ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 81

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 81 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο και 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλειας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 6
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση επαρκούς γνώσης και η εμβάθυνση στην κατανόησητου γνωστικού υποβάθρου της κοινωνικής ασφάλειας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέσηνα κατανοούν:

·         το θεσμό της κοινωνικής ασφάλειας  στο σύνολό του.

·         την αναγκαιότητα της κοινωνικής ασφάλειας στη σύγχρονη κοινωνία

·         τους επιμέρους τομείς της κοινωνικής ασφάλειας του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας.

·         τις βασικέςέννοιες που συνδέονται με την κοινωνική ασφάλεια

·         το ρόλο των ευρωπαϊκών και υπερεθνικών οργανισμών στην κοινωνική ασφάλεια

·         τις σύγχρονες τάσεις στην κοινωνική ασφάλεια

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προαγωγή της ελεύθερης, επαγωγικής και συνθετικής σκέψης

·         Αυτόνομη εργασία

·         Εργασία σε ομάδες

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα

·         Προαγωγή της αναστοχαστικής σκέψης

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

1. Εισαγωγή: Κοινωνικό Κράτος, Κοινωνική Πολιτική και κοινωνική ασφάλεια.

2. Επισκόπηση των βασικών τομέων της κοινωνικής ασφάλειας

3. Πολιτικές απασχόλησης

4. Πολιτικές υγείας και υγειονομικής φροντίδας

5. Πολιτικές εκπαίδευσης

6. Πολιτικές για την οικογένεια και τα παιδιά

7. Πολιτικές για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

8.Φύλο και Κοινωνική Πολιτική

9. Πολιτικές στέγασης.

10. Κοινωνική ασφάλεια και Κοινωνική Πολιτική: Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις

11.  Κοινωνική ασφάλεια και Κοινωνική Πολιτική: Υπερεθνικές κατευθύνσεις

12. Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ασφάλεια.

13. Επανάληψη- Παρουσίαση εργασιών.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος prowerpoint.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στην βιβλιογραφία και σε βάσεις δεδομένων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτητές και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους. 80

 

 

2. Σεμινάρια: Κατά τη διάρκειά τους παρουσιάζονται και αναλύονται ειδικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος.
Μελέτη στο σπίτι 40
Επίλυση προβλημάτων 30
   
Σύνολο Μαθήματος 150
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Τελική εξέταση (γραπτή κατά την εξεταστική του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου) (80%) (εφόσον επιλεχθεί η εκπόνηση της προεραιτικής εργασίας και των ασκήσεων. Εναλλακτικά η εξέταση προσμετράται κατά 100%).

 

Εκπόνηση εργασίας συμπληρωματικής της κύριας εξέτασης (15%). Εκπόνηση δύο ασκήσεων συμπληρωματικών της κύριας εξέτασης 5%.

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Alexander, J.,C., Thomson, K., Edles, L.,D. (2016). Σύγχρονη Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Κουλτούρα και Κοινωνία σε Μετάβαση. (Επιστημονική Επιμέλεια Νίκος Δεμερτζής). (Θεώρηση Θανάσης Βασιλείου). (Mτφ Κώστας Περεζούς, Μιχάλης Χατζηκωνσταντίνου). Αθήνα: Gutenberg.

Αμίτσης, Γ. (2006). Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης. Το θεσμικό οικοδόμημα της   Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αθήνα: Παπαζήσης.

Αντωνοπούλου, Δ., Φ. (2015). Η Ελληνική οικογένεια σε οξεία κρίση- φτώχεια. Κοινωνική και Πολιτική Πραγματικότητας. Η επίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα.Αθήνα:Γόρδιος.

Βαΐου, Ν., Στρατηγάκη, Μ. (επιλ.) (2010). Φύλο@έρευνα. Κείμενα θεωρίας του φύλου από τη Γερμανία. (μτφ Ιωάννα Μεϊτάνη). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Βενιέρης, Δ. (2013). Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα. Το τέλος των ύμνων. (Β΄ έκδοση). Αθήνα: Τόπος.

Beck, U. (2015). Κοινωνία της διακινδύνευσης. Καθ’ οδόν προς μια άλλη νεωτερικότητα. (επιστημονική επιμέλεια Νικήτας Πατινιώτης). Αθήνα : Πεδίο.

Bryson, V. (2004). Φεμινιστική πολιτική θεωρία. (Μτφ. Ελεάννα Πανάγου). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Δημουλάς, Κ., Κουζής, Γ. (επιμ.). (2018). Κρίση και Κοινωνική Πολιτική. Αδιέξοδα και λύσεις.

Αθήνα: Τόπος.

Γετίμης, Π., Γράβαρης, Δ. (επιμ.). (1993). Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική. Η σύγχρονη προβληματική. Αθήνα: Θεμέλιο.

Γεώρμας, Κ., Δ. (2006). Παγκοσμιοποίηση και Φτώχεια. Τα ιδεολογικά πλαίσια και οι πολιτικές των διεθνών οργανισμών για την καταπολέμηση της φτώχειας.  Αθήνα: Μεταίχμιο.

Γράβαρης, Δ., Ν., Παπαδάκης, Ν. (επιμ.). (2005). Εκπαίδευση και πολιτική. Μεταξύ Κράτους και Αγοράς. (επίμετρο RobertCowen).  Αθήνα: Σαββάλας.

Γούβιας, Δ., Σ., Θεριανός, Κ., Ν. (2014). ΕκπαιδευτικήΠολιτική. Αθήνα:Gutenberg.

Esping- Andersen, G., Gallie, d., Hemerigck, A., Myles, J. (2006). Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο Κοινωνικό Κράτος. (προλογικό σημείωμα Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος. επιμ- μτφ. Χαράλαμπος Οικονόμου). Αθήνα: Διόνικος.

Evans, M. (2004). Φύλο και Κοινωνική Θεωρία. (μτφ. Αλέξανδρος Κιουπκολής). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Καΐλής, Α., Κ. (2020). Εξωτερική πολιτική της ΕΕ και η Ενσωμάτωση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Νομικές και Πολιτικές Διαστάσεις. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Καρκαλάκος, Σ. , Πολέμης Μ. (2015). Αειφόρος Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Ενέργεια. Αθήνα: Τσόρτας.

Κουβέλη, Α. (1997). Κοινωνικοοικονομικές Ανισότητες στον Τομέα της Στέγασης. Μεγάλα Αστικά κέντρα της Ελλάδας. Τυπολογία νοικοκυριών. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Κουραχάνης, Ν. (2019). Πολιτικές Στέγασης Προσφύγων.Προς την κοινωνική ενσωμάτωση ή την προνοιακή εξάρτηση; (Πρόλογος Δημήτρης Χριστόπουλος). Αθήνα: Τόπος.   Κουραχάνης, Ν. (2017). Κοινωνικές Πολιτικές Στέγασης. Η Ελληνική υπολειμματική προσέγγιση. (πρόλογος Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος). Αθήνα: Παπαζήσης.

Κουμαριανός, Β., Συμεωνίδης, Γ., Αγγελάκη, Α. (2020). Κοινωνική Ασφάλιση. Μια εισαγωγή στον θεσμό. (Πρόλογος Άγγελος Στεργίου). Αθήνα: Διόνικος.

Lewis, G., Gewirtz, S., Clarke, J. (επιμ.). (2007). Κοινωνική Πολιτική. Μια άλλη προσέγγιση. (μτφ. Άννα Χολογουέη. επιστ. επιμ. Όλγα Στασινοπούλου). Gutenberg: Aθήνα.

Λύτρας, Α., (2004). Κοινωνία και Εργασία. Ο ρόλος των κοινωνικών τάξεων. (πρόλογος Βασίλης Φίλιας) Αθήνα: Παπαζήσης.

Mouffe, C., (2006).  «Ο φεμινισμός , η έννοια του πολίτη και η ριζοσπαστική δημοκρατική πολιτική». Στο  Αθανασίου, Α. (Επιμέλεια- Εισαγωγή). Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική. (Μτφ Μαργαρίτα Μηλιώρη, Αιμίλιος Τσεκένης). Αθήνα:Νήσος.

Milanovic, Β. (2019). Παγκόσμια Ανισότητα. Η οικονομική ανισότητα την εποχή της   παγκοσμιοποίησης. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.

Οικονόμου, Χ. (επιμ.).(2013). Υγεία, Κοινωνία και Οικονομία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Οικονόμου, Χ., Φερώνας, Α. (επιμ.). (2006). Οι εκτός των τειχών. Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες. Αθήνα: Διόνικος.

Παζαρζή, Ε.,Ν. (2019). Κοινωνικό Φύλο& Εργασία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Παπαδοπούλου, Δ. (2018). «Πολιτικές Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού». Στο Σακελλαρόπουλος, Θ., Οικονόμου, Χ., Σκαμνάκης, Χ., Αγγελάκη, Μ. (επιμ.). Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα: Διόνικος.

Παπαθεοδώρου, Χ. (2018). «Μετρώντας την οικονομική ανισότητα και φτώχεια». Στο    Σακελλαρόπουλος, Θ., Οικονόμου, Χ., Σκαμνάκης, Χ., Αγγελάκη, Μ. (Επιμέλεια). Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα: Διόνικος.

Πετμεζίδου, Μ., Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ.). (2004). Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Αθήνα: Εξάντας.

Πετράκη, Γ. (2007). Οι νέες μορφές Οργάνωσης της Εργασίας. Αθήνα: Gutenberg.

Πολύζος, Σ. (2022). Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.

Πρεσβέλου, Κ., Ρήγα, Α., Β. (2013). Η οικογένεια στη δυτική Ευρώπη και στην Ελλάδα 1910-2010. Κοινωνιολογικές, ιστορικές και ψυχολογικές διαδρομές. Αθήνα: Πεδίο.

Σακελλαρόπουλος, Θ., Οικονόμου, Χ., Σκαμνάκης, Χ., Αγγελάκη, Μ. (επιμ.). (2018). Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα: Διόνικος.

Σακελλαρόπουλος, Θ (2011).Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής. (Β΄ έκδοση). Αθήνα: Διόνικος.

Σακελλαρόπουλος, Θ. (2001). Υπερεθνικές Κοινωνικές Πολιτικές την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Κριτική.

Σακελλαρόπουλος, Θ. (1999). Η μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους. ΤόμοςΑ΄.Αθήνα: Κριτική.

Σούλης, Σ. (2015). Εφαρμοσμένη Κοινωνική Πολιτική. (επιμ. Μάρκος Σαρρής). Αθήνα: Παπαζήσης.

Spicker, P. (2004). To Κράτος Πρόνοιας. Μια γενική θεωρία. (πρόλογος Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Δημήτρης Βενιέρης. μτφ.- επιμ. Χαράλαμπος Οικονόμου). Αθήνα: Διόνικος.

Σταμέλος, Γ. (2009). Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Διόνικος.

Σωτηρέλης, Γ., Τσαϊτουρίδης, Χ., (2007). Κοινωνικά Δικαιώματα και Κρίση του Κράτους Πρόνοιας. Αθήνα: Σαββάλας.

Scott, J., W. (2006). «Αποδομώντας το δίλημμα ‘ισότητα ή διαφορά’ ή αλλιώς η χρησιμότητα της μεταδομιστικής θεωρίας στο φεμινισμό». Στο  Αθανασίου, Α. (Επιμέλεια- Εισαγωγή). Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική. (μτφ Μαργαρίτα Μηλιώρη, Αιμίλιος Τσεκένης). Αθήνα: Νήσος.

Τούντας, Γ. (2021). Το Ε.Σ.Υ. στα χρόνια των μνημονίων. Αθήνα: Επίκεντρο.

Ψύλλα, Μ. (επιμ). (2009). Δημόσιος Χώρος και Φύλο. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γιώργος Δαρδάνος.