ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ


Διδάσκων: Βασίλης Κ. Δαλκαβούκης

Βαθμίδα: Αναπληρωτής καθηγητής

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 50 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο και 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σύγχρονη εθνογραφική θεωρία και πρακτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Κανένα
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM03258/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·    Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·    Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·    Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα περιλαμβάνει καταρχάς την αποσαφήνιση της έννοιας «Εθνογραφία» και την ιστορική της εξέλιξη. Επιδιώκεται, λοιπόν, να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σχέση Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας από τη μια μεριά, και Εθνογραφίας από την άλλη, τόσο στο πλαίσιο του λεγόμενου «Εθνογραφικού Ρεαλισμού», δηλαδή την κλασική εκδοχή της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, όσο και στο πλαίσιο της «Πολιτισμικής Κριτικής», που ανανέωσε την επιστημολογική συζήτηση για την Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Εθνογραφία. Στη συνέχεια επιδιώκεται η συστηματική διδασκαλία των μεθοδολογικών εργαλείων της εθνογραφικής προσέγγισης (συμμετοχική παρατήρηση, συνέντευξη, ημερολόγιο κ.λπ.) στο πλαίσιο των ποιοτικών μεθόδων έρευνας, με τις οποίες οι φοιτητές του Τμήματος είναι εξοικειωμένοι από τον υποχρεωτικό κύκλο μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών. Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται προαιρετική εκπόνηση εθνογραφικής εργασίας από τους φοιτητές, η οποία συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση του μαθήματος που είναι γραπτή.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας (και) σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

       2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγικές έννοιες (Κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία, εθνολογία, εθνογραφία)
 2. Αποσαφήνισης της έννοιας ethno-
 3. Η ιστορική διαμόρφωση της εθνογραφίας Ι (Ο B. Malinowski και η βρετανική σχολή)
 4. Η ιστορική διαμόρφωση της εθνογραφίας ΙΙ (Ο F. Boas και η αμερικανική σχολή)
 5. Η ιστορική διαμόρφωση της εθνογραφίας ΙΙΙ (Η γαλλική σχολή και η συμβολή του μαρξισμού: M. Mauss – Cl. Lévi – Strauss – M. Godelier)
 6. Ερμηνευτική ανθρωπολογία και η συμβολή του Cl. Geertz
 7. Η ιστορική διαμόρφωση της εθνογραφίας ΙV (Η Πολιτισμική Κριτική και η έννοια του αναστοχασμού)
 8. Αναθέσεις εργασιών
 9. Μεθοδολογικά ζητήματα Ι: η έννοια της συμμετοχικής παρατήρησης
 10. Μεθοδολογικά ζητήματα ΙΙ: εννοιολογώντας το «πεδίο»
 11. Μεθοδολογικά ζητήματα ΙΙΙ: η εθνογραφική συνέντευξη
 12. Μεθοδολογικά ζητήματα ΙV: εθνογραφικό ημερολόγιο και σημειώσεις πεδίου
 13. Ειδικές εθνογραφικές πρακτικές και εφαρμογές (αρχειακή εθνογραφία – αξιοποίηση αρχειακού υλικού και βιβλιογραφίας)
 14. Παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή εθνογραφική βιβλιογραφική παραγωγή
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Διδασκαλία μέσω ppt (συνεχής ανανέωση του διδακτικού υλικού)

Ανακοινώσεις, αναρτήσεις εγγράφων και επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webmail

Επικοινωνία μέσω email.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 – 39
Διαδραστική διδασκαλία 20 – 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας  

40 – 40

Εκπόνηση μελέτης (project),        20
Συγγραφή εργασίας        20
 
 
 
Τελική γραπτή εξέταση / παρουσίαση εργασίας 41 – 11
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 Η τελική αξιολόγηση γίνεται εναλλακτικά είτε

α) με την εκπόνηση μελέτης και συγγραφή εργασίας είτε

β) με τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων πάνω σε επιστημολογικά ζητήματα του πεδίου, όπως αναδεικνύονται μέσα από παραδείγματα τα οποία οι φοιτητές χρησιμοποιούν από τη βιβλιογραφία

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Συγγράμματα:

1.        Γκέφου – Μαδιανού Δήμητρα, Πολιτισμός και Εθνογραφία. Από τον Εθνογραφικό Ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999.

2.       Βασίλης Δαλκαβούκης, Γράφοντας ανάμεσα. Εθνογραφικές δοκιμές με αφορμή το Ζαγόρι, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2015.

 

Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1.     Anderson, B., 1997, Φαντασιακές κοινότητες, Νεφέλη, Αθήνα, μτφρ. Π. Χαντζαρούλα.

2.     Antrop, M., 2005, “Why landscapes of the past are important for the future”, Landscape and Urban Planning 70: 21-34.

3.     Appadurai, A.,1996, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, University of Minessota Press, Minneapolis.

4.     Augé, M., 1995, Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, Verso, London.

5.     Barth, F., 1969, Ethnic groups and boundaries. The social organization of cultural difference,   Universities Forlaget / Allen  &  Unwin,   Bergen  /  London.

6.     Barth, F., 1994, “Enduring   and   emerging   issues  in  the  analysis   of ethnicity”, στο H.  Vermeulen – C.  Covers (eds.), The Anthropology  of  Ethnicity,  Het Spinhuis,    Amsterdam, σ. 11-32.

7.     Bourdieu, P., 2006, Η αίσθηση της Πρακτικής, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, μτφρ. Θ. Παραδέλλης

8.     Boyarin, D., 1986, “Voices in the Text”, Revue Biblique 93: 581-597.

9.     Boyarin, J., 1989, “Voices around the Text: The Ethnography of Reading at Mesivta Tifereth Jerusalem”, Cultural Anthropology 4 (4): 399-421

10.  Clifford, J., – Marcus, G. (eds.), 1986, Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London.

11.  Clifford, J., 1990, “Notes on (Field)notes”, στο R. Sanjek (ed.), Fieldnotes: The Makings of Anthropology, Cornell University Press, Ithaca.

12.  Comaroff, J., – Comaroff, J., 1992, Ethnography and the Historical Imagination, Westview Press, Boulder, Colo.

13.  Cresswell, T., 2004, Place, a short introduction, Blackwell, London.

14.  Dalkavoukis, V., 2009, “Constructing space through words: A triple narration about migrating from Zagori (Epirus) in the beginning of the 20th century”, στο Διεθνές Συνέδριο Narratives across space and time. Transmissions and Adaptations, Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens, Athens, June 21-27 2009 (υπό έκδοση στα Πρακτικά).

15.  Danforth, L., 2008, «H συλλογική μνήμη και η κατασκευή ταυτοτήτων στα έργα του Nicholas Gage», στο Ρ. Β. Μπούσχοτεν – Ε. Βουτυρά – Β. Δαλκαβούκης – Κ. Μπάδα (επιμ.), Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, σ. 257-268

16.  De Vos, G., – Romanucci / Ross, L., 1982, “Ethnicity: Vessel of Meaning and Emblem of Contrast”, στο G. De Vos – L. Romanucci-Ross (eds.), Ethnic Identity. Cultural   Continuities and Change, The University  of Chicago   Press, Chicago – London, σ. 363-390.

17.  Debord, G., 1004, The Society of the Spectacle, Zone Books, New York

18.  Dosse, F., 20002, Η ιστορία σε ψίχουλα. Από τα Annales στη «Νέα Ιστορία», Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, μτφρ. Α. Βλαχοπούλου – επιμ. Χρ. Χατζηιωσήφ.

19.  Eriksen, T. H., 1993, Ethnicity and Nationalism, Pluto Press, London.

20.  Foster, G. M. et al. (eds.), 1979, Long-Term Field Research in Social Anthropology, Academic press, New York

21.  Foucault, M., 1977, Language, Counter-Memory, Practice, ed. Donald F. Bouchard, trans. Donald Bouchard and Sherry Simon, Cornell University Press, Ithaca.

22.  Foucault, M., 1987 [1972], Η αρχαιολογία της γνώσης, Εξάντας, Αθήνα, μτφρ. Κ. Παπαγιώργης

23.  Geertz, Cl., 1973, “Ethos, World View and the analysis of Sacred Symbols”, στο Cl. Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York, σ. 126-141.

24.  Geertz, Cl., 1973, “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture”, στο Cl. Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York, σ. 3-33.

25.  Geertz, Cl., 2003 [1973], Η ερμηνεία των πολιτισμών, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, μτφρ. Θ. Παραδέλλης.

26.  Giddens, A., 1990, The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge.

27.  Giddens, A., 1991, Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern, Polity Press, Cambridge.

28.  Godelier, M., 1977, Perspectives in Marxist Anthropology, Cambridge University Press, Cambridge (στα ελληνικά: 1988, Μαρξιστικοί ορίζοντες στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, τομ. Α΄ και Β΄, Gutenberg, Αθήνα, μτφρ. Θ. Παραδέλλης).

29.  Goldstein, K. S., 1964, A Guide for Field Workers in Folklore, Folklore Assosiates, INC, London

30.  Graeber, D., 2001, Toward an Anthropological Theory of Value: The false coin of our own dreams, Palgrave, New York.

31.  Graeber, D., 2011, Debt: The first 5,000 years, Melville House, New York.

32.  Gupta, A., – Ferguson, J., 1997, “Beyond ‘Culture’: Space, Identity and the Politics of Difference”,  στο A. Gupta – J. Ferguson (eds.), Culture, Power, Place. Explorations in Critical Anthropology, Duke University Press, London, σσ. 33-51.

33.  Hart, K., – Laville, J-L., – Cattani, A. (eds.), 2010,   The Human Economy: A citizen’s guide, Polity, Cambridge.

34.  Hastrup, Κ., 1998, «Ιθαγενής Ανθρωπολογία: μια αντίφαση στους όρους;», στο Δ. Γκέφου Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία, Ελληνικά Γράμματα, μτφρ. Ρ. Αστρινάκη, σ. 337-364.

35.  Kalpana, S., 2004, “Recordkeeping in the Production of Scientific Knowledge: An Ethnographic Study”, Archival Science 4: 367-382.

36.  Kuper, A., 1998, «Ιθαγενής Εθνογραφία, πολιτική ευπρέπεια και το σχέδιο μιας κοσμοπολίτικης Ανθρωπολογίας», στο Δ. Γκέφου Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία, Ελληνικά Γράμματα, μτφρ. Ρ. Αστρινάκη, σ. 297-336.

37.  Lawson, E. D., 1984, “Personal names: 100 years of social science contribution”, Name 32: 45-73.

38.  Lefebvre, H., 1991, The Production of Space, Oxford – Cambridge, Blackwell.

39.  Leopold, R., 2008, “The second life of ethnographic fieldnotes”, Ateliers d’anthropologie 32 ( L’ ethnologue aux prises avec les archives) διαθέσιμο στο http//:ateliers.revues.org.

40.  Lévi – Strauss, Cl., 1952, Race and History. The race question in modern science, UNESCO, Paris.

41.  Lévi – Strauss, Cl., 1977, Η Άγρια Σκέψη, Παπαζήσης, Αθήνα, μτφρ, Εύα καλπουρτζή προλεγόμενα Ά. Κυριακίδου – Νέστορος.

42.  Lévy, P., 2001, Δυνητική Πραγματικότητα. Η φιλοσοφία του πολιτισμού και του κυβερνοχώρου, Κριτική, Αθήνα, μτφρ. Μ. Καραχάλιος.

43.  Marcus, G. E., – Cushman, D., 1982, “Ethnographies as Texts”, Annual Review of Anthropology 11: 25–69.

44.  Marcus, G., – Fisher, M., 1986, Anthropology as Cultural Critique. An Experimental moment in the Human Sciences, The University of Chicago Press, Chicago – London.

45.  Marcus, G., 2011, «Τα μετά την κριτική της Εθνογραφίας», στο Δ. Γκέφου Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία, Πατάκης, μτφρ. Ρ. Αστρινάκη, σ. 67-108.

46.  Mauss, M., 1967, The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies, W. W. Norton & Company, New York [γαλλική έκδοση 1925]. (Στα ελληνικά: 1979, Το Δώρο: Μορφές και Λειτουργίες της Ανταλλαγής, Καστανιώτης, Αθήνα, μτφρ. Ά. Σταματοπούλου – Παραδέλλη, προλεγόμενα Σωτήρης Δημητρίου).

47.  Papailias, P., 2005, Genres of Recollection. Archival Poetics and Modern Greece, Anthropology, History and the Critical Imagination, Palgrave Macmillan, New York.

48.  Rodman, M., 1992, “Empowering Place: Multilocality and Multivocality”, American Anthropologist 94(3): 640-56.

49.  Roosens, E., 1994, “The primordial nature of origin in migrant ethnicity”, στο H. Vermeulen – C. Covers (eds.), Anthropology of Ethnicity, Het Spihuis, Amsterdam, σ. 81-104.

50.  Sant Cassia, P., – Bada, C., 1992, The making of modem Greek family. Marriage and exchapge in nineteenth century, Cambridge Univ. Press, Αθήνα – Cambridge.

51.  Scarles, C., 2004, “Mediating landscapes. The processes and practices of image construction in tourist brochures of Scotland”, Tourist Studies 4 (1): 43–67.

52.  Stronza A., 2000, “Because it is Ours:” Community-Based Ecotourism in the Peruvian Amazon, PhD thesis, University of Florida, Gainesville Fl.

53.  Stronza, A., 2001, “Anthropology of Tourism: Forging New Ground for Ecotourism and Other Alternatives”, Annual Review of Anthropology 30: 261-283.

54.  Thompson, P., 2002, Φωνές από το παρελθόν. Προφορική ιστορία, μτφρ. Ρ.Β. Μπούσχοτεν – Δ. Ποταμιάνος, επιμ. Κ. Μπάδα – Ρ.Β. Μπούσχοτεν, Πλέθρον, Αθήνα.

55.  Urry, J., 2002, The Tourist gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies, Sage, London.

56.  Yinger, J. M., 1994,  Ethnicity. Source of Strength?  Source of Conflict?, State University of New York Press, Albany.

57.  Ανθοπούλου, Θ., 2008, Γυναίκες της υπαίθρου και τρόφιμα. Τόμος Ι: Όψεις και δυναμικές επιχειρηματικότητας των γυναικών της υπαίθρου στην παραγωγή τροφίμων, ΚΕΚΜΟΚΟΠ – Gutenberg, Αθήνα.

58.  Γεωργούλας, Α., 1997, Αφανείς διαδρομές. Διαφοροποίηση, Ταυτότητα, Ονοματοθεσία, Gutenberg, Αθήνα.

59.  Γιαννακόπουλος, Κ., – Γιαννιτσιώτης, Γ., 2010, «Εισαγωγή: Εξουσία, αντίσταση και χωρικές υλικότητες», στο Κ. Γιαννακόπουλος – Γ. Γιαννιτσιώτης (επιμ.), Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη. Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, σ. 11-57.

60.  Γκέφου – Μαδιανού Δήμητρα (επ.), Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998.

61.  Γκέφου – Μαδιανού, Δ. (επιμ.), 2011, Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία, Πατάκης, Αθήνα.

62.  Γκέφου – Μαδιανού, Δ., 2003, «Εννοιολογήσεις του εαυτού και του “Άλλου”: ζητήματα ταυτότητας στη σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία», στο Δ. Γκέφου – Μαδιανού (επιμ.), Εαυτός και «Άλλος». Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο, Gutenberg, Αθήνα, σ. 15-110.

63.  Δαλκαβούκης,  Β. – Αντωνιάδου, Α., 2012, «Ανάμεσα σε δύο πολέμους. Επίσημη και ανεπίσημη μνήμη της δεκαετίας του 1940 σε μια ορεινή κοινότητα της Βόρειας Πίνδου», στο Β. Δαλκαβούκης – Ε. Πασχαλούδη – Η. Σκουλίδας – Κ. Τσέκου (επιμ.), Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940. Από το λόγο του κατοχικού κράτους στη μετανεωτερική ιστοριογραφία, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, σ. 268-282

64.  Δαλκαβούκης, Β.  – Πασχαλούδη, Ε.  – Σκουλίδας, Η.  – Τσέκου, Κ.  (επιμ.), 2012, Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940. Από το λόγο του κατοχικού κράτους στη μετανεωτερική ιστοριογραφία, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.

65.  Δαλκαβούκης, Β., 1999, Μετοικεσίες Ζαγορισίων (1750-1922). Προσεγγίσεις στις διαδικασίες προσαρμογής μιας τοπικής κοινωνίας στην ιστορική συγκυρία, εκδ. Ριζαρείου Σχολής, Θεσσαλονίκη.

66.  Δαλκαβούκης, Β., 2001, «Προσεγγίσεις στη λειτουργία του χιούμορ στην παραδοσιακή κοινωνία. Το παράδειγμα της κοινότητας Μονοδενδρίου στο Ζαγόρι», Εθνολογία 9: 277-303.

67.  Δαλκαβούκης, Β., 2004, «Κρατική πολιτική, ιστορική συγκυρία και στρατηγικές επιβίωσης: παράγοντες διαμόρφωσης εθνοτικής και εθνοτοπικής ταυτότητας. Το παράδειγμα των Σαρακατσάνων του Ζαγορίου (1913-1970)», Ηπειρωτικά Χρονικά 38: 239-262.

68.  Δαλκαβούκης, Β., 2005, Η πένα και η γκλίτσα. Εθνοτική και εθνοτοπική ταυτότητα στο Ζαγόρι τον 20ο αιώνα, Οδυσσέας, Αθήνα.

69.  Δαλκαβούκης, Β., 2007, «Παρατηρώντας εικονοστάσια. Θεωρητικές και μεθοδολογικές προϋποθέσεις για μια εθνογραφία των επαρχιακών δρόμων», Εθνολογία 13: 49-80.

70.  Δαλκαβούκης, Β., 2008, «Αισθητικές αντιλήψεις και πολιτισμική ταυτότητα. Η σημειολογία των αισθήσεων ως παράγοντας διαμόρφωσης εθνοτικών στερεοτύπων στο Ζαγόρι τον 20ο αιώνα», στο Ε. Χοντολίδου – Γρ. Πασχαλίδης – Κ. Τσουκαλά – Α. Λάζαρης (επιμ.), Διαπολιτισμικότητα, Παγκοσμιοποίηση και Ταυτότητες, Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία – Gutenberg, Αθήνα, σ. 196-206.

71.  Δαλκαβούκης, Β., 2010, «Προς μια “Ανθρωπολογία της Κατοχής και του Εμφυλίου”. Σχόλια πάνω σε μια “ιδρυτική” αφήγηση για το τμήμα του Γ. Μπακόλα στην Αιτωλοακαρνανία», στο Κ. Μπάδα – Θ. Σφήκας (επιμ.), Κατοχή – Αντίσταση – Εμφύλιος: Η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950, Παρασκήνιο, Αθήνα 2010, σ. 477-496.

72.  Δαλκαβούκης, Β., 2012, «Τα “άδικα δοσίματα”. Κράτος και κοινωνία στο Ζαγόρι τη δεκαετία του 1820», ανακοίνωση στο Συμπόσιο στη μνήμη της Εύης Ολυμπίτου με τίτλο Τοπικές κοινωνίες στο θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18ος-19ος αι., Τμήμα Ιστορίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 24-26 Μαΐου 2012 (υπό έκδοση στα Πρακτικά)

73.  Δέλτσου, Ε., 2000, «Η οικοτουριστική ανάπτυξη και ο προσδιορισμός της φύσης και της παράδοσης: παραδείγματα από τη βόρεια Ελλάδα», στο Β. Νιτσιάκος – Χ. Κασίμης (επιμ.), Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και μετασχηματισμοί, Πλέθρον – Δήμος Κόνιτσας, Αθήνα, σ. 231-248.

74.  Δρίνης, Ι. Ν., 2012, Μετασχηματισμοί και αναπαραστάσεις του ορεινού χώρου (από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα). Η περίπτωση της Δημητσάνας, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

75.  Καλπουρτζή, Ε., 2001, Συγγενικές σχέσεις και στρατηγικές ανταλλαγών. Το παράδειγμα της Νάξου τον 17ο αιώνα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

76.  Καλπουρτζή, Ε., 2002, Για τη Γαλαζιανή και για τον Σκλάβο. Δοκιμές ιστορικής εθνογραφίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

77.  Κόκκινος, Γ., 2012, Η σκουριά και το πυρ. Προσεγγίζοντας τη σχέση ιστορίας, τραύματος και μνήμης,  Gutenberg, Αθήνα.

78.  Κολέμπας, Γ., – Μπίλλας, Γ., 2013, Ο ανθρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης – τοπικοποίησης, Εκδόσεις των συναδέλφων, Αθήνα.

79.  Κομνηνού, Μ., – Παπαταξιάρχης, Ε. (επιμ.), 1990, Κοινότητα, κοινωνία και ιδεολογία: ο Κωνσταντίνος Καραβίδας και η προβληματική των κοινωνικών επιστημών, Παπαζήσης, Αθήνα.

80.  Κυριακίδου – Νέστορος, Α., 1993, Λαογραφικά Μελετήματα ΙΙ, Πορεία, Αθήνα.

81.  Μπαλιμπάρ, Ε., – Βαλερστάιν, Ιμ., 1991, Φυλή, Έθνος, Τάξη, οι διφορούμενες ταυτότητες, Ο Πολίτης, Αθήνα, μτφρ. Ά. Ελεφάντης – Ε. Καλαφάτη.

82.  Νιτσιάκος, Β., (επιμ.) 2000, Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και μετασχηματισμοί, Πλέθρον – Δήμος Κόνιτσας, Αθήνα.

83.  Νιτσιάκος, Β., 1991, Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, Οδυσσέας, Αθήνα.

84.  Νιτσιάκος, Β., 1995, Οι ορεινές κοινότητες της Βόρειας Πίνδου. Στον απόηχο της μακράς διάρκειας, Πλέθρον, Αθήνα.

85.  Νιτσιάκος, Β., 2003, Χτίζοντας το Χώρο και το Χρόνο, Οδυσσέας, Αθήνα.

86.  Νιτσιάκος, Β., 2008, Προσανατολισμοί. Μια κριτική εισαγωγή στη Λαογραφία, Κριτική, Αθήνα.

87.  Παπαταξιάρχης Ε. – Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Ανθρωπολογία και Παρελθόν, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1993

88.  Παπαταξιάρχης, Ε., 1993, «Το παρελθόν στο παρόν. Ανθρωπολογία, ιστορία και η μελέτη της νεοελληνικής κοινωνίας», στο Ε. Παπαταξιάρχης – Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Ανθρωπολογία και παρελθόν, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, σ. 13-74.

89.  Ποτηρόπουλος, Π., 2007, Πολιτισμικές ταυτότητες στην Πίνδο, Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

90.  Σπυριδάκης Μ. (επιμ.), Μετασχηματισμοί του χώρου. Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις, Νήσος, Αθήνα 2009

91.  Σπυριδάκης, Μ., 2013, «Εργασιακή ανασφάλεια και οικονομία της αγοράς. Η περίπτωση της καπνοβιομηχανίας “Κεράνης”», Εθνολογία 15: 5-29.

92.  Στάρα, Κ., 2009, Μελέτη και καταγραφή ιερών δασών και δασυλλίων στον Εθνικό ∆ρυµό Βίκου–Αώου.  Παραδοσιακές µορφές διαχείρισης,  αντιλήψεις και αξίες των τοπικών κοινωνιών για τη διατήρηση του φυσικού τους περιβάλλοντος, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

93.  Τσιμουρής, Γ., 2007, Ίμβριοι: φυγάδες απ’ τον τόπο μας, όμηροι στην πατρίδα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

94.  Τσιμπιρίδου, Φ., 2000, «“Πομάκος σημαίνει άνθρωπος του βουνού”. Εννοιολογήσεις και βιώματα του “τόπου” στις κατασκευές και τις πολιτικές μειονοτικών περιθωριακών ταυτοτήτων», στο Β. Νιτσιάκος (επιμ.), Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και μετασχηματισμοί, Πλέθρον – Δήμος Κόνιτσας, Αθήνα, σ. 35-52.