθνικό επίπεδο, όπως η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ειδικότερα, το μάθημα διαρθρώνεται σε δύο μέρη, το γενικό μέρος που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το ειδικό μέρος στο οποίο αναλύονται ορισμένα από τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Ι. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

·         Έννοια και πηγές των θεμελιωδών δικαιωμάτων

·         Στοιχεία από την ιστορία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

·         Δομή, λειτουργία και πεδία προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων

·         Εγγυήσεις τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων

·         Περιορισμοί και σύγκρουση δικαιωμάτων

·         Η αρχή του κοινωνικού κράτους

 

ΙΙ. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

·         Ανάλυση επιμέρους ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων κατά το ισχύον Σύνταγμα

 

·         α. Ατομικά δικαιώματα

·         Η προστασία της αξίας του ανθρώπου

·         H αρχή της ισότητας των φύλων

·         Το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στη ζωή της χώρας

·         Η προστασία της ζωής

·         Η ελευθερία της κίνησης

·         Η προστασία της υγείας και της γενετικής ταυτότητας

·         Το δικαίωμα στην πληροφόρηση

·         Η προσωπική ασφάλεια

·         Η τυποποίηση του ποινικού φαινομένου

·         Το δικαίωμα του φυσικού δικαστή

·         Το απαραβίαστο του ασύλου της κατοικίας και η προστασία του ιδιωτικού βίου

·         Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και οι περιορισμοί του

·         ​Το δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης

·         Το δικαίωμα δικαστικής  ακρόασης και προστασίας

·         Το δικαίωμα στην προστασία του περιβάλλοντος

·         β. Κοινωνικά δικαιώματα

·         Η προστασία της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας, της παιδικής ηλικίας και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

·         Το δικαίωμα στην υγεία

·         Το δικαίωμα στην εργασία

·         Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση

·         Τα δικαιώματα για κοινωνική πρόνοια και στέγαση

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση ηλεκτρονικά διαθέσιμων πηγών και της ηλεκτρονικής τάξης  για ανάρτηση διδακτικού υλικού, ανακοινώσεων και για την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/-ήτριες  καθώς και για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με συμμετοχή των φοιτητών/-ριών.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 15
Εκπόνηση εργασίας  ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 30
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 55
Παρουσίαση  εργασίας  ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 9
Τελική Γραπτή Εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Στην τελική αξιολόγηση, που γίνεται με γραπτές εξετάσεις, λαμβάνεται υπόψη ενισχυτικά η εκπόνηση εργασίας ή η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προετοιμασία επιμέρους θεμάτων της διδακτέας ύλης, επεξεργασία και παρουσίαση τεκμηρίων, σχολιασμός θεμάτων συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες και επαγγελματίες επικαιρότητας με αξιοποίηση της ύλης του μαθήματος, επικοινωνία και του πεδίου).

 

Για την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών ή τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ισχύουν τα κριτήρια της συγγραφής ακαδημαϊκών κειμένων, δοκιμίων και της παρουσίασης  ακαδημαϊκών εργασιών, όπως η ακρίβεια και σαφήνεια της χρήσης της ορολογίας, η δομή και οργάνωση του περιεχομένου και η αξιοποίηση βιβλιογραφίας και άλλων πηγών για την ανάπτυξη του θέματος της εργασίας. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη η συμμετοχή, η πρωτοβουλία, η κατανόηση του κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενου εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βασική:

Χρυσανθάκης, Χ., με τη συνεργασία των Γαλάνη, Ε. και Πανταζόπουλου, Π., 2020. Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου (2η έκδοση). Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Χρυσόγονος, Κ., Βλαχόπουλος, Σ., 2017. Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα (4η έκδοση). Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Πρόσθετη:

Αλιπράντης Ν., Κατρούγκαλος Γ., Brillat R., Κραβαρίτου – Μανιτάκη Γ., Κουκιάδης Ι., Παπαγεωργίου Ι, Emane Au., Picard L., 2008. Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

Ανθόπουλος, Χ., Κοντιάδης, Ξ., Παπαθεοδώρου, Θ. [επιμ.], 2005. Ασφάλεια και δικαιώματα στην κοινωνία της διακινδύνευσης. Αθήνα-Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας

Γιαννακόπουλος Κ., 2012. «Η μετάλλαξη του υποκειμένου των συνταγματικών δικαιωμάτων», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, τ.2, 146-171

Κατρούγκαλος, Γ., 2006, Τα κοινωνικά δικαιώματα. Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας

Κατρούγκαλος, Γ., 2009. Θεσμοί κοινωνικής πολιτικής και προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Μαυρίδης, Σ., 2015. Το δίλημμα Ελευθερία ή Ασφάλεια στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής και η περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Nagel, T., 2011. Ισότητα και αμεροληψία. Μτφρ. Κ. Κουκουζέλης. Αθήνα: Εκκρεμές.

Rawls, J., 2001. Θεωρία της Δικαιοσύνης. Μτφρ. Φ. Βασιλόγιαννης κ.α. Αθήνα: Πόλις.

Σισιλιάνος, Λ.Α. [δ/νση έκδοσης], 2017. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερμηνεία κατ’ άρθρο.  Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Σπανού, Κ., 2005. Η πραγματικότητα των δικαιωμάτων. Κρατικές πολιτικές και πρόσβαση σε υπηρεσίες. Αθήνα: Σαββάλας

Στεργίου, Α., 2020. Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης (4η έκδοση), Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκκουλας

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μάθημα: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Κωδικός Μαθήματος 19
Διδάσκοντες: Νικόλαος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις nkoulour@sp.duth.gr και mgaspari@sp.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: Γ΄
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εκπόνηση δύο μικρών γραπτών εργασιών με μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις από κατάλογο θεμάτων (100% του τελικού βαθμού, από 50% καθεμιά ή 5 μονάδες).

 

Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Ο συνολικός κατάλογος των θεμάτων των εργασιών ανακοινώνεται ως εξεταστέα ύλη στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος. Από τον κατάλογο αυτόν κάθε φοιτητής / φοιτήτρια λαμβάνει επίσης από την ηλεκτρονική τάξη την ημέρα και ώρα έναρξης της εξέτασης που ανακοινώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, τρία ειδικότερα θέματα και έχει στη διάθεσή του / της δύο ώρες για να υποβάλει τις απαντήσεις του / της, έκτασης έως 1000 λέξεων συνολικά, σε δύο από αυτά ως «Εργασία», επίσης μέσω της πλατφόρμας open e-class, χρησιμοποιώντας ελεύθερα το σύγγραμμα που έχει παραλάβει ή τις σημειώσεις που είναι ελεύθερα διαθέσιμες από το διαδίκτυο. Οι απαντήσεις πρέπει να δίδονται με επεξεργασία της εξεταστέας ύλης, όχι με αντιγραφή αποσπασμάτων της, είτε από το σύγγραμμα είτε από τις σημειώσεις.

Η εκπόνηση εργασιών και οι παρουσιάσεις φοιτητών και φοιτητριών που γίνονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενισχυτικές του βαθμού κατά 3 το πολύ μονάδες. Για να προσμετρηθεί ο ενισχυτικός βαθμός οι εξεταζόμενοι/-ες φοιτητές/-ήτριες πρέπει να βαθμολογηθούν τουλάχιστον με πέντε στις γραπτές εξετάσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατή η επικοινωνία με τους διδάσκοντες με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας teams, με σύνδεσμο που ανακοινώνεται πριν από τις εξετάσεις. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας εξετάζονται προφορικά οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν αυτό το δικαίωμα, στα ίδια θέματα με αυτά των γραπτών εξετάσεων.

Εκπρόθεσμη υποβολή των απαντήσεων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα και ενημερωθεί ο διδάσκων πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.