ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 67 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά Θέματα Ποινικής  Δικαιοσύνης & Αντεγκληματικής Πολιτικής
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OKA213/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και ανάλυση γύρω από φαινόμενα σοβαρής παρανομίας, όπως η διαφθορά, το έγκλημα λευκού κολάρου, το οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα, εξετάζοντας τους όρους και τις διαδικασίες δημιουργίας του κανονιστικού πλαισίου (εγκληματοποίηση), όσο και τους όρους εφαρμογής του από τους θεσμούς επίσημου κοινωνικού ελέγχου (λειτουργία συστήματος ποινικής δικαιοσύνης).

Να διευρύνουν την κριτική τους σκέψη σε σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα του εγκλήματος και την οριοθέτηση της νομιμότητας μέσα από την ενεργοποίηση ή την απουσία ενός ρυθμιστικού-κανονιστικού πλαισίου απέναντι στα ανωτέρω φαινόμενα, αναλύοντας τα νομιμοποιητικά θεμέλια των ακολουθούμενων πολιτικών.

Να κατανοούν σε βάθος τη θεωρία και τη δικαιοπολιτική θεμελίωση των μέτρων αντεγκληματικής πολιτικής που αφορούν την αντιμετώπιση της σοβαρής παρανομίας και να εξοικειωθούν με το θεσμικό πλαίσιο, τις εφαρμογές του, την έρευνα, την ανάλυση και τον σχεδιασμό αυτής της πολιτικής.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία.

Ομαδική εργασία.

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωση της προβληματικής που αναπτύσσεται στο υποχρεωτικό μάθημα «Αντεγκληματική Πολιτική και Παγκοσμιοποίηση» που διδάσκεται στο ΣΤ΄ εξάμηνο.  Για τον λόγο αυτό συνιστάται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές/-ήτριες να το επιλέγουν στο Η΄ εξάμηνο των σπουδών τους. Στο μάθημα επιχειρείται η πραγμάτευση ζητημάτων παρανομίας που η παραδοσιακή ποινική και εγκληματολογική θεωρία είχαν «υποβαθμίσει» για πολλές δεκαετίες, καθώς και των αντίστοιχων πεδίων της αντεγκληματικής πολιτικής με διεθνή και εθνικό χαρακτήρα. Κεντρική θέση στην ύλη του μαθήματος έχουν το οργανωμένο έγκλημα, το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά, που εξετάζονται ως επιμέρους εκφάνσεις της «εγκληματικότητας των ισχυρών», υπό το πρίσμα διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων και τυπολογιών: του «εταιρικού», του «κρατικού», και του «κρατικο-εταιρικού εγκλήματος», των «εγκλημάτων της  παγκοσμιοποίησης» και του «οργανωμένου εγκλήματος».

Η ύλη του μαθήματος διαρθρώνεται σε δύο ενότητες, που εμπλουτίζονται ανάλογα με τις εξελίξεις που καταγράφονται στους αντίστοιχους τομείς.

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την ανάπτυξη των θεωρητικών προσεγγίσεων της «σοβαρής παρανομίας» και τις ειδικότερες θεωρίες του εγκλήματος λευκού κολάρου, του επαγγελματικού, του εταιρικού, του κρατικού, του κρατικο-εταιρικού εγκλήματος και του οργανωμένου εγκλήματος. Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η σε βάθος κατανόηση των δυσκολιών ποινικής τυποποίησης και διερεύνησης των ανωτέρω φαινομένων, οι κοινωνικές τους επιπτώσεις, ο οργανωσιακός τους χαρακτήρας, το γενικότερο πλαίσιο επώασης και εξάπλωσης τους, η σχέση τους με την εξουσία και το νόμο, η συμβιωτική τους σχέση με τη νομιμότητα αλλά και ο αλληλεξαρτώμενος τους χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, μέσω της εγκληματολογικής θεωρίας και των εννοιολογικών της εργαλείων αναλύονται και τα φαινόμενα της διαφθοράς, του οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος με αναφορά σε μελέτες περίπτωσης (case studies).

Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στην οργάνωση της αντεγκληματικής πολιτικής σε διεθνές και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των ανωτέρω φαινομένων, με αναφορά στη νομοθεσία, τους φορείς πρόληψης και καταστολής, την ανάπτυξη ειδικών διαδικασιών και τη δημιουργία ειδικών υπηρεσιών και σωμάτων ελέγχου. Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των ακολουθούμενων πολιτικών με αναφορά στους όρους και τις διαδικασίες εφαρμογής των νόμων αλλά και την ίδια τη λειτουργία του επίσημου κοινωνικού ελέγχου.

Οι ανωτέρω ενότητες θα αναπτυχθούν σε ειδικότερες θεματικές σε 13 μαθήματα ως εξής:

1. Εισαγωγή στην προβληματική, κύριοι μαθησιακοί στόχοι και περίγραμμα μαθήματος.

2. Από το έγκλημα λευκού κολάρου στην Κριτική, Νέα ή Ριζοσπαστική Εγκληματολογία και η προβληματική των «Εγκλημάτων των Ισχυρών». Η Συμβολή των Sutherland και Merton.

3. Οι Βασικοί άξονες του Κριτικού Παραδείγματος, οι όροι και οι διαδικασίες δημιουργίας των κανόνων (εγκληματοποίηση), κριτική στον νομικό θετικισμό, ο νόμος ως περιοριστική συνθήκη μελέτης κι έρευνας της σοβαρής παρανομίας, η εξουσιαστική παράμετρος και οι επιπτώσεις της στη διαμόρφωση της κοινωνικής αντίδρασης και του επίσημου κοινωνικού ελέγχου.

4. H συμβολή των Chambliss και Quinney στην εξέλιξη της θεωρίας του εγκλήματος λευκού κολάρου. Κριτική στον Sutherland. Η τυπολογία του κρατικά οργανωμένου εγκλήματος (state organized crime) και ο συμβιωτικός χαρακτήρας «ασύμβατων» φαινομένων.

5. Ο οργανωσιακός χαρακτήρας των υπό μελέτη φαινομένων και οι δυσκολίες ποινικής οριοθέτησης. Οι προσεγγίσεις του Οργανωσιακού εγκλήματος και της Οργανωσιακής παρέκκλισης. Η έννοια και η θεωρία του «κρατικο-εταιρικού εγκλήματος».

6.  Όροι επώασης κρατικο-εταιρικών εγκλημάτων στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Η υπόθεση Siemens. Τα εγκλήματα της Παγκοσμιοποίησης και ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών.

7. Η έννοια και η θεωρία του Κρατικού Εγκλήματος «state crime». Όροι και προϋποθέσεις. Τεχνικές αποποίησης ευθύνης, επαναπλαισίωσης και ορθολογισμού. Η αστυνομική αυθαιρεσία, τα βασανιστήρια και η διαφθορά ως κρατικό έγκλημα.

8. Ανάλυση του Φαινομένου της Διαφθοράς: Φαινομενολογία, κοινωνικές επιπτώσεις, ποινική αντιμετώπιση, διεθνείς συμβάσεις και μηχανισμοί ελέγχου, πολιτικές πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, αρχές διοικητικού ελέγχου και αρχές επιβολής του νόμου, ζητήματα αποτελεσματικότητας και εφαρμογής.

9. Ανάλυση του Οργανωμένου Εγκλήματος υπό το πρίσμα της εγκληματολογικής θεωρίας και της αντεγκληματικής πολιτικής. Φαινομενολογία, κοινωνικές επιπτώσεις, ποινική αντιμετώπιση, διεθνείς συμβάσεις, διωκτικοί μηχανισμοί.

10. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος). Φαινομενολογία, ποινική αντιμετώπιση, διεθνείς φορείες, συστάσεις και οδηγίες, προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα. Ο ρόλος διεθνών χρηματοπιστωτικών κέντρων στο ξέπλυμα χρήματος (τράπεζες, εξωχώριες εταιρείες, φορολογικοί παράδεισοι)

11. Η εγκληματολογική έρευνα των εγκλημάτων των ισχυρών. Δυσχέρειες, προβλήματα και μεθοδολογία.

12. Έρευνα και ανάκριση υποθέσεων εγκλημάτων των ισχυρών. Ειδικές ανακριτικές πράξεις, προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, ευθύνη νομικών προσώπων, ανάκτηση παρανόμως κτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, δικαστική συνεργασία.

13. Παρουσίαση εργασιών. Συζήτηση ειδικών θεμάτων: π.χ. πολιτική διαφθορά και χρηματοδότηση πολιτικών θεμάτων, διαφθορά στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης κτλ.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Καθοδήγηση από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-class. Ανάρτηση σημειώσεων, power point, διδακτικού υλικού προς μελέτη (άρθρα), ασκήσεων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 14
Εκπόνηση  μελέτης 38
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 48
Παρουσίαση  μελέτης 9
Τελική Γραπτή Εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:

1) Η εκπόνηση μελέτης

2) Η παρουσίαση  μελέτης

3) Η γραπτή εξέταση.

 

Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών:

Ισχύουν τα κριτήρια της συγγραφής ακαδημαϊκών κειμένων, δοκιμίων και της παρουσίασης  ακαδημαϊκών εργασιών. Τα κυριότερα κριτήρια είναι η ακρίβεια και σαφήνεια της χρήσης της ορολογίας, η ξεκάθαρη οργάνωση του περιεχομένου και η κατάλληλη αξιοποίηση της βιβλιογραφίας για την ανάπτυξη του θέματος της εργασίας. Στην παρουσίαση  είναι απαραίτητη η χρήση ΤΠΕ.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Βασική:

Βιδάλη, Σ., Κουλούρης, Ν. & Παπαχαραλάμπους, Χ. [επιμ.], (2019), Οργανωμένο έγκλημα, οικονομικό έγκλημα και διαφθορά. Εγκλήματα των ισχυρών, Αθήνα: Εκδόσεις ΕΑΠ

Φάκελος μαθήματος, αναρτημένος σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

Πρόσθετη ελληνική:

Βασιλαντωνοπούλου, Β. (2014),  «Λευκά κολάρα» και οικονομικό έγκλημα. Κοινωνική βλάβη και αντεγκληματική πολιτική, Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας

Βασιλαντωνοπούλου, Β. (2015), «Ποιοι είναι οι «εγκληματίες» στην εποχή μας; Η διαχρονική απάντηση του εγκλήματος του λευκού κολάρου» στο Μ. Γασπαρινάτου (επιμ.), Έγκλημα και ποινική καταστολή σε εποχή κρίσης, Τιμ. Τόμος καθ. Ν. Κουράκη, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας.

Βιδάλη, Σ. (2007), «Εγκλήματα του κράτους: Ούτε ασφάλεια ούτε ελευθερία», Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. ΙΙ Μελέτες Ποινικού Δικαίου-Εγκληματολογίας-Ιστορίας του Εγκλήματος, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας.

Βιδάλη, Σ., 2017. Πέρα από τα όρια: Η Αντεγκληματική Πολιτική σήμερα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Γασπαρινάτου, Μ. (2021), «Έγκλημα & Εξουσίες στο Ελληνικό Κράτος: Η Γκρίζα Ζώνη της Νομιμότητας», ΑΝΤΙΓΟΝΗ: το ερώτημα, Περιοδικό για την Κριτική Εγκληματολογία, το ποινικό πρόβλημα  και τον κοινωνικό έλεγχο, εκδόσεις Τόπος- ΕΕΜΕΚΕ, Ιούνιος 2021 Τόµος I Αρ. 1, σσ. 102-128.

Γασπαρινάτου, Μ. (2021), «Η Διασύνδεση Εγκλήματος Λευκού Κολάρου & Οργανωμένου Εγκλήματος & τα κενά της Αντεγκληματικής Πολιτικής»,  σε Βιδάλη, Σ., Γασπαρινάτου, Μ. Γεωργούλας, Σ., Θεμελή, Ό., Κουλούρης, Ν., Κουρούτζας, Χ. Παπανικολάου, Γ., Σταμούλη, Ε. (επιμ.), Κοινωνική πραγματικότητα, Κριτικός λόγος και ποινικό φαινόμενο, συμβολές στο  2ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου, Αθήνα: ΕΕΜΕΚΕ

Γεωργούλας. Σ. (2016), Το κρατικο-επιχειρηματικό έγκλημα και ο αθλητισμός: Μια κατάσταση “φυσιολογική”, Αθήνα: εκδ. ΚΨΜ

Cohen, S. (2021), Καταστάσεις άρνησης: Μαθαίνοντας για τις θηριωδίες και τον πόνο, μτφρ. Σοφία Σπυρέα, Αθήνα: εκδ. Τόπος

Καϊάφα-Γκμπάντι, Μ. (2015), «Ποινική νομοθεσία και ενωσιακές επιταγές – H εθνική ενσωμάτωση της ενωσιακής νομοθεσίας στο παράδειγμα της αντιμετώπισης της διαφθοράς» στο Μ. Γασπαρινάτου (επιμ.), Έγκλημα και ποινική καταστολή σε εποχή κρίσης, Τιμ. Τόμος καθ. Ν. Κουράκη, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας

Καρύδης, Β. & Χουλιάρας, Α. (επιμ.), 2015. Ηθικοί Πανικοί, εξουσία και δικαιώματα. Σύγχρονες προσεγγίσεις, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Καρύδης, Β.- Βασιλαντωνοπούλου, Β.  «Η εγκληματικότητα του λευκού κολάρου και η μηχανή της διαφθοράς», Χρόνος 20 (2014), διαθέσιμο στο: <http://chronosmag.eu/index.php/index.php/es-slpl-gl-l-l-efth.html> (τελευταία πρόσβαση 02.05.19).

Κοσμάτος, Κ. (2020). «Οι πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις για το έγκλημα της απιστίας κατά των τραπεζικών ιδρυμάτων», The Art of Crime, τεύχος Μαΐου. (Διαθέσιμο στο: https:// theartofcrime.gr/οι-πρόσφατες-νομοθετικές-τροποποιήσ/).

Λάζος, Γ. (2005), Διαφθορά και αντιδιαφθορά. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Μπιτζιλέκης, Ν., 2010 «Η διαφθορά ως νομικό και πολιτικό πρόβλημα» στο Πιτσελά, Αγγ.(επ) Εγκληματολογικές Αναζητήσεις: Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας

Πιτσελά, Α., 2011. Η εγκληματολογική  προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλα

Ριζάβα, Φ., 2012. Οργανωμένο έγκλημα. Θεωρητική προσέγγιση, κατʼ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Σταμούλη, Ε.  (2015), Πολιτικές ασφάλειας στην Ελλάδα σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία και οι συνέπειες τους στην αντεγκληματική πολιτική, Διδακτορική Διατριβή διαθέσιμη στο: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/36625#page/24/mode/2up

Σταμούλη, Ε. (2016), «Οργανωμένο έγκλημα και οικονομική κρίση: τάσεις και μεταβολές», στο Μ. Γασπαρινάτου (Επιμ.), Έγκλημα και Ποινική καταστολή σε εποχή κρίσης, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, σσ.1194-1230.

Χουλιάρας, Α. (2021), Από την αυτεπάγγελτη στην κατ’ έγκληση διώξη της κακουργηματικής απιστίας κατά τραπεζών: σκέψεις σχετικά με την ποινική εξουσία και την αντεγκληματική πολιτική, ΑΝΤΙΓΟΝΗ: το ερώτημα, Περιοδικό για την Κριτική Εγκληματολογία, το ποινικό πρόβλημα  και τον κοινωνικό έλεγχο, εκδόσεις Τόπος- ΕΕΜΕΚΕ, Ιούνιος 2021 Τόµος I Αρ. 1, σσ. 194-200.

Χουλιάρας, Α.  (2015), «Societas delinquere non potest; Σκέψεις με αφορμή το “σκάνδαλο Siemens”», στο Μ. Γασπαρινάτου (επιμ.), Έγκλημα και ποινική καταστολή σε εποχή κρίσης, Τιμ. Τόμος καθ. Ν. Κουράκη, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας

 

Ξενόγλωσση:

Barak, G. (ed), 2015. The Routledge international handbook of the crimes of the powerful, London – New York: Routledge

Bezlov, T., Gounev, Ph. (2012). Organised Crime, corruption and public bodies. In Gunev, Ph., Ruggiero, V. (2012). Corruption and organised Crime in Europe. Illegal Partnership. London and New York: Routledge, Talyor and Francis Group.

Calavita, K., Pontell, H.N.& Tillman, R., 1997. Big Money Crime: Fraud and Politics in the Savings and Loan Crisis, University of California Press.

Chambliss, W. (1988). On the Take. From petty crooks to Presidents. Bloomington Indianna: Indiana University Press

Chambliss, W. (1989), “State organized crime”, Criminology 27 (1989), pp. 183-208.

Chambliss, W. J. (2004) “On the symbiosis between criminal law and criminal behaviour”, Criminology, 42(2), pp. 241-252.

Cohen, S. (2001), States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering, Cambridge: Polity Press

Della Porta Donatella, Vannucci, A., (2012), The Hidden Order of Corruption. An institutional Approach, Ashgate: Farnham

Friedrichs, D. (2007). White-Collar Crime in Postmodern, Globalized World. In Pontell, N., Geiss, G., (eds) (2007), International Ηandbook of White Collar and Corporate Crime (pp. 163-184). Spinger.

Friedrichs, D., & Friedrichs, J. (2002). “The World Bank and Crimes of Globalization: A Case Study”, Social Justice, 29(1/2 (87-88)), 13-36. Retrieved September 29, 2020, from http://www.jstor.org/stable/29768116

Green, P. & Ward, T., (2004), State Crime: Governments, Violence and Corruption, London: Pluto Press

Michalowski Ρ., Kramer Ρ., (2007). «State-Corporate Crime and Criminological Inquiry», σε Pontell, N., Geiss, G., (eds). International Ηandbook of White Collar and Corporate Crime, Boston: Springer.

Ruggiero, V. (2012), “Introduction: the organization of crime”, in Gunev, Ph., Ruggiero, V. (2012), Corruption and organised Crime in Europe. Illegal Partnership (pp. 3-14). London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Sutherland, E. H. (1944). “Is “White collar Crime” Crime? American Sociological Review. Annual Meeting Papers, 10(2), pp.132-139

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κωδικός Μαθήματος 67
Διδάσκοντες: Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mgaspari@sp.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: ΣΤ’, Η’ (εαρινό)
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εκπόνηση δύο μικρών γραπτών εργασιών με μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις από κατάλογο θεμάτων (100% του τελικού βαθμού, από 50% καθεμιά ή 5 μονάδες).

 

Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Ο συνολικός κατάλογος των θεμάτων των εργασιών ανακοινώνεται ως εξεταστέα ύλη στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος (πλατφόρμα open e-class: https://eclass.duth.gr/courses/OKA213/). Από τον κατάλογο αυτόν κάθε φοιτητής / φοιτήτρια λαμβάνει επίσης από την ηλεκτρονική τάξη την ημέρα και ώρα έναρξης της εξέτασης που ανακοινώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, τρία ειδικότερα θέματα και έχει στη διάθεσή του / της δύο ώρες για να υποβάλει τις απαντήσεις του / της, έκτασης έως 1000 λέξεων συνολικά, σε δύο από αυτά ως «Εργασία», επίσης μέσω της πλατφόρμας open e-class, χρησιμοποιώντας ελεύθερα το σύγγραμμα που έχει παραλάβει ή τις σημειώσεις που είναι ελεύθερα διαθέσιμες από το διαδίκτυο. Οι απαντήσεις πρέπει να δίδονται με επεξεργασία της εξεταστέας ύλης, όχι με αντιγραφή αποσπασμάτων της, είτε από το σύγγραμμα είτε από τις σημειώσεις.

Η εκπόνηση εργασιών και οι παρουσιάσεις φοιτητών και φοιτητριών που γίνονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενισχυτικές του βαθμού κατά 3 το πολύ μονάδες. Για να προσμετρηθεί ο ενισχυτικός βαθμός οι εξεταζόμενοι/-ες φοιτητές/-ήτριες πρέπει να βαθμολογηθούν τουλάχιστον με πέντε στις γραπτές εξετάσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατή η επικοινωνία με τους διδάσκοντες με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας teams, με σύνδεσμο που ανακοινώνεται πριν από τις εξετάσεις. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας εξετάζονται προφορικά οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν αυτό το δικαίωμα, στα ίδια θέματα με αυτά των γραπτών εξετάσεων.

Εκπρόθεσμη υποβολή των απαντήσεων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα και ενημερωθεί ο διδάσκων πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.