ΣΤΟΙΧΕΙΑ COVID-19


Υπεύθυνος Covid-19 του Τμήματος: Στέφανος Παπαναστασίου – COVID-19 NUMBER: 2531039288

Το τηλέφωνο της γραμματείας 25310 39380 λειτουργεί ώρες γραφείου 7πμ έως 3μμ  (κα Ιωάννα Παπαδοπούλου) 

Αίθουσα COVID-19 είναι η Γ΄ Προκάτ.

Δήλωση αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19