ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 60 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Kοινωνική Ψυχολογία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Ομαδική εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-ήτριες θα είναι σε θέση:

(α) Να γνωρίζουν τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που απασχολούν τη μελέτη των ομαδικών συμπεριφορών και των κοινωνικών φαινομένων.

(β) Να κατανοούν τον τρόπο συνάρθρωσης των ατομικών συμπεριφορών και των κοινωνικών φαινομένων.

(γ) Να εξηγούν σε διαφορετικά επίπεδα τα φαινόμενα που αποτελούν αντικείμενο έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία.

(δ) Να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα προσεγγίζοντάς τα διεπιστημονικά (με τη βοήθεια άλλων κοινωνικών επιστημών, όπως είναι  η Κοινωνιολογία και η Κοινωνική Ανθρωπολογία).

(ε) Να συγκρίνουν ομαδικές συμπεριφορές και κοινωνικά φαινόμενα σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα «πολιτισμός».

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ’ αποστάσεως επικοινωνία
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Εκτεταμένη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων και λοιπών οπτικοακουστικών μέσων
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργασίες μετά τη λήξη κάθε διάλεξης 25
Συμμετοχή σε καθοδηγούμενες συζητήσεις στο πλαίσιο των διαλέξεων 25

 

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης 25
Αυτοτελής Μελέτη 36
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση  (70%)

ΙΙ. Συμμετοχή στο μάθημα (εργασίες 30% )

 

Τα κριτήρια ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

. Βασική:

Hogg, M.A. &Vaughan, G.M. ,2010. (επιμ. Μτφρ. Α. Χαντζή). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

 

Πρόσθετη:

 • Argyle, M. ,1998. Social Influence. London: British Psychological Society.
 • Aronson, E., Wilson, T. & Akert, R. ,1999. Social Psychology. New York: Longman.
 • Augoustinos, M., Walker, I., & Donaghue, N. ,2014. Social cognition: An integrated introduction.London: Sage.
 • Βrewer, M.,2005. Intergroup Relations. London: Open University Press.
 • Campbell, A.,1998. Altruism and Aggression. London: British Psychological Society.
 • Doise, W. (επιμ. μτφρΣ. Παπαστάμος),2006. Η εξήγηση στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Κοκκινάκη,Φ.,2006. Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα:Τυπωθήτω.
 • Παπαστάμος, Σ. και συν. , 2001. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Τόμ. Α. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Παπαστάμος, Σ. & Μιούνυ, Γκ. ,2001. Μειονότητες και Εξουσία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Roussiau, N. (επιμ.μτφρ. Κλ. Ναυρίδης) , 2009. Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Sapsford, A., Still, A., Miell, D., Stevens, R. & Wetherell, M. (επιμ.) , 2006. (επιμ. μτφρ. Θ. Δραγώνα). Ηθεωρία στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Wetherell, M. (επιμ), 2005.(επιμ. μτφρ. Θ. Δραγώνα & Κλ Ναυρίδης). Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο.

 

Επιστημονικά περιοδικά:

·         Asian Journal of Social Psychology

·         Basic and Applied Social Psychology

·         British Journal of Social Psychology

·         Current Research in Social Psychology

·         European Journal of Social Psychology

·         European Review of Social Psychology

·         Frontiers in Personality and Social Psychology

·         Personality and Social Psychology Bulletin

·         Personality and Social Psychology Review

·         Social Cognition

·         Social Behavior and Personality science

·         Social Psychology Quarterly

·         Journal of Community and Applied Social Psychology

·         Journal of Experimental social Psychology

·         Journal of Language and Social Psychology

·         Journal of Personality and Social Psychology

·         Journal of Social Psychology

·         Journal of Social and clinical Psychology

·         Journal of Social and Political psychology