ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 36 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2Ο & 4Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης, η κατανόηση και η κατανόηση των βασικών εννοιών του αντικειμένου της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής στη Σύγχρονη Ελλάδα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

(α) Να γνωρίσουν τις βασικές εξελίξεις στην οικονομική και κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα

(β) Να κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Ελλάδας σε σχέση με τις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες

(γ) Να γνωρίζουν τις αιτίες για την ανάπτυξη του κυρίαρχου οικονομικού μοντέλου .

(δ) Να κατανοούν τις αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική πολιτική κατά την Γ’ Ελληνική Δημοκρατία.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αυτόνομη εργασία,  εργασία σε διεθνές περιβάλλον,  εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,  παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα,  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου,  άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,  προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, σύνταξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών προτάσεων

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

 Ι.             Εισαγωγή: Καθορισμός μεθοδολογίας και επεξήγηση βασικών ενοιών

ΙΙ.            Ελληνική οικονομία και κοινωνία τον 19ο αιώνα: Αγροτική οικονομία, εμπόριο και εκβιομηχάνιση

ΙΙΙ.           Το ζήτημα των εθνικών γαιών και η οικονομία της σταφίδας

ΙV.         Η προσάρτηση της Θεσσαλίας, το ζήτημα των τσιφλικιών.

V.            Το προσφυγικό ζήτημα, η ανάπτυξη των νέων βιομηχανικών κέντρων και το εργατικό κίνημα.

VI.          Εμφύλιος και το ζήτημα της μετεμφυλιακής ανάπτυξης.

VIΙ.         Οικονομία και κοινωνία στην “καχεκτική” δημοκρατία

VIΙΙ.         Δικτατορία και οικονομική πολιτική.

IX.           Το αίτημα για μια διαφορετική θέσμιση: ΠΑΣΟΚ και Θεωρία της Εξάρτησης

Χ.            1974 – 1989: Εκδημοκρατισμός, κρατικοποιήσεις, κοινωνικό κράτος

ΧI.           1990- 2009: Εκσυγχρονισμός, εξευρωπαϊσμός, νεοφιλελευθερισμός, ιδιωτικοποιήσεις

ΧIΙ.         2009 – 2019: Οικονομική και κοινωνική πολιτική στην εποχή της κρίσης

ΧΙII.        Μεθοδολογικά και άλλα συμπεράσματα

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος prower point.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία και φάκελος κλασικών κειμένων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Στις διαλέξεις πραγματοποιείται ανάπτυξη της ύλης και με την χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, κυρίως με τη μέθοδο των ερωτήσεων απαντήσεων, αλλά και μέσω ομάδων με παραδείγματα ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτητές/τριες και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, αλλά και η κατανόηση της ύλης. 75

 

 

2. Σεμινάρια: Κατά την των διάρκειά τους παρουσιάζονται και αναλύονται ειδικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος. Τα Σεμινάρια εστιάζουν στη διεπιστημονικότητα, καθώς η ανάλυση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στη σύγχρονη Ελλάδα  συσχετίζεται με στοιχεία από την Ιστορία την πολιτική επιστήμη, την πολιτική οικονομία προκειμένου οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν τη δυνατότητα κατανόησης των μετασχηματισμών της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα.
Μελέτη στο σπίτι/στη βιβλιοθήκη 60
Εκπόνηση μελέτης (project). Η συγγραφή μη απαλλακτικών (ατομικών) εργασιών αλλά και βιβλιοπαρουσιάσεων (λογοτεχνικών) βιβλίων σχετικά με την ύλη του μαθήματος ,  που λειτουργούν συμπληρωματικά του μαθήματος, οδηγεί στην εκμάθηση, στην κατανόηση και στην απόδοση του επιστημονικού λόγου του μαθήματος, ενισχύει την ακαδημαϊκή συγκρότηση του φοιτητή/τριας και αυριανού/ής επιστήμονα, και προσφέρει τη δυνατότητα συνθετικής ανάλυσης και παρουσίασης θεμάτων, ενισχύοντας την επιχειρηματολογία, μέσα από τη διαδικασία της προετοιμασίας-οργάνωσης της δημόσιας παρουσίασης-υποστήριξης της εργασίας ή της βιβλιοπαρουσίασης. 15
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική εξέταση) (100%)

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σακελλαρόπουλος, Θ., 2017 (2006), Θεσμικός μετασχηματισμός και οικονομική ανάπτυξη: Κράτος και οικονομία στην Ελλάδα 1830 – 1922, Αθήνα: Διόνικος.

Πατρώνης, Β., 2019, Θέματα Ελληνικής οικονομικής ιστορίας (18ος – 21ος αιώνας), Αθήνα: Ηρόδοτος

Πατρώνης, Β., 2015, Ελληνική Οικονομική Ιστορία: Οικονομία, Κοινωνία και Κράτος στην Ελλάδα (18ος  – 20ος αιώνας), Σύνδεσμος Ελληνικής Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/1700/4/00_master_document.pdf

Αρανίτου, Β., 2018, Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα την εποχή των μνημονίων: Μεταξύ κατάρρευσης και ανθεκτικότητας, Αθήνα: Θεμέλιο

Βενιέρης, Δ., & Παπαθεοδώρου Χ., 2003, Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προοπτικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Βαρβαρέσος, Κ., 2003,  Έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος, Αθήνα: Σαββάλας.

Βεργόπουλος, Κ., 1994,  Κράτος και οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα, Αθήνα: Παπασωτηρίου.

Γετίμης, Π & Γράβαρης, Δ., (επιμ.), 1993,  Κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική: Η σύγχρονη προβληματική, Αθήνα: Θεμέλιο.

Γκιούρας, Θ., & Ψαλιδόπουλος, Μ., 2015,  Κατοχή, Ναζισμός και Ελληνική οικονομία, Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις

Γράβαρης, Δ., 1998, ¨Το ‘χτίσιμο’ του κοινωνικού κράτους: Από τον κομματικό λόγο στις κρατικές πολιτικές”,  στο Σπουρδαλάκης, Μ., (επιμ.), 1998, ΠΑΣΟΚ: Κόμμα – Κράτος – Κοινωνία, Αθήνα: Πατάκης.

Δαφέρμος, Γ., & Παπαθεοδώρου, Χ., 2011, Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία δεν μείωσε τη φτώχεια, Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ, https://ineobservatory.gr/wp-content/uploads/2014/08/policy-brief1.pdf

Δημουλάς, Κ., & Κουζής, Γ., 2019,  Κρίση και κοινωνική πολιτική, Αθήνα: Τόπος

Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 1994, Η Ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), τ. Α΄ & Β΄, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.

Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2004, Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001), Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.

Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2007, Εργασία και πολιτική: Συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα 1974-2004, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα

Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2011, Δημοκρατία και κρατικές πολιτικές στην Ελλάδα, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.

Ιωακείμογλου, Η., 1998, “Οι μεταπτώσεις της οικονομικής πολιτικής”,  στο Σπουρδαλάκης, Μ., (επιμ.), 1998, ΠΑΣΟΚ: Κόμμα – Κράτος – Κοινωνία, Αθήνα: Πατάκης.

Καζάκος, Π., 2001, Ανάμεσα σε κράτος και αγορά, Αθήνα: Πατάκης.

Κέντρο Μεσογειακών Μελετών, 1981, Μετάβαση στο Σοσιαλισμό: Οι διαστάσεις της δομικής αλλαγής, Αθήνα: Αλέτρι.

Κουτρουβίδης, Σ., 2018, ¨Πολιτική ΠΑΣΟΚ και αγροτική πολιτική (1974-1990): Δυο ασύμβατες πορείες (;)”,  στο Β. Ασημακόπουλος & Χ. Τάσσης (επιμ.), ΠΑΣΟΚ 1974 – 2018: Πολιτική Οργάνωση – Ιδεολογικές Μετατοπίσεις – Κυβερνητικές Πολιτικές, Αθήνα: Gutenberg.

Κωστής, Κ., 2019, Ο πλούτος της Ελλάδας: Η ελληνική οικονομία από τους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι σήμερα, Αθήνα: Πατάκης.

Κωστής, Κ., 1999,  Ο μύθος του Ξένου ή η Pechiney στην Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Κωτσονόπουλος, Λ., 2016, Η χαμένη συναίνεση: Κοινωνικό κράτος, καπιταλισμός, δημοκρατία, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.

Λιβιεράτος, Δ., 2019, Περιδιάβαση στην ελληνική ιστορία και οικονομία (19ος – 20ος αιώνας), Αθήνα: Κουκκίδα.

Λογοθέτης, Β., 2018, ¨Η οικονομική πολιτική τη δεκαετία του 1980: Εκδημοκρατισμός και κοινωνική ενσωμάτωση”,  στο Β. Ασημακόπουλος & Χ. Τάσσης (επιμ.), ΠΑΣΟΚ 1974 – 2018: Πολιτική Οργάνωση – Ιδεολογικές Μετατοπίσεις – Κυβερνητικές Πολιτικές, Αθήνα: Gutenberg.

Mazower, M., 2002, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του μεσοπολέμου, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας.

Μαραβέγιας, Ν., 1998, “Η αγροτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ”,  στο Σπουρδαλάκης, Μ., (επιμ.), 1998, ΠΑΣΟΚ: Κόμμα – Κράτος – Κοινωνία, Αθήνα: Πατάκης

Μαριόλης, Θ., (επιμ.), 2018,  Μελέτες πάνω στο βιβλίο του Δ. Μπάτση: Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, Αθήνα: Τζιόλα

Μουζέλης, Ν., 1987,  Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια: Ελλάδα, Βαλκάνια, Λατινική Αμερική, Αθήνα: Θεμέλιο.

Μπάτσης, Δ., [1947] 2004,  Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, Αθήνα: Κέδρος.

Μπιθυμήτρης, Γ., 2018, ¨Μια ιδιότυπη συνδικαλιστική ταυτότητα: ΠΑΣΟΚ και συνδικάτα από τη Μεταπολίτευση στην κρίση”,  στο Β. Ασημακόπουλος & Χ. Τάσσης (επιμ.), ΠΑΣΟΚ 1974 – 2018: Πολιτική Οργάνωση – Ιδεολογικές Μετατοπίσεις – Κυβερνητικές Πολιτικές, Αθήνα: Gutenberg.

Παπανδρέου, Α., 1974, Πατερναλιστικός Καπιταλισμός, Αθήνα: Καρανάση.

Πετμεζίδου, Μ., 1987, Κοινωνικές τάξεις και μηχανισμοί κοινωνικής αναπαραγωγής, Αθήνα: Εξάντας.

Πετμεζίδου, Μ., 1991, Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική πολιτική, Αθήνα: Εξάντας.

Σακελλαρόπουλος, Θ., Οικονόμου, Χ., Σκαμνάκης, Χ., Αγγελλάκη Μ., (επιμ.), 2018, Κοινωνική Πολιτική, Αθήνα: Διόνικος

Σακελλαρόπουλος, Θ., (επιμ.), 2004, Οικονομία και πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα, τ. Α΄ & Β΄ Αθήνα: Διόνικος.

Συγγελάκης, Α., 2018, «Ενάντια στην παλίρροια του μονεταρισμού: Η τομή του ΕΣΥ ως ορόσημο του ανολοκλήρωτου εγχειρήματος οικοδόμησης κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα»,  στο Β. Ασημακόπουλος & Χ. Τάσσης (επιμ.), ΠΑΣΟΚ 1974 – 2018: Πολιτική Οργάνωση – Ιδεολογικές Μετατοπίσεις – Κυβερνητικές Πολιτικές, Αθήνα: Gutenberg.

Τάσσης, Χ., 2018, «Το θεωρητικό σχήμα του ΠΑΣΟΚ: Θεωρία της Εξάρτησης, ριζοσπατικός προσανατολισμός με σοσιαλιστική προοπτική», στο Β. Ασημακόπουλος & Χ. Τάσσης (επιμ.), ΠΑΣΟΚ 1974 – 2018: Πολιτική Οργάνωση – Ιδεολογικές Μετατοπίσεις – Κυβερνητικές Πολιτικές, Αθήνα: Gutenberg.

Χατζηιωσήφ, Χ., 1993,  Η γηραιά Σελήνη: Η βιομηχανία στην Ελλάδα 1830 – 1940 , Αθήνα: Θεμέλιο.

Ψαλιδόπουλος, Μ., 1999,  Πολιτική οικονομία και έλληνες διανοούμενοι, Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός.

Ψαλιδόπουλος, Μ., 2008,  Ο Ξενοφών Ζολώτας και η Ελληνική Οικονομία, Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις

Ψαλιδόπουλος, Μ., 2010,  Οικονομολόγοι και οικονομική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις.