ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 52

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 52 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  5ο  & 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ: Εφαρμογή στο πεδίο
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09120/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι:

·         να γνωρίσουν οι φοιτητές νέα περιβάλλοντα μάθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τις εφαρμογές αυτών στη διδακτική μαθημάτων των κοινωνικών επιστημών

·         Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να: • αναγνωρίζουν και περιγράφουν σύγχρονες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη μάθηση και επικοινωνία, για μαθήματα κοινωνικών των κοινωνικών επιστημών στο περιβάλλον της σχολικής τάξης αλλά και σε διάφορα εναλλακτικά μαθησιακά περιβάλλοντα (π.χ. εξ’ αποστάσεων εκπαίδευση, εικονικά περιβάλλοντα κτλ) • διακρίνουν τις δυνατότητες/πλεονεκτήματα των εφαρμογών των ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση • εξηγούν τις βασικές έννοιες των νέων τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας και τη σύνδεσή τους με τις σύγχρονες εξελίξεις καθώς και με την ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο • αναγνωρίζουν το νέο ρόλο και τις προοπτικές του εκπαιδευτικού στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας • χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες – ΤΠΕ στην τάξη σε σχέση με διαφορετικές θεωρίες μάθησης και να σχεδιάζουν μια μαθησιακή διαδικασία με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών μάθηση και επικοινωνίας στα μαθήματα των Κοινωνικών επιστημών• ενσωματώνουν εφαρμογές των νέων τεχνολογιών σε ένα μαθησιακό περιβάλλον εντός και εκτός της πραγματικής τάξης • αναπτύσσουν βέλτιστες πρακτικές της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών Μάθησης και Επικοινωνίας με Κοινωνικά θέματα • δημιουργούν διδακτικά σενάρια για συγκεκριμένα μαθήματα Κοινωνικών επιστημών και μαθησιακές σειρές με την χρήση ΤΠΕ που προάγουν τη μάθηση και την αλληλεπίδραση στο ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον •

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

1.        Αυτόνομη εργασία ή ομαδική εργασία

2.        Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 1. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

4.        Λήψη αποφάσεων

 1. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.

6.       Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

 1. Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ
 2. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως εργαλεία με γνωστικό δυναμικό
 3. Οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση
 4. Παιδαγωγικός σχεδιασμός: Εκπαιδευτικά σενάρια με ΤΠΕ- Σχέδιο μαθήματος
 5. Παιδαγωγικός σχεδιασμός: Διδακτικές στρατηγικές και μαθησιακές δραστηριότητες  με ΤΠΕ
 6. Οι εφαρμογές του διαδικτύου στη διδασκαλία και τη μάθηση- (Φωτόδενδρο-Google-classroom-Moodle)
 7.  Οι εφαρμογές του συμμετοχικού διαδικτύου -WEB2.0 στη διδασκαλία και τη μάθηση-Online πύλες ανοιχτής μάθησης MOOCs-Coursera
 8. ΟΙ ΤΠΕ ως συστήματα συμβολικής έκφρασης και οικοδόμησης- Οδηγίες δημιουργίας PPT παρουσιάσεων-(Prezi- Active Presenter)
 9. Οι ΤΠΕ ως περιβάλλοντα διερεύνησης, ανακάλυψης, συνεργασίας- (Εννοιολογική χαρτογράφηση-Inspiration-Bubbl.us-Mentimeter-Hotpotatoes-Mindomo-Padlet-Coggle-Infographics-Timetoast-Storyboard-Googledocs- online λογισμικα περιήγησης και δημιουργίας χαρτών)

 

 1. Η τάξη του 21ου αιώνα-Flippedclassroom-Τεχνητή νοημοσύνη
 2. Προβολή του έργου μου με το Weebly
 3. Προβολή του έργου μου με Blog
 4. Πρακτική εφαρμογή

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος Pοwer point.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στην βιβλιογραφία μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.

4. Διδασκαλία μέσω πλατφόρμας TEAMS

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις

2. Διαδραστική διδασκαλία

3. Μελέτη προετοιμασία εξετάσεις

3. Πρακτική εφαρμογή

4. Ερευνητική εργασία

39

14

 

48

 

40

 

5. Παρουσίαση εργασίας 6
 6. Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Τελική εξέταση  για το 100% της βαθμολογίας

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.        Βιβλίο [ΚΩΔ. ΕΚΔΟΤΗ :68372677]: Εκπαιδευτική Τεχνολογία –Κέκκερης Γ. / Αφοί Παπαμάρκου Ο.Ε.

2.        Βιβλίο [ΚΩΔ. ΕΚΔΟΤΗ: 86203277]:Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών – 2η Έκδοση Κόμης Β.